Stanovisko AS UK a Vedenia UK k návrhu novely zákona o vysokých školách

Akademický senát UK a Vedenie UK schválili dňa 3. marca 2021 spoločné stanovisko AS UK a Vedenia Univerzity Komenského v Bratislave v znení:


Akademická obec Univerzity Komenského v Bratislave si uvedomuje svoje historické poslanie šírenia vzdelanosti, slobody vedeckého bádania, potrebu autonómnosti a apolitickosti. Ich pilierom je akademická samospráva, ktorú nie je možné nahradiť centrálnym politickým riadením. Sme financovaní z verejných zdrojov a uvedomujeme si svoje záväzky voči spoločnosti, ktoré si dôsledne plníme, a to aj vtedy, keď sa to nepáči politickej moci. Zdôrazňujeme, že politická moc je tu preto, aby slúžila celej spoločnosti. My, akademici, tu nie sme pre politikov, sme tu pre spoločnosť, preto obmedzovanie akademickej samosprávy politikmi možno smelo nazvať zneužitím politickej moci. Predložená novela zákona o vysokých školách nielenže zhoršuje podmienky na zvyšovanie kvality vzdelávania a vedeckej činnosti, ale dáva vysoké školy priamo do područia politických nominantov.

Akademická obec Univerzity Komenského v Bratislave, rovnako ako Slovenská rektorská konferencia, Rada vysokých škôl a Klub dekanov fakúlt vysokých škôl SR, kategoricky odmieta predložený návrh novely zákona o vysokých školách ako celok, pretože je nekoncepčný, neodôvodnený, nesystémový a je v rozpore s predpokladmi napĺňania univerzitného poslania. Jeho účelom je politicky ovládnuť verejné vysoké školy. Implementácia navrhovanej novely neprinesie predkladateľom deklarované zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a vedy.

Akademická obec Univerzity Komenského v Bratislave naďalej trvá na svojej ponuke konštruktívneho dialógu pri hľadaní efektívnych krokov na zvýšenie úrovne univerzitného vzdelávania a vedeckého výskumu na Slovensku, ktorá bola formulovaná už v reakcii na dokument Moderné a úspešné Slovensko. Národný integrovaný reformný plán v októbri 2020. Bez rešpektovania mienky akademickej obce a reprezentácií vysokých škôl nie je možné vytýčené ciele dosiahnuť. Nesieme zodpovednosť za ochranu a rozvoj poznania, ktoré slúži celej spoločnosti. To je možné len pri zachovaní akademických práv a slobôd.

Akademická obec Univerzity Komenského v Bratislave konštatuje, že napriek začatému dialógu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a reprezentáciami vysokých škôl, naše obavy rozptýli až úplný a preukázateľný ústup od zámerov, ktoré likvidujú princípy akademickej autonómie a samosprávy, navrhujú priamu kontrolu univerzity politickými nominantmi.