Jesseniova lekárska fakulta

Výberové konanie - výskumný pracovník na ÚHE

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekanom prof. MUDr. Jánom Dankom, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného pracovného miesta:

 

výskumný pracovník na Ústave histológie a embryológie JLF UK v Martine.

 

Kvalifikačné požiadavky:

-       ukončené vysokoškolské vzdelanie lekárskeho alebo príbuzného smeru

-       akademický titul PhD.

-       predpoklady vedeckého a odborného rastu

-       aktívna znalosť anglického jazyka

-       morálna a občianska bezúhonnosť.

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň nástupu:  po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady:

-       prihláška do výberového konania

-       osobný dotazník

-       profesijný životopis

-       overené kópie dokladov o vzdelaní

-       štatistika kategórií a ohlasov zo zoznamu publikačnej činnosti

-       výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

je potrebné doručiť do 30. októbra 2017 na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Eva Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin 

 

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

dekan JLF UK

Výberové konanie - prednosta ÚKB

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekanom prof. MUDr. Jánom Dankom, CSc., v súlade s § 32 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 

prednosta Ústavu klinickej biochémie JLF UK a UNM.

 

Kvalifikačné požiadavky:

-         ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo

-         akademický titul PhD.

-         vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent  

-         získaná špecializácia v príslušnom špecializačnom odbore

-         minimálne 8 rokov praxe v  odbore

-         aktívna znalosť anglického jazyka

-         znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti poskytovania zdravotnej

-         starostlivosti

-         organizačné a riadiace schopnosti

-         morálna a občianska bezúhonnosť

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň vymenovania do funkcie: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          osobný dotazník

-          profesijný životopis

-          overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule

-          štatistika kategórií a ohlasov zo zoznamu publikačnej činnosti

-          koncepcia pracoviska a program jeho rozvoja

-          výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

je potrebné doručiť do 25. októbra 2017 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

dekan JLF UK

Výberové konanie - profesor v odbore biológia

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekanom prof. MUDr. Jánom Dankom, CSc., v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského, čl. 55 Štatútu JLF UK a Všeobecných kritérií JLF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného funkčného miesta:

profesor v študijnom odbore biológia

na Ústave lekárskej biológie JLF UK v Martine.

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie profesora je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa.

 

Kvalifikačné požiadavky:

-        ukončené vysokoškolské vzdelanie lekárskeho alebo prírodovedeckého smeru

-        akademický titul PhD.

-        vedecko-pedagogický titul profesor v príslušnom odbore

-        prax v príslušnom odbore

-        prednášková a publikačná činnosť

-        aktívna znalosť anglického jazyka

-        morálna a občianska bezúhonnosť

-        plnenie Všeobecných kritérií JLF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

 

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady:

prihláška do výberového konania, osobný dotazník, profesijný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule, štatistika kategórií a ohlasov zo zoznamu publikačnej činnosti, výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) je potrebné doručiť do 25. októbra 2017 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin                      

 

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

dekan JLF UK

Výberové konanie - docent v odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekanom prof. MUDr. Jánom Dankom, CSc., v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Univerzity Komenského, čl. 55 Štatútu JLF UK a Všeobecných kritérií JLF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného funkčného miesta:

docent v študijnom odbore lekárska, klinická a farmaceutická biochémia

na Ústave lekárskej biochémie JLF UK v Martine

                                  

Výberové konanie na obsadenie funkcie docenta je zároveň výberovým konaním na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa.

 

Kvalifikačné požiadavky:

-        ukončené vysokoškolské vzdelanie lekárskeho alebo prírodovedeckého smeru

-        akademický titul PhD.

-        vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore

-        prax v príslušnom odbore

-        prednášková a publikačná činnosť

-        aktívna znalosť anglického jazyka

-        morálna a občianska bezúhonnosť

-        plnenie Všeobecných kritérií JLF UK na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

 

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň zaradenia na funkčné miesto: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady:

prihláška do výberového konania, osobný dotazník, profesijný životopis, overené kópie dokladov o vzdelaní a dosiahnutom vedecko-pedagogickom titule, štatistika kategórií a ohlasov zo zoznamu publikačnej činnosti, výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) je potrebné doručiť do 25. októbra 2017 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin               

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

dekan JLF UK

Výberové konanie - odborný asistent na Dermatovenerologickej klinike JLF UK a UNM

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekanom prof. MUDr. Jánom Dankom, CSc., v súlade s § 77 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie  jedného pracovného miesta vysokoškolského učiteľa:

 

·       odborný asistent na Dermatovenerologickej klinike JLF UK a UNM

 

Kvalifikačné požiadavky

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo

-          akademický titul PhD.

-          dĺžka praxe minimálne 3 roky

-          prednášková a publikačná činnosť

-          predpoklady pre habilitačné konanie

-          aktívna znalosť anglického jazyka

-          morálna a občianska bezúhonnosť

 

Ďalšie podmienky: splnenie ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení – vek uchádzača do 70 rokov

 

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň nástupu:  po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          osobný dotazník

-          profesijný životopis

-          overené kópie dokladov o vzdelaní

-          zoznam publikačnej činnosti

-          výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

je potrebné doručiť do 25. októbra 2017 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

dekan JLF UK

Výberové konanie - výskumný pracovník v Divízii neurovedy

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine, zastúpená jej dekanom prof. MUDr. Jánom Dankom, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov Univerzity Komenského vypisuje výberové konanie na obsadenie jedného pracovného miesta v Martinskom centre pre biomedicínu JLF UK:

 

výskumný pracovník v Divízii neurovedy – Oddelenie neurovied vo fyziológii –

Psychofyziologické laboratórium

 

Kvalifikačné požiadavky:

-          vysokoškolské vzdelanie lekárskeho alebo prírodovedeckého smeru

-          akademický titul PhD.

-          výskumné zameranie na psychoneurofyziológiu alebo klinickú psychofyziológiu

-          prednášková a publikačná činnosť

 

Ďalšie predpoklady:

-          aktívna znalosť anglického jazyka

-          morálna a občianska bezúhonnosť

-           

Platové podmienky: budú dojednané osobitne v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

 

Predpokladaný deň nástupu: po úspešnom ukončení výberového konania. Výberové konanie sa bude konať formou osobného pohovoru.

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          osobný dotazník

-          profesijný životopis

-          overené kópie dokladov o vzdelaní

-          zoznam publikačnej činnosti z Centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti

-          výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

je potrebné doručiť  do 23. októbra 2017 do 14,00 hodiny na adresu:

Dekanát JLF UK

Ing. Eva Muríňová

Malá Hora 4A

036 01  Martin

 

 

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

dekan JLF UK