Prírodovedecká fakulta

Výberové konanie - výskumný pracovník, odborný asistent

                                                                                   V Bratislave  9. apríla  2017

Vec:  Výberové konanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta v zastúpení  jej dekanom doc. RNDr. Milanom Triznom, PhD., vypisuje podľa § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov v súlade s § 15 ods. 1 písm. c) tohto zákona  výberové konanie na obsadenie:

 

·         výskumný pracovník na Katedru genetiky – 40% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie tretieho stupňa, akademický titul PhD., v odbore genetika,  pedagogické skúsenosti s vedením cvičení a seminárov pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, spoluriešiteľ grantového projektu, ktorý je realizovaný počas obdobia pracovného pomeru, publikačná činnosť v oblasti genetiky mikroorganizmov, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný  nástup  1.9.2017

·         odborný asistent na Katedru genetiky – 10% úväzok

požiadavky: VŠ vzdelanie tretieho stupňa, akademický titul PhD., v odbore genetika alebo v príbuznom odbore,  pedagogické skúsenosti s vedením cvičení a seminárov pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia, spoluriešiteľ grantového projektu, ktorý je realizovaný počas obdobia pracovného pomeru, publikačná činnosť v oblasti genotoxikológie, aktívna znalosť anglického jazyka, predpokladaný  nástup  1.7.2017

Publikačná činnosť - požiadavky:

Publikovanie minimálne 1 vedeckej publikácie typu A (podľa zásad Akreditačnej komisie) za posledné 3 roky alebo publikovanie minimálne 2 vedeckých publikácií typu A za posledných 5 rokov. Splnenie tejto podmienky preukáže uchádzač výpisom z evidencie publikačnej činnosti.

Predseda výberovej komisie môže uznať túto podmienku za splnenú aj preukázaním akceptácie publikácie typu A redakčnou radou vedeckého časopisu, resp. vydavateľstva a to aj za rok 2017.

V prípade, že mal uchádzač v posledných 3, resp. 5 rokoch prerušený pracovný pomer (napr. materská dovolenka, neplatené voľno a pod.), toto prerušenie sa nezapočíta do požadovanej hranice 3, resp. 5 rokov a táto hranica sa posunie pred obdobie prerušenia pracovného pomeru.

Prihlášky zašlite do 28.5.2017 na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta

Mlynská dolina, Ilkovičova 6,  842 15 Bratislava 4

V prihláške uveďte svoju e-mailovú adresu. Platové podmienky budú určené podľa platných predpisov.  K prihláške je potrebné priložiť nasledovné doklady:  pracovný životopis, doklady preukazujúce plnenie kvalifikačných predpokladov, zoznam publikačnej činnosti a ohlasov na ňu a zoznam pedagogických a výskumných  aktivít.

Skutočnosť, že uchádzač zatiaľ preukázateľne nemá 3, resp. 5 rokov odbornej praxe nie je dôvodom pre vyradenie uchádzača z ďalšieho posudzovania. Výberové konanie sa bude konať formou pohovoru. 

 

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.

         dekan fakulty