Filozofická fakulta

Výberové konania

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov, vedúcich katedier, vedeckých pracovníkov:

1 docent v odbore 2.1.27 Slovenský jazyk a literatúra (so zameraním na vývin slovenského jazyka s dialektológiou a na jazykovú kultúru)

1 docent v odbore 2.1.35  Prekladateľstvo a tlmočníctvo (so zameraním na španielsky jazyk a kultúru)

Požiadavky: VŠ v odbore, PhD., plnenie všeobecných kritérií a konkrétnych podmienok obsadzovania miest profesorov a docentov.

1 odborný asistent v odbore 3.1.6  Politológia (so zameraním na politické myslenie, komparatívnu politológiu, aktívna znalosť svetového jazyka)

1 odborný asistent v odbore 2.1.27  Slovenský jazyk a literatúra (so zameraním na súčasný slovenský jazyk - gramatika a štylistika)

1 odborný asistent v odbore 3.2.4  Knižnično-informačné štúdiá (so zameraním na informačnú architektúru, metodiku informačných služieb a hodnotenie webstránok )

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD., prax vysokoškolského učiteľa

Prihlášku do výberového konania doloženú overenými kópiami dokladov o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom a publikačnou činnosťou je potrebné doručiť do 23.10.2017 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 814 99 Bratislava. Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru.

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan fakulty