Právnická fakulta

Odborný asistent na Ústave cudzojazyčnej právnej komunikácie

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, 810 00 Bratislava v zastúpení jej dekanom doc. JUDr. Eduardom Burdom, PhD., v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

Odborný asistent na Ústave cudzojazyčnej právnej komunikácie

 

Predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v oblasti anglickej filológie

- vedecká hodnosť CSc., alebo akademický titul PhD.

- niekoľkoročná skúsenosť s prácou s anglickým právnym jazykom

- pedagogická prax minimálne 5 rokov

- ovládanie ďalšieho cudzieho jazyka na minimálnej úrovni B2 výhodou

- občianska a morálna bezúhonnosť

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- vysoká motivácia

 

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prihlášky posielajte do 31. októbra 2017

 

Forma výberového konania: pohovor

Predpokladaný deň nástupu na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte:

01. január 2018

Prihlášky do výberového konania spolu so, životopisom, dokladmi o vzdelaní, dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti a požadovaných znalostiach, vyhlásením o udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, čestným vyhlásením o plnej spôsobilosti na právne úkony a s výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace zasielajte na adresu:

 

Univerzita Komenského v Bratislave

Právnická fakulta

Referát personálnej práce,

vnútornej kontroly a sťažností

Šafárikovo nám. č. 6

P.O.BOX 313

810 00 Bratislava 1

V Bratislave 13. októbra 2017

 

 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.

dekan fakulty