Prírodovedecká fakulta

Výberové konanie - odborný asistent, lektor, výskumný pracovník

                                                                                   V Bratislave  20. júna 2017

 

Vec:  Výberové konanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom doc. RNDr. Milanom Triznom, PhD., vypisuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona  výberové konanie na obsadenie:

 

·         odborný asistent – na Katedru fyzickej geografie a geoekológie  - 10% úväzok

 

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa, so zameraním na fyzickú geografiu a geoekológiu alebo v príbuznom odbore, akademický titul PhD., pracovné skúsenosti s riešením vedeckých projektov, ovládanie programovacieho jazyka Python, pedagogická prax vo vyučovaní GIS a programovania, publikačná činnosť – geomorfológia a geomorfometria, aktívna znalosť anglického jazyka (viacerých jazykov sú vítané), predpokladaný nástup 1.10.2017

 

·         lektor na Katedru pedológie

požiadavky: VŠ vzdelanie II. stupňa, študijný program pedológia, odborná prax minimálne 5 rokov, zameranie na klasifikáciu a mapovanie pôd, hydropedologické vlastnosti a preocesy, znalosť medzinárodných klasifikačných systémov(WRB a Soil Taxonomy), publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 1.9.2017

·         výskumný pracovník  – na Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov

 

požiadavky: VŠ vzdelanie III. stupňa v programe environmentálna geochémia, akademický titul PhD., výskumná prax v oblasti vybraných  biochemických procesov (akumulácia, sorpcia a volatilizácia chemických prvkov) a metód analytickej geochémie (prvková analýza), publikačná činnosť, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný nástup 15.9.2017

Publikačná činnosť - požiadavky:

Publikovanie minimálne 1 vedeckej publikácie typu A (podľa zásad Akreditačnej komisie, s dôrazom na publikácie v časopisoch) za posledné 3 roky alebo publikovanie minimálne 2 vedeckých publikácií typu A za posledných 5 rokov. Splnenie tejto podmienky preukáže uchádzač výpisom z evidencie publikačnej činnosti. Predseda výberovej komisie môže uznať túto podmienku za splnenú aj preukázaním akceptácie publikácie typu A redakčnou radou vedeckého časopisu, resp. vydavateľstva a to aj za rok 2017.

V prípade, že mal uchádzač v posledných 3, resp. 5 rokoch prerušený pracovný pomer (napr. materská dovolenka, neplatené voľno a pod.), toto prerušenie sa nezapočíta do požadovanej hranice 3, resp. 5 rokov a táto hranica sa posunie pred obdobie prerušenia pracovného pomeru.   

Prihlášky zašlite do 30.6.2017 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít.

Skutočnosť, že uchádzač zatiaľ preukázateľne nemá 3, resp. 5 rokov odbornej praxe nie je dôvodom pre vyradenie uchádzača z ďalšieho posudzovania. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.

           dekan fakulty

Výberové konanie - funkčné miesto docent

                                                                                 Bratislava 20. júna 2017      

                                                                                                                            

Vec: Výberové konanie

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom doc. RNDr. Milanom Triznom, PhD.,  v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie/pracovného miesta:

 

·         funkčné miesto docent na Katedru pedológie

v študijnom odbore  4.1.34

predpokladaný nástup je od 1.9.2017

 

       O funkciu profesora a docenta sa môže uchádzať len záujemca s vedecko-pedagogickým titulom

       docent alebo profesor z uvedeného alebo príbuzného odboru. Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov boli schválené Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave a sú zverejnené na adrese:  Vnútorný predpis č. 11/2014  pdf

Publikačná činnosť - požiadavky:

Publikovanie minimálne 1 vedeckej publikácie typu A (podľa zásad Akreditačnej komisie, s dôrazom na publikácie v časopisoch) za posledné 3 roky alebo publikovanie minimálne 2 vedeckých publikácií typu A za posledných 5 rokov. Splnenie tejto podmienky preukáže uchádzač výpisom z evidencie publikačnej činnosti.

Predseda výberovej komisie môže uznať túto podmienku za splnenú aj preukázaním akceptácie publikácie typu A redakčnou radou vedeckého časopisu, resp. vydavateľstva a to aj za rok 2017.

              V prípade, že mal uchádzač v posledných 3, resp. 5 rokoch prerušený pracovný pomer (napr. materská dovolenka, neplatené voľno a pod.), toto prerušenie sa nezapočíta do požadovanej hranice 3, resp. 5 rokov a táto hranica sa posunie pred obdobie prerušenia pracovného pomeru.

Prihlášky zašlite do 30.6.2017 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov. K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady: pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít.

Skutočnosť, že uchádzač zatiaľ preukázateľne nemá 3, resp. 5 rokov odbornej praxe nie je dôvodom pre vyradenie uchádzača z ďalšieho posudzovania. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru.

 

                                                                                 doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.

                                                                                                                    dekan fakulty