Diskusia Vedátora o duševnom zdraví na univerzite

V utorok 28. marca sa v Informačnom centre Univerzity Komenského na Štúrovej ulici v Bratislave uskutoční prvá spoločná beseda UK a Vedátora. Moderátor Samo Kováčik sa od 19.00 h bude zhovárať s Gabrielou Pleschovou a Michalom Hajdúkom z Filozofickej fakulty UK.


Reč bude o projekte BELONG. Ten má za cieľ zlepšiť duševné zdravie študentstva a vyučujúcich prostredníctvom posilnenia spolupatričnosti – toho, že patríme na univerzitu a fakultu (z anglického sense of belonging). Projekt ako vedúci partner realizuje Univerzita Komenského v spolupráci s Nottingham Trent University, Central European University, Masarykovou univerzitou, University of Madeira a Asociáciou pre kvalitu vo vysokoškolskom vzdelávaní. Začalo sa to rozsiahlym prieskumom v novembri 2022, ktorý sa týkal duševného zdravia a otázok „belongingu“ a realizoval sa na všetkých partnerských univerzitách. Výsledkom je mapovanie súčasného stavu, identifikácia problematických oblastí, ale aj tých, ktoré fungujú relatívne dobre. Na základe tejto analýzy tiež môžu univerzity preberať príklady dobrej praxe, napríklad v starostlivosti o duševné zdravie študentstva alebo rozvoj pedagogických zručností učiteľov a učiteliek. Viac nám prezradia naši hostia.

Gabriela Pleschová vyštudovala politológiu (PhD.) a v roku 2012 získala magisterský titul vo VŠ pedagogike na Oxfordskej univerzite. Takmer 20 rokov organizuje workshopy, letné školy a kurzy profesijného rozvoja pre vysokoškolských učiteľov. V súčasnosti vedie Centrum pedagogickej podpory FiF UK. V roku 2019 sa stala Principal Fellow britskej Higher Education Academy. Venuje sa výskumu dopadov aktivít pre VŠ učiteľov, internacionalizácie, rovesníckeho vzdelávania (peer learning) a fenoménu dôvery vo vzdelávaní na vysokej škole. Tento rok sa teší na sériu workshopov o mentoringu na Elon University.

Michal Hajdúk pôsobí na Katedre psychológie FiF UK ako docent so zameraním na klinickú psychológiu, neurovedy a metodológiu výskumu. Zároveň pracuje ako psychológ na Psychiatrickej klinike LF UK a UNB. Po absolvovaní postgraduálneho štúdia získal Fulbrightove štipendium a pôsobil ako post-doc v USA. V súčasnosti pracuje v interdisciplinárnych výskumných tímoch s klinickými psychológmi, psychiatrami, neurológmi a neurovedcami. Jeho výskum sa primárne zameriava na zhoršené sociálne poznávanie u pacientov s poruchami schizofrenického spektra.

Vstup na podujatie je voľný, sedenie je first come, first served. Ale dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. :) 

Link na FB podujatie.