Fakulta telesnej výchovy a športu

Výberové konanie na miesto vedeckovýskumného pracovníka

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

·         vedeckovýskumného pracovníka na Katedru športov v prírode a plávania FTVŠ UK

Platové podmienky

Budú dohodnuté osobitne v súlade so Zákonom NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaný nástup :   od  1.11.2017.

Požiadavky

Ukončené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa (PhD.) vo vednom odbore, 3 roky pedagogicko-výskumnej a odbornej praxe, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány), ovládanie PC v rozsahu užívateľ, znalosť anglického jazyka.

Samostatná vedecká a publikačná činnosť, účasť na domácich i zahraničných projektoch so zameraním na oblasť  štruktúry, diagnostiky a rozvoja pohybových schopností v plaveckých športoch a triatlone.

Odborná spôsobilosť prednášať vybrané témy študentom športovej špecializácie plávanie a triatlon v slovenskom a anglickom jazyku.

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

Prihlášky možno podať do 20.10.2017 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

K prihláške treba doložiť:

-          štruktúrovaný profesijný životopis

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutej vedeckej kvalifikácii

-          výpis z registra trestov.

-          zoznam publikovaných prác a vedeckých činností

 

V Bratislave 6.10.2017

                                                                    Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                                  d e k a n   FTVŠ UK

                                  

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta profesor

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta:

-       profesor v študijnom odbore 8.1.3 Športová edukológia

Platové podmienky: PT – 14 podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

 

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          štruktúrovaný profesijný životopis

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogických hodnosti

-          prehľad publikačnej a prednáškovej činnosti za posledných 5 rokov

-          písomné doklady o plnení kritérií "Všeobecné kritériá Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave na obsadzovanie miest profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie miest profesorov na fakulte" – viď www.fsport.uniba.sk;

-          v prípade úspešného absolvovania je nutný výpis z registra trestov.

 

Predpokladaný nástup: 1.11.2017

 

Prihlášky možno podať do 13.10.2017  na adresu: Referát personálnej  práce FTVŠ UK, Nábr.arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava, tel. 02/20669917.

 

 

V Bratislave 27.9.2017

 

 

 

                                                                       Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                                      dekan FTVŠ UK