Výzva RVŠ SR akademickým senátom fakúlt a vysokých škôl

Bratislava 9. 2. 2022: MŠVVaŠ SR deklaruje, že cieľom novely zákona o vysokých školách je komplexné zlepšenie kvality vysokých škôl, zvýšenie ich atraktívnosti a otvorenosti.


RVŠ SR pozitívne vníma viaceré zmeny, ktoré prináša návrh novely o vysokých školách. RVŠ SR však upozorňuje, že ak tento návrh novely zákona bude schválený v predloženej forme, zruší demokratické princípy fungovania nášho vysokého školstva, ustanovené po Novembri 1989. Práve vďaka transparentnosti a demokratickým princípom sa podarilo chrániť vysoké školstvo pred neprimeraným politickým vplyvom a vplyvom lobistických skupín, presadzujúcim nie verejné, ale svoje vlastné záujmy.

RVŠ SR ďalej konštatuje, že predložený návrh novely nerieši zásadné problémy vysokého školstva. Medzi ne patrí aj to, že významná časť našich mladých ľudí odchádza študovať do zahraničia. RVŠ SR zásadne nesúhlasí s plošnými tvrdeniami o nekvalite slovenských vysokých škôl a o tom, že stav nášho vysokého školstva je dôsledkom samosprávneho systému ich riadenia. Rovnaký systém akademickej samosprávy s úspechom funguje v Českej republike, kam odchádza študovať najviac slovenských študentov. Podľa RVŠ SR hlavnými príčinami tohto nepriaznivého stavu je dlhoročné odsúvanie problémov vysokého školstva, podfinancovanie a nevhodné podmienky na činnosť vysokých škôl.

RVŠ SR naďalej zásadne nesúhlasí s potláčaním akademickej samosprávy a autonómie na úrovni VŠ a fakúlt a žiada v novele zákona ponechať:

  1. voľbu kandidáta na rektora verejnej vysokej školy vo výhradnej kompetencii jej akademického senátu za podmienok určených štatútom vysokej školy;
  2. zákonnú úpravu samosprávy na úrovni fakúlt tak, aby kandidáta na dekana volil akademický senát fakulty;
  3. rozhodovanie o metodike rozpisu dotácie, rozpočte verejnej vysokej školy a o nakladaní s jej majetkom aj v kompetencii akademického senátu verejnej vysokej školy;
  4. zastúpenie zamestnaneckej časti akademickej obce verejnej vysokej školy v jej správnej rade;
  5. stanovenie kritérií v oblasti pedagogickej a tvorivej činnosti na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov v kompetencii vysokej školy v súlade s jej vnútorným systémom kvality.

Vzhľadom na to, že zásadné výhrady vysokoškolských reprezentácií k novele zákona o vysokých školách neboli v doterajšom legislatívnom procese akceptované, RVŠ SR vyzýva akademické senáty fakúlt a vysokých škôl, aby v spolupráci s ich vedeniami na znak rázneho protestu symbolicky prerušili výučbu dňa 21. 2. 2022 a počas rokovania NR SR o novele zákona o VŠ zvážili pokračovanie protestu.

doc. RNDr. Martin Putala, PhD. predseda RVŠ SR, v.r.