Dajme sa viesť trasami náučných chodníkov

V rámci možností trávime v dnešnej dobe väčšinu času doma a vyhýbame sa kontaktu s inými ľuďmi. Pohyb v prírode je však pre naše zdravie nevyhnutý. Viete, kam sa môžete ísť poprechádzať, odhaliť skryté miesta a zaujímavosti a ešte sa aj niečo dozvedieť? S Ivanom Ružekom z Prírodovedeckej fakulty UK sme sa porozprávali o náučných chodníkoch na Slovensku a o stránke naucnechodniky.eu, ktorú vytvorili spolu s kolegami prevažne z katedry fyzickej geografie a geoekológie.


Čo je náučný chodník?

Náučný chodník je vzdelávacia, väčšinou turistická trasa rôznej dĺžky, vedúca spravidla prírodne a/alebo kultúrne zaujímavými či regionálne, resp. lokálne význačnými územiami. Obvykle je vyznačený v krajine i na mapách špeciálnou turistickou značkou. Na trase náučného chodníka sú okolité pozoruhodné objekty a javy opísané a ilustrované na informačných paneloch – tie sú zdrojom informácií o krajinnej sfére, miestnych kultúrnych a historických pamiatkach či osobnostiach, ochrane prírody, životnom prostredí a súčasných aj bývalých aktivitách človeka v krajine.

Kto buduje náučné chodníky?

Náučný chodník môžu vybudovať rôzne subjekty. Pôvodne ich budovali štátne organizácie pre ochranu prírody, v súčasnosti sú aktívne najmä obce, Lesy SR, štátny podnik, rôzne občianske združenia, spolky a tiež správy chránených území.

Ako pomáhajú pedagógovia a študenti Prírodovedeckej fakulty UK pri tvorbe náučných chodníkov?

Pedagógovia i vedeckí pracovníci Prírodovedeckej fakulty UK sa aktívne zapájajú do procesu vzniku náučných chodníkov. Jednak ako oslovení experti pre tvorbu alebo posúdenie obsahu informačných panelov, ale aj ako aktívni členovia rôznych spolkov a združení sami navrhujú a podieľajú sa na vybudovaní najmä tematicky zameraných náučných chodníkov. Študenti aktívne prispievajú k tvorbe náučných chodníkov prostredníctvom svojich záverečných prác. Už viacero náučných chodníkov na Slovensku vzniklo realizovaním návrhu chodníka spracovanom v záverečnej práci. Pri riešení svojich prác sa študenti tiež podieľajú na hodnotení využitia náučných chodníkov v praxi, najmä pedagogickej alebo v cestovnom ruchu. 

Náučné chodníky sú ideálnou kombináciou pohybu a poznávania. Aké typy náučných chodníkov máme na Slovensku a ako ich rozdeľujeme?

Okrem „klasických“ všeobecne prírodovedno-kultúrno-historicky orientovaných náučných chodníkov, budovaných ešte v 20. storočí pracoviskami štátnej ochrany prírody, majú v súčasnosti významné postavenie trasy zamerané tematicky. Napríklad autori baníckych náučných chodníkov približujú veľké prírodné a historické dedičstvo spojené s ťažbou rúd a minerálov na území Slovenska. Lesnícke náučné chodníky sú zamerané na sprostredkovanie lesníckeho pohľadu na les a spôsoby pestovania a hospodárenia v lese. Historické a archeologické chodníky budujú prevažne občianske združenia na archeologických lokalitách (hradoch, hradiskách) na prezentáciu výsledkov archeologického výskumu a priblíženie života našich predkov v historických obdobiach. Včelárske chodníky sú zamerané na význam včiel pre človeka a životné prostredie. Náučné chodníky je možné triediť aj podľa iných kritérií, ako napr. z hľadiska dĺžky, typu trasy (samoobslužný, líniový, jednosmerný, letný), spôsobu absolvovania (peší, cyklistický, loďkou), náročnosti, cieľovej skupiny (určený širokej verejnosti, mládeži (napr. ako školský) a špecializovaný (pre odborníkov)).

Koľko náučných chodníkov máme na Slovensku?

Odhadujeme, že na Slovensku je v súčasnosti vybudovaných viac ako 600 náučných trás a chodníkov, pričom sa ich počet stále mení (rastie), avšak na otázku o presnom počte chodníkov v súčasnosti je prakticky nemožné odpovedať.

Prečo?

Keďže náučné chodníky nebudujú iba štátne a samosprávne inštitúcie, ale aj rôzne občianske združenia, je problematické zabezpečovať jednotnú starostlivosť o už vybudované náučné chodníky či dodržiavať pri ich tvorbe nejakú aspoň rámcovú metodiku. Z rovnakého dôvodu absentuje centrálna databáza náučných chodníkov. Približný počet vieme zistiť terénnym prieskumom, informáciami v tlači, na internete či sociálnych sieťach. Mnohé náučné chodníky – najmä vybudované v rámci krátkodobých projektov – majú, žiaľ, iba „efemérny“ charakter. Bez nevyhnutnej následnej permanentnej údržby sú odsúdené na postupný a vplyvom prírodných živlov zvyčajne aj rýchly zánik. Našťastie, väčšina chodníkov je udržiavaná a pravidelne obnovovaná.

Spolu s kolegami ste vytvorili webovú stránku naucnechodniky.eu. Prečo vznikla táto stránka?

Dlhodobo sa naše pracovisko zameriava svojou projektovou či publikačnou činnosťou aj na propagáciu prírodovedných poznatkov. Pociťujeme pretrvávajúcu nedostatočnú laickú informovanosť najmä z oblasti tzv. neživej prírody. Pre absenciu prehľadu o výskyte, stave a kvalite náučných chodníkov sme pristúpili k inovácii našej predchádzajúcej verzie internetovej databázy náučných chodníkov na Slovensku. Aktuálne je z nášho rozsiahleho zozbieraného súboru zverejnených zhruba 350 náučných chodníkov. Permanentne sa ich texty i obrázky upravujú, aktualizujú, viackrát i za pomoci aktívnej užívateľskej verejnosti alebo iniciatívnych autorov náučných chodníkov. Každá jednotlivá charakteristika náučného chodníka obsahuje okrem základných informácií aj opis prírodovedných, ochranárskych i kultúrno-historických zaujímavostí v blízkom okolí jeho trasy. Interaktívna stránka naucnechodniky.eu je určená širokej laickej i odbornej verejnosti. Jej osobitným adresátom sú školy.

Väčšinou sa všetci ženieme za cestovaním do zahraničia, no práve teraz, v aktuálnej situácii, máme možnosť spoznávať krásy nášho Slovenska. Podľa čoho si vybrať náučný chodník?

V súčasnosti, v čase pandémie, by sme mali vyberať trasy v okolí svojho bydliska. Práve teraz máme dobrú možnosť spoznávať krajinu miestneho regiónu a objaviť v spomalenom tempe, často nepoznané či prehliadané prírodné i historické poklady. Vyberať je možné podľa vlastného záujmu a turistických schopností. Na stránke je možné vyhľadávať chodníky v mape podľa administratívnych krajov alebo prírodných celkov, podľa tematického zamerania, prípadne ďalších kritérií.

Od vzniku prvého náučného chodníka na Slovensku, ktorým bol náučný chodník v Pieninskom národnom parku, ubehlo 60 rokov. Ako sa zmenil postoj ľudí k náučným chodníkom? Boli ľudia aktívnejší v minulosti alebo dnes?

V minulosti bolo budovanie náučných chodníkov v gescii štátnych organizácií s viac-menej jednotnou štruktúrou a formou. Chodníky boli budované primárne ako turistické trasy v turisticky atraktívnych a frekventovaných lokalitách. Ich počet bol obmedzený na niekoľko desiatok, boli pravidelne obnovované a udržiavané. V súčasnosti sa budovanie náučných chodníkov presúva najmä na obce a rôzne združenia. Ľudia sú aktívnejší pri ich tvorbe a snažia sa nimi propagovať osobitosti miestneho regiónu širokej verejnosti. Zároveň je náučný chodník často dobrým nástrojom prezentácie ušľachtilých aktivít združenia, spolku alebo organizácie. Žiaľ, nie vždy sa podarí vytvoriť náučný chodník so všetkými potrebnými parametrami – funkčným a trvácim značením v teréne, technickým prevedením, obsahovou správnosťou, primeranosťou a atraktivitou a najmä životnosťou. Aktuálny záujem o náučné chodníky, ich využitie v rámci cestovného ruchu je značný, čo odzrkadľuje aj vysoká a rastúca návštevnosť stránky naucnechodniky.eu.