Filozofická fakulta

Výberové konanie na miesto odborného asistenta

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov, vedúcich katedier, vedeckých pracovníkov:

1 odborný asistent v odbore 3.1.9 Psychológia (so zameraním na všeobecnú psychológiu a štatistiku)

Požiadavky:  VŠ v odbore,  PhD., prax vysokoškolského učiteľa

Prihlášky do výberového konania doložené overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom a publikačnou činnosťou je potrebné doručiť do 24.01.2017 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 814 99 Bratislava. Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru.

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan fakulty