DOD 2021 na Pedagogickej fakulte UK

Online DOD 2021 na Pedagogickej fakulte UK (PdF UK) bude prebiehať dňa 23. januára 2021 (sobota) od 12.30 hod. do 15.00 hod.


Deň otvorených dverí 2021 (online DOD 2021) na PdF UK bude prebiehať v aplikácii MS Teams a bude pozostávať z dvoch hlavných modulov. Prvý modul bude vyhradený na prezentáciu fakulty, druhý modul na prezentácie jednotlivých katedier a na ich komunikáciu s uchádzačmi. Moduly budú mať vytvorené v aplikácii MS Teams samostatné kanály (jeden na propagáciu fakulty, ďalších šestnásť pre jednotlivé katedry).

 

PROGRAM:

12:30 – 13:00

Modul 1 – prezentácia fakulty (spolu 30 minút)

12:30 – 12:37     Úvodné video o fakulte 

12:37 – 12:52    Prezentácia o možnostiach štúdia podmienkach prijímacieho konania pre akademický rok 2021/22

12:52 – 13:00     Ústne odpovede na otázky o prijímacom konaní z chatu cez MS Teams 

13:00 – 13:30     Písomné odpovede na otázky o prijímacom konaní z chatu cez MS Teams 

 

13:00 – 15:00

Modul 2 – prezentácie katedier (spolu 120 minút)

Druhý modul začne o 13:00 hod. v 14 paralelných kanáloch jednotlivých katedier v MS Teams a bude trvať do 15:00 hod. Každá katedra bude mať svoj vlastný kanál v MS Teams, kde záujemcovia získajú podrobnejšie informácie o štúdiu na nej. Bude rozčlenený na 3 opakujúce sa 40-minútové sekcie (prvá so začiatkom o 13:00, druhá o 13:40 a tretia o 14:20 hod.). Úvod každej sekcie bude venovaný prezentácii katedry v rozsahu 10 až 20 minút, po nej budú nasledovať odpovede na otázky uchádzačov. Koncept troch opakujúcich sa 40-minútových sekcií uchádzačom umožní vypočuť si prezentácie viacerých katedier. 

13:00 – 13:40 Sekcia 1

13:00 – 13:20 Prezentácia katedry

13:20 – 13:40 Otázky a odpovede

13:40 – 14:20 Sekcia 2

13:40 – 14:00 Prezentácia katedry

14:00 – 14:20 Otázky a odpovede

14:20 – 15:00 Sekcia 3

14:20 – 14:40 Prezentácia katedry

14:40 – 15:00 Otázky a odpovede

 

Otázky budú uchádzači klásť naživo alebo do chatu v kanáli.

Všetky potrebné informácie, ako aj linky na jednotlivé kanály budú včas zverejnené na webovej stránke fakulty.