Filozofická fakulta

Výberové konanie na miesto docenta a odborného asistenta

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov, vedúcich katedier, vedeckých pracovníkov:

1 docent v odbore 2.1.28 Slovanské jazyky a literatúry (so zameraním na súčasný ruský jazyk)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD., plnenie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok obsadzovania miest profesorov a docentov

1 odborný asistent v odbore 3.1.2 Kulturológia (so zameraním na aplikovanú kulturológiu s dôrazom na manažment a marketing kultúrnych inštitúcií a organizácií)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD., prax vysokoškolského učiteľa

Prihlášku do výberového konania doloženú overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom a publikačnou činnosťou je potrebné doručiť do 08.05.2017 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 814 99 Bratislava. Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru.

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan fakulty

 

 

Výberové konanie na miesto docenta

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov, vedúcich katedier, vedeckých pracovníkov:

1 docent v odbore 2.1.31 Klasické jazyky (so zameraním na latinskú lingvistiku)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD., plnenie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok obsadzovania miest profesorov a docentov

Prihlášku do výberového konania doloženú overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom a publikačnou činnosťou je potrebné doručiť do: 21.04.2017 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2,814 99 Bratislava. Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru.

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan fakulty