Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Výberové konanie

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, afiliovaný Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre, v zastúpení jeho moderátorom ThDr. Pavlom Zahatlanom, PhD. v súlade so zákonom NR SR č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa:

 –  2 pracovné miesta –  špirituál  -  lektor   na Katedre morálnej teológie

–   1 pracovné miesto –  prefekt  -  asistent   na  Katedre pastorálnej teológie

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore katolícka teológia,                
  • aktívna znalosť aspoň jedného svetového jazyka,
  • publikačná činnosť,
  • predchádzajúca pedagogická prax v odbore minimálne 2 roky,
  • morálna a občianska bezúhonnosť,
  • kánonické poverenie učiť na RKCMBF UK.

Platové podmienky podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom č. 553/ 2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Predpokladaný termín nástupu: po úspešnom absolvovaní výberového konania.

Forma výberového konania: osobný pohovor.

Požadované doklady:  prihláška do výberového konania, profesijný životopis, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace), súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, kópie dokladov o vzdelaní, dosiahnutej vedecko-pedagogickej hodnosti, prehľadom publikačných a vedeckých aktivít zasielajte do 10.11.2017 na adresu: RKCMBF UK v Bratislave,  Samova 14, 949 01 Nitra.