Jesseniova lekárska fakulta

Výberové konanie - vedúci ÚHE

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekanom prof. MUDr. Jánom Dankom, CSc., v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 

vedúci Ústavu histológie a embryológie JLF UK v Martine.

 

Kvalifikačné požiadavky:

-         ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo

-         akademický titul PhD., resp. CSc.

-         vedecko-pedagogický titul profesor  

-         minimálne 8 rokov praxe v  odbore

-         aktívna znalosť anglického jazyka

-         organizačné a riadiace schopnosti

-         morálna a občianska bezúhonnosť

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň vymenovania do funkcie: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          osobný dotazník

-          profesijný životopis

-          overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule

-          štatistika kategórií a ohlasov zo zoznamu publikačnej činnosti

-          koncepcia pracoviska a program jeho rozvoja

-          výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

je potrebné doručiť do 4. júla 2017 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

dekan JLF UK