Filozofická fakulta

Výberové konanie na miesta vysokoškolských učiteľov, vedúcich katedier, vedeckých pracovníkov

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vyhlasuje podľa

zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov, vedúcich katedier, vedeckých pracovníkov: 


 • vedúci katedry psychológie
 • vedúci katedry marketingovej komunikácie

Požiadavky: VŠ v odbore, koncepcia rozvoja fakulty


 • 1 profesor v odbore 3.1.6  Politológia (so zameraním na komparatívnu politológiu)
 • 1 docent v odbore   3.2.3  Masmediálne štúdiá (so zameraním na marketingovú komunikáciu a komunikáciu s verejnosťou)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD., plnenie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok obsadzovania miest profesorov a docentov


 • 1 odborný asistent v odbore 3.2.3  Masmediálne štúdiá  (so zameraním na dejiny umenia a grafický design)
 • 1 odborný asistent v odbore  3.1.9  Psychológia (so zameraním na vývinovú psychológiu)
 • 1 odborný asistent v odbore  3.1.9  Psychológia (so zameraním na všeobecnú psychológiu, biopsychológiu a psychologickú metodológiu)
 • 1 odborný asistent v odbore  3.2.4  Knižnično-informačné štúdiá (so zameraním na dejiny knihy a knižníc, spracovanie dokumentov a autorské právo)
 • 1 odborný asistent v odbore  2.1.6  Estetika (so zameraním na filmovú estetiku, minimálne 3 roky praxe v danom odbore )
 • 1 odborný asistent v odbore  3.1.3  Etnológia (so zameraním na monumentológiu, pamiatkovú správu a ochranu, 5 rokov praxe v pamiatkovej sfére)  
 • 1 odborný asistent v odbore  2.1.1  Filozofia (so zameraním na dejiny filozofie 20. storočia)
 • 1 odborný asistent v odbore  2.1.32 Cudzie jazyky a kultúry (so zameraním na odbornú a akademickú angličtinu pre politológov a pre nefilologické a filologické odbory)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD., prax vysokoškolského učiteľ


Prihlášku do výberového konania doloženú overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom a publikačnou činnosťou je potrebné doručiť do 05.09.2017 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2,  814 99 Bratislava. Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru.

 

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan fakulty