Analýza psychoneuroimunologických parametrov zdravia vo vybraných skupinách slovenskej populácie

Projekt APNIP: „Analýza psychoneuroimunologických parametrov zdravia vo vybraných skupinách slovenskej populácie“


18. 01. 2024 12.12 hod.

Na riešení projektu spolupracuje multidisciplinárny tím z Ústavu epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, z Katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a z Neuroimunulogického ústavu Slovenskej akadémie vied, pod vedením prof. MUDr. Alexandry Bražinovej, PhD., MPH.

 

O projekte:

V rámci projektu skúmame vzťah medzi nervovou sústavou, správaním a imunitným systémom človeka. Našim hlavným cieľom je opísať vzťah medzi biologickou a psychologickou imunitou, definovať tie faktory na úrovni psychiky, ktoré sa spájajú so zhoršenou biologickou imunitou a taktiež faktory, ktoré môžu slúžiť ako protektívne činitele pri stresujúcich udalostiach.

O meraní:

Psychologickú imunitu meriame pomocou unikátneho psychologického dotazníka, prostredníctvom ktorého vieme zmerať predpoklady a charakter zvládania stresu na úrovni osobnosti. Okrem toho, sledujeme aj súčasný psychický stav, pociťovanú záťaž a nepriaznivé udalosti z detstva.

Údaje o psychologickej imunite následne spojíme s údajmi o biologickej imunite, ktorú zisťujeme prostredníctvom sebahodnotenia zdravotného stavu účastníkov a na molekulárnej úrovni detegovaním vybraných cytokínov v krvnej plazme. Realizujeme pritom jednoduchý odber krvi.

Účasť vo výskume:

Účasť vo výskume je dobrovoľná, bez finančnej odmeny. Naši účastníci dostanú za účasť individualizovaný profil ich biologickej a psychologickej imunity, ktorý poukazuje na ich silné stránky pri zvládaní záťaže a taktiež na tie oblasti, ktoré je vhodné posilniť.

Výskum realizujeme v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach.
Aktuálne prebieha fáza náboru účastníkov štúdie v Bratislavskom kraji. Podmienkou registrácie je dlhodobý pobyt v Bratislavskom kraji v trvaní minimálne 5 rokov.

Ak by ste sa chceli zúčastniť vo výskume a máte vek medzi 18-50 rokmi, srdečne Vás pozývame.

Výskum je realizovaný v súlade s etickými zásadami psychologických výskumov a výskumov realizovaných na ľuďoch. Odsúhlasený bol Etickou komisiou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava Staré mesto a Etickou radou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Prihlásiť sa viete cez tento link.