Fakulta telesnej výchovy a športu

Výberové konania na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru šport. edukológie a šport. humanistiky

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest na Katedru šport. edukológie a šport. humanistiky

·         odborný asistent - vyučovanie predmetov: Šport zdravotne postihnutých, Zdravotná a integrovaná telesná výchova, Teória a didaktika zdravotnej telesnej výchovy, Teória a didaktika športu zdravotne oslabených Nástup: 17.09.2017 odborný asistent – vyučovanie predmetov: Didaktika telovýchovného procesu, Didaktika školskej a tel. výchovy, Všeobecná didaktika, Pedagogická komunikácia, pedagogická prax I. Nástup: 17.9.2017

·         odborný asistent  - vyučovanie predmetov: Didaktika telovýchovného procesu, Didaktika školskej a tel. výchovy, Všeobecná didaktika, Teoretické základy výchovy, Nástup: 1.7.2017 (zastupovanie počas MD a RD)

·         odborný asistent – vyučovanie predmetov: Šport zdravotne postihnutých, Zdravotná a integrovaná telesná výchova, Teória a didaktika zdravotnej telesnej výchovy, Šport špecifických skupín, Animácia pohybovej rekreácie Nástup: 18.9.2017 (zastupovanie počas RD)

·         odborný asistent – vyučovanie predmetov najmä: Teória a didaktika športu pre všetkých, Pohybové programy v športe pre všetkých, Pedagogické praxe zo športu pre zdravie a Rekreológia (možnosť ďalších výberových predmetov). Nástup: 1.9.2017

 

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa (PhD.), prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány) ovládanie PC v rozsahu užívateľ, znalosť AJ, vyžaduje sa aj publikačná aktivita z predmetnej oblasti.

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

Platové podmienky

Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z.z.

Požadované doklady:

-          prihláška (v prihláške uviesť presne, na ktorú pozíciu sa hlásite 1 prihláška – pozícia)

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov

Prihlášky možno podať do 9.6.2017 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

V Bratislave  18.5.2017

 

 

Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                                                d e k a n   FTVŠ UK           

Výberové konania na obsadenie miest odborných asistentov na Katedru športovej kinantropológie

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie

·         odborného asistenta na Katedru športovej kinantropológie na vyučovanie predmetov Biomechanika, Digitálne technológie, špecializácia veslovanie,

·         odborného asistenta na Katedru športovej kinantropológie na vyučovanie predmetov Základy prvej pomoci, Vzpieranie, Športová antropológia

·         odborného asistenta na Katedru športovej kinantropológie na vyučovanie predmetov Funkčná anatómia pohybového systému, Funkčné poruchy pohybového systému, Regenerácia v športe, Základy fyzioterapie

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa (PhD.) minimálne 5 rokov pedagogicko-výskumnej a odbornej praxe, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány) ovládanie PC v rozsahu užívateľ, znalosť jedného svetového jazyka

Nástup  1.9.2017

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

Požadované doklady:

-          prihláška (v prihláške uviesť presne, na ktorú pozíciu sa hlásite 1 prihláška – pozícia)

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov

 

Platové podmienky

Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z.z.

 

Prihlášky možno podať 9.6.2017  na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

 

V Bratislave dňa 18.5.2017                             doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                          d e k a n   FTVŠ UK       

 

 

Výberové konania - odborní asistenti na Katedru gymnastiky - zástup počas RD

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konania na obsadenie pracovných miest

-       odborného asistenta na Katedru gymnastiky na vyučovanie predmetov

Základná a kondičná gymnastika, Aeróbna gymnastika a prostné cvičenia, Aeróbna a rytmická gymnastika, Koordinačné základy v športe. Zastupovanie počas RD.

-       odborného asistenta na Katedru gymnastiky na vyučovanie predmetov

. Základná a kondičná gymnastika, Aeróbna gymnastika a prostné cvičenia, Aeróbna a rytmická gymnastika, PVP – Aerobik v športovej príprave. Zastupovanie počas RD.

 

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie 2. stupňa, vzdelanie na FTVŠ UK v odbore, minimálne 3 roky odbornej praxe, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie  fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány), ovládanie PC v rozsahu užívateľ, znalosť jedného svetového jazyka.

Platové podmienky

PT – 12 podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 474/2008 Z.z.

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

Nástup možný od 18.9.2017

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania (1 prihláška – 1 pozícia)

-          štruktúrovaný profesijný životopis

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov.

 

Prihlášky možno podať do 9.6.2017 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

V Bratislave 18.5.2017

 

 

Doc. Mgr. Marián Vanderka PhD.

                                                                                                d e k a n   FTVŠ UK

Výberové konania na obsadenie miest odborní asistenti na Katedru gymnastiky

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konania na obsadenie pracovných miest:

-       odborného asistenta na Katedru gymnastiky na vyučovanie predmetov

Teória a didaktika športovej špecializácie akrobatický rock and roll, Teória a didaktika športovej špecializácie TD IDO tance,

Športová špecializácia akrobatický rock and roll, Gymnastika, Koordinačné schopnosti, voliteľné predmety,

S nástupom od 1.7.2017

         odborného asistenta na Katedru gymnastiky na vyučovanie predmetov Teória a didaktika športovej špecializácie športová gymnastika, športová špecializácia športová gymnastika, Základná a kondičná gymnastika, Aeróbna gymnastika a prostné cvičenia, Gymnastika pre školskú TV, Gymnastika, VP - Technika cvičebných tvarov v Teamgyme, VP - Technika športovej gymnastiky, VP - Didaktika cvičebných tvarov v Teamgyme, VP - Didaktika športovej gymnastiky.

S nástupom od 1.9.2017

            odborného asistenta na vyučovanie predmetov Základná a kondičná gymnastika, Aeróbna gymnastika a prostné cvičenia, Aeróbna a rytmická gymnastika, PVP – Aerobik v športovej príprave, Koordinačné základy v športe.

S nástupom od 1.9.2017.

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa (PhD., prípadne CSc.), minimálne 5 rokov odbornej praxe, spolupráca so športovým zväzom danej špecializácie, publikačná činnosť didaktického aj vedeckého charakteru, vzdelanie v oblasti telesnej výchovy a športu, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie  fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány), ovládanie PC v rozsahu užívateľ, ovládanie jedného svetového jazyka.

Platové podmienky

PT – 12 podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 474/2008 Z.z.

 

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania (1 prihláška – 1 pozícia)

-          štruktúrovaný profesijný životopis

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov.

 

Prihlášky možno podať do 9.6.2017 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

V Bratislave 18.5.2017

 

Doc. Mgr. Marián Vanderka PhD.

                                                                                               d e k a n   FTVŠ UK

Výberové konania na obsadenie miest odborní asistenti na Katedru športov v prírode a plávania

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK  v súlade so zákonom č.131/2002 Z.Z. o vysokých školách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konania na obsadenie pracovných miest:

-       odborný asistent so zameraním na vyučovanie predmetov Plávanie, Pohybové aktivity vo vode a záchrana topiaceho sa, Didaktika plávania, športová špecilizácia Športové plávanie II., Seminár k bakalárskym prácam a Zjazdové lyžovanie.

-       odborný asistent na vyučovanie predmetov Turistika, Športy v prírode a ochrana života a zdravia, Zjazdové lyžovanie, Didaktika zjazdového lyžovania a športová špecializácia Horolezectvo

 

Požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie tretieho stupňa (PhD., prípadne CSc.) telovýchovného zamerania, minimálne 5 rokov odbornej praxe, aktívna účasť vo vedeckom výskume s primeranou publikačnou činnosťou. Ovládanie PC v rozsahu užívateľ, znalosť svetového jazyka

Platové podmienky: Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien       a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z.z.

Predpokladaný nástup: 1.9.2017

Výberové konania prebehnú formou ústneho pohovoru.

Požadované doklady:

- prihláška do výberového konania

- štruktúrovaný profesijný životopis

- doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

- zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

- výpis z registra trestov.

 

Prihlášky možno podať do 9.6.2017 na adresu: Referát personálnej  práce FTVŠ UK, Nábr.arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

 

V Bratislave 18.5.2017

                                  

                                                      

                                                             Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                                   dekan FTVŠ UK

 

 

Výberové konania odborní asistenti na Katedru atletiky

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konania na obsadenie pracovných miest:

-       odborného asistenta na Katedru atletiky na vyučovanie predmetov

Základy metodológie výskumu (Bc.), Športová metrológia (Bc.), Metódy pedagogického výskumu (Mgr.), Kondičné základy v športe.

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa (PhD., prípadne CSc.), minimálne 3 roky odbornej praxe, riešiteľ grantových úloh, aktívna činnosť v telovýchovnom hnutí, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie  fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány), ovládanie PC v rozsahu užívateľ, ovládanie jedného svetového jazyka.

Platové podmienky

PT – 12 podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 474/2008 Z.z.

 Nástup možný od 17.9.2017

- odborný asistent na Katedru atletiky na vyučovanie predmetov Teória a didaktika športu (I. stupeň vysokoškolského vzdelávania.),Teória a didaktika športovej špecializácie – atletika, kondičný tréner, Teória a didaktika športového tréningu (II. stupeň ), Športová špecializácia - atletika, kondičný tréner, Periodizácia športového tréningu (III. stupeň)

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa (PhD., prípadne CSc.), minimálne 5 rokov odbornej praxe, riešiteľ grantových úloh, vzdelanie v oblasti telesnej výchovy a športu  špecializácia atletika, aktívna činnosť v telovýchovnom hnutí, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie  fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány), ovládanie PC v rozsahu užívateľ, ovládanie jedného svetového jazyka.

Nástup: od 1.9.2017

 

Výberové konania prebehnú formou ústneho pohovoru.

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania (1 pozícia- 1 prihláška)

-          štruktúrovaný profesijný životopis

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov.

 

Prihlášky možno podať do 9.6.2017 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

V Bratislave 18.5.2017

 

Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

   d e k a n   FTVŠ UK

Výberové konania na obsadenie miest lektorov

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest:

·         Lektor na Katedru športovej edukológie a šport. humanistiky : na vyučovanie predmetov anglický jazyk so špecializáciou športová terminológia

Nástup: 18.9.2017

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány) ovládanie PC v rozsahu užívateľ, výborná znalosť AJ slovom aj písmom nutná.

·         Lektor na Katedru športovej kinantropológie na vyučovanie predmetov: Biomechanická analýza pohybu, Základy šport. marketingu, IKT, Športový manažment, Základy šport. manažmentu, Športový marketing, Šport. informatika, Priebežná odborná prax, Hospitačná odborná prax

Nástup: 18.9.2017

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány) ovládanie PC v rozsahu užívateľ, znalosť svetového jazyka,

Platové podmienky

Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z.z.

Požadované doklady:

-          prihláška (v prihláške uviesť presne, na ktorú pozíciu sa hlásite 1 prihláška – pozícia)

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov

 

Výberové konania prebehnú formou ústneho pohovoru.

Prihlášky možno podať do 9.6.2017 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

V Bratislave  18.5.2017

 

Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

       d e k a n   FTVŠ UK