Infoseminár pre uchádzačov o staff mobilitu

11. novembra 2021 o 14.00 hod. (štvrtok), Aula UK (Šafárikovo nám. 6, Bratislava)


Oddelenie programu Erasmus+ vás pozýva na infoseminár pre uchádzačov o zamestnaneckú mobilitu (staff mobilitu).

Zámerom podujatia je uchádzačom z radov pedagógov i administratívnym zamestnancom UK priblížiť digitalizáciu procesu administrácie mobilít programu Erasmus+ ako súčasti konceptu Erasmus Without Paper (EWP). Ten tvorí jeden z kľúčových princípov Erasmus+ charty pre vysokoškolské vzdelávanie (tzv. ECHE), ktorej je Univerzita Komenského držiteľom.

Podujatie bude prebiehať v režime OTP a zároveň bude nahrávané. Video záznam bude tak na webe dostupný aj pre uchádzačov, ktorí sa z objektívnym príčin nebudú môcť na infoseminári zúčastniť.

Pre účasť na podujatí je potrebná registrácia cez: https://forms.office.com/r/sCbnm2jzSt