Efektívne prezentačné zručnosti

13. júna 2017 (utorok) v čase od 8.30 do 17.00 hod., Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, Odbojárov 10/a, Bratislava


Týmto vám dávame do pozornosti nový kurz organizovaný Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave - Efektívne prezentačné zručnosti.

 

Termín konania:           13. 6. 2017 od 8.30 do 17.00 hod.

Uzávierka prihlášok:   do 9. 6. 2017

Rozsah kurzu:               10 vyučovacích hodín - prezenčná forma

Cieľ kurzu:           

1. Získať zručnosti a vedomosti ako prekonať stres a strach z verejného vystúpenia.

2. Naučiť sa efektívne formulovať svoje myšlienky a pripraviť pútavú vizuálnu prezentáciu.

3. Naučiť sa nadviazať kontakt s publikom.

Cieľová skupina:

Pre všetkých, ktorí chcú získať zručnosti ako prekonať bloky, pripraviť sa na presvedčivú prezentáciu a v bezpečnom prostredí si nacvičiť rôzne typy prezentácií v rôznych situáciách.

Organizačná forma vzdelávania:

Skupinová

Obsahová náplň:

Ako sa pripraviť na rolu prezentujúceho.

Príprava obsahu podľa dĺžky trvania prezentácie.

Práca s prezentačnou technikou.

Špecifiká osobnej prezentácie pred veľkou skupinou.

Naladenie sa na skupinu.

Základy rétoriky.

Verbálna a neverbálna komunikácia.

Manažment hlasu.

Dychové a relaxačné techniky.

Podpora dialógu s publikom.

Získanie spätnej väzby a práca s ňou.

Ukončenie prezentácie.

Metódy vzdelávania:

Interaktívny workshop, zážitkové školenie

Garant a lektor:

Martina Javůrková, MBA

 

Viac informácií a prihláška na kurz