Fakulta telesnej výchovy a športu

Vedúci folklórneho súboru Gymnik

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta

- vedúci Folklórneho súboru Gymnik 

Platové zaradenie: PT - 10 podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 630/2007 Z.z.

Nástup možný 16.09.2017

Požiadavky:

VŠ najmenej II. stupňa, minimálne 5 rokov riadiacej praxe, organizačné schopnosti pre riadenie folklórneho súboru, tanečná prax a poznatky z ľudovej kultúry, práca s PC v rozsahu používateľ, ovládanie jedného svetového jazyka vítané.

 

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

      K prihláške treba doložiť:

-         štruktúrovaný profesijný životopis

-         overené doklady o vzdelaní a odbornej praxi

-         v prípade úspešného absolvovania je nutný výpis z registra trestov.

 

Prihlášky možno podať do 31.8.2017 na adresu: Referát personálnej  práce FTVŠ UK, Nábr.arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava, tel. 02/20669917

 

V Bratislave 15.8.2017

 

   

                                                                       Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD

                                                                                   dekan FTVŠ UK

 

 

vedeckovyskumny pracovnik Diagnosticke centrum prof. Hamara

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta  

·         vedeckovyskumneho pracovnika do Diagnostickeho centra prof. Hamara pri FTVS UK 

Nástup: 01.09.2017 

Požiadavky 

- ukoncene PhD. studium v obore Športová edukológia 

- anglický jazyk slovom aj písmom 

- rutinná zručnosť a praktické skúsenosti s diagnostikou motorických schopností. V prípade testovania silových schopností aj testovacia rutina na izokinetických zariadeniach. 

- rutinná zručnosť a praktické skúsenosti funkčnou diagnostikou (spiroergometrické systémy Cosmed a Schiller, Lactate PRO a Biosen) 

- rutinná zručnosť a praktické skúsenosti s EMG diagnostikou 

- praktické skúsenosti s kompletnou realizáciou grantových vedeckých úloh 

- predchádzajúca skúsenosť so športovou diagnostikou pre komerčné účely 

- orientácia na zdravotné aspekty pohybovej aktivity (ideálne dodatočné kurzy a certifikáty z tejto oblasti) 

- minimálne dve vedecké publikácie v časopisoch s impact faktorom a minimálne dve vedecké publikácie databázované (Scopus/Web of science) 

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru. 

 Platové podmienky 

Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z.z. 

Požadované doklady: 

-          prihláška  

-          štruktúrovaný profesijný životopis,  

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti 

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti 

-          výpis z registra trestov 

Prihlášky možno podať do 22.08.2017 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava. 

V Bratislave  08.08.2017    

Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD. 

          d e k a n   FTVŠ UK   

Odborný asistent na Katedru športových hier

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Katedru športových hier

·         odborný asistent - vyučovanie predmetov: Futbal, Základy futbalu, Teória a didaktika športovej špecializácie, Didaktika futbalu

Nástup: 01.09.2017

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa (PhD.), 2 ročná trénerská prax, držiteľ trénerskej licencie, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány), ovládanie PC v rozsahu užívateľ, znalosť AJ, vyžaduje sa aj publikačná aktivita z predmetnej oblasti.

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

 

Platové podmienky

Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z.z.

Požadované doklady:

-          prihláška (v prihláške uviesť presne, na ktorú pozíciu sa hlásite 1 prihláška – pozícia)

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          výpis z registra trestov

Prihlášky možno podať do 04.08.2017 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

V Bratislave  19.07.2017  

Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

          d e k a n   FTVŠ UK