Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Výberové konanie na miesto odborných asistentov a funkčné miesto docenta

Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta v zastúpení jej dekanom ThDr. Ing. Vladimírom Thurzom, PhD., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

  • 1 miesto odborného asistenta na Katedru biblických vied
  • 1 miesto odborného asistenta na Katedru liturgiky
  • 1 miesto odborného asistenta na Katedru filozofie
  • 1 miesto odborného asistenta na Katedru katechetiky a pedagogiky
  • 1 miesto odborného asistenta na Katedru kánonického práva
  • 2 miesta odborných asistentov na Katedru morálnej teológie
  • 1 miesto odborného asistenta na Katedru morálnej teológie, pracovisko Badín
  • 1 miesto odborného asistenta na Katedru dogmatickej teológie, pracovisko Nitra 

Kvalifikačné predpoklady:

-          VŠ vzdelanie v odbore katolícka teológia,

-          pedagogická prax v príslušnom odbore minimálne 5 rokov,

-          publikačná činnosť,

-          morálna a občianska bezúhonnosť,

-          znalosť svetového jazyka,

-          kanonické poverenie učiť na RKCMBF UK.

 

·         1 funkčné miesto vysokoškolského učiteľa - docenta na Katedru katechetiky a pedagogiky

 

Kvalifikačné predpoklady:

-          ukončené VŠ vzdelanie tretieho stupňa v odbore katolícka teológia a vedecko-pedagogický titul docent v danom odbore,

-          pedagogická prax v odbore minimálne 10 rokov,

-          vedecko-výskumná činnosť,

-          publikačná činnosť,

-          morálna a občianska bezúhonnosť,

-          znalosť svetového jazyka,

-          kanonické poverenie učiť na RKCMBF UK.

Kritériá RKCMBF UK na obsadzovanie funkcií docentov sú zverejnené na webovej stránke fakulty.

Požadované doklady: prihláška do výberového konania, štruktúrovaný životopis, kópie dokladov o vzdelaní, kanonická misia, výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.

Prihlášku a požadované doklady zasielajte do 25.5.2017 na adresu: Dekanát RKCMBF UK, Kapitulská 26, 814 58 Bratislava 1. 

Výberové  konania budú prebiehať formou osobného pohovoru.

Termín nástupu: 1.9.2017

Platové podmienky podľa platných predpisov.

 

ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan fakulty