Druhé kolo verejného vypočutia kandidátov na členov Správnej rady UK

V nadväznosti na verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady, ktoré sa v zmysle § 40 ods. 5 a § 108 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) a Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnilo dňa 19. 10. 2022, oznamujeme druhé kolo verejného vypočutia kandidátov na členov Správnej rady UK.


V druhom kole budú vypočutí kandidáti na členov Správnej rady Univerzity Komenského v Bratislave zvolení Akademickým senátom UK a navrhnutí ministrom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť na predchádzajúcom vypočutí.

Vypočutie sa uskutoční v stredu 9. novembra 2022 o 12.30 hod., v Aule UK (Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava).

Harmonogram vypočutia sa bude riadiť podľa abecedného poradia kandidátov, pričom každý kandidát bude mať k dispozícii max. 5 minút na predstavenie a následne 10 minút na otázky z auditória. 

Poradie kandidátov v rámci vypočutia:

  1. prof. Martin Kahanec, PhD. (kandidát navrhnutý ministrom)
  2. prof. RNDr. Eugen Kováč, Ph.D. (kandidát navrhnutý ministrom)
  3. Ing. Fridrich Matejík (kandidát navrhnutý ministrom)
  4. Mons. František Rábek (kandidát zvolený AS UK)

Podujatie bude vysielané naživo na YouTube kanáli UK a záznam bude zverejnený na webe UK.

Výsledky prvého vypočutia sú zverejnené na webe UK.