Čestný doktorát pre nemeckého farmakológa Joachima Neumanna

23. novembra 2022 o 10.00, Aula UK


Univerzita Komenského v Bratislave udelí dňa 23. novembra 2022 na návrh Farmaceutickej fakulty UK čestný titul Doctor honoris causa farmakológovi medzinárodného významu profesorovi Joachimovi Neumannovi. Ocenenie získa za originálne nálezy nových farmakologických mechanizmov pre vývoj inovatívnej liečby zlyhávania srdca a za dlhoročnú spoluprácu a spoločné projekty s Farmaceutickou fakultou UK v oblasti experimentálnej farmakológie kardiovaskulárneho systému.

Narodil sa v roku 1957. Vyštudoval farmáciu na Univerzite v Passau a na Mníchovskej univerzite. Následne vyštudoval aj medicínu v Bochume a v Hamburgu. Pôsobil ako profesor na univerzite WWU Münster a v súčasnosti je profesorom na Univerzite Martina Luthera v Halle-Wittenbergu, kde je riaditeľom Inštitútu pre farmakológiu a toxikológiu.

Vedeckú kariéru zasvätil výskumu v oblasti experimentálnej farmakológie so zameraním na poškodenie a zlyhávanie srdca a na vývoj nových molekúl na liečbu ochorení srdca.

V tejto oblasti rozvinul v roku 1992 aj spoluprácu s Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Jej výsledkom je etablovanie skupiny slovenských vedcov, s ktorými spolupracoval, resp. ktorým umožnil naštartovanie vedeckej kariéry a ktorých vedecky viedol a vzdelával vo svojich laboratóriách.

Výsledkom jeho intenzívnej vedeckej práce je vyše 200 originálnych článkov v renomovaných vysoko impaktovaných časopisoch, vyše 30 prehľadových článkov a monografií, s počtom vyše 5000 citácií a H-indexom nad 40 (bez autocitácií).

Podujatie v Aule UK bude tlmočené z angličtiny do slovenčiny a naopak.