Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)


29. 10. 2016 23.55 hod.

Katedra biblických vied RKCMBF UK v Bratislave pri príležitosti 80. výročia vzniku fakulty organizuje v spolupráci s Teologickými fakultami Univerzity Karlovej v Prahe a Univerzity Palackého v Olomouci medzinárodnú vedeckú biblickú konferenciu pod názvom:

Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)

Nové pohľady na inšpiráciu a pravdu Svätého písma v najnovšom dokumente Pápežskej biblickej komisie.

Konferencia sa uskutoční vo štvrtok, 1. decembra 2016 na pôde našej fakulty v Aule Benedikta XVI.

Na konferencii bude oficiálne predstavený v slovenskom preklade dokument ISPIRAZIONE E VERITÀ DELLA SACRA SCRITTURA (Roma, 2014).

V hlavnej prednáške oficiálne predstaví obsah a podstatné body dokumentu p. Klemens Stock, SJ, ktorý v čase vzniku dokumentu pôsobil ako sekretár Pápežskej biblickej komisie.

Následne prebehne vo viacerých kolách exegeticko-teologická diskusia o témach dokumentu v prednáškach českých a slovenských biblistov zameraných na biblické texty z oblastí ich vedeckého záujmu.

Vedeckí garanti konferencie:
    prof. P. Klemens Stock, SJ, PBI Rím, sekretár Pápežskej biblickej komisie v r. 2014, Mníchov
    prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD., RKCMBF UK v Bratislave, TI Nitra
    doc. Dr. Petr Mareček, Th.D., CTF UP v Olomouci
    doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L., KTF UK v Prahe

Vstup na konferenciu je voľný - srdečne na ňu pozývame všetkých záujemcov o Sväté Písmo a biblické vedy.


Program konferencie - na prevzatie vo formáte PDF.

Program konferencie, abstrakty príspevkov a moderátori - na prevzatie vo formáte PDF.

Oznam o konaní konferencie - na prevzatie vo formáte PDF.