Filozofická fakulta

Výberové konanie na miesto vedúceho katedry a miesto odborného asistenta

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie funkčných miest vysokoškolských učiteľov, vedúcich katedier, vedeckých pracovníkov:

- vedúci katedry politológie

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD., koncepcia rozvoja katedry

1 odborný asistent v odbore 2.1.25 Archeológia (so zameraním na obdobie včasného stredoveku)

Požiadavky:  VŠ v odbore, PhD., prax vysokoškolského učiteľa

Prihlášku do výberového konania doloženú overenými dokladmi o vzdelaní, štruktúrovaným životopisom a publikačnou činnosťou je potrebné doručiť do 04.04.2017 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, referát personálnej práce, Gondova 2, 814 99 Bratislava. Výberové konanie bude prebiehať formou pohovoru.

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., dekan fakulty