Fakulta telesnej výchovy a športu

Odborný asistent na Katedru atletiky

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK  v súlade so zákonom č.131/2002 Z.Z. o vysokých školách  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

odborný asistent na Katedru atletiky so zameraním na vyučovanie predmetov: Teória a didaktika športu, Teória a didaktika športovej špecializácie atletika, Športová špecializácia atletika, Základná atletika I a II, Výskum a efektívnosť rozvoja vytrvalostných schopností

Požiadavky: ukončené VŠ vzdelanie tretieho stupňa (PhD., prípadne CSc.) telovýchovného zamerania, minimálne 5 rokov odbornej praxe na VŠ, aktívna účasť vo vedeckom výskume s primeranou publikačnou činnosťou. Riešiteľ grantových úloh. Vzdelanie v oblasti telesnej výchovy a športu, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie  fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány), ovládanie PC v rozsahu užívateľ,

Platové podmienky: Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien       a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z.z.

Predpokladaný nástup: 1.4.2017

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

Požadované doklady:

- prihláška do výberového konania

- štruktúrovaný profesijný životopis

- doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

- zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

- výpis z registra trestov.

 

Prihlášky možno podať do 17.3.2017 na adresu: Referát personálnej  práce FTVŠ UK, Nábr.arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

 

V Bratislave 3.3.2017

 

Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

             dekan FTVŠ UK

Odborný asistent na Katedru gymnastiky

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Katedru gymnastiky

-       odborný asistent - vyučovanie predmetov Teória a didaktika športovej špecializácie tanečný šport (tance), Športová špecializácia tanečný šport. Tance a rytmická príprava, Gymnastika pre školskú TV, VP – tanečný šport latinsko-americké tance, VP – tanečný šport štandardné tance, Koordinačné schopnosti

Požiadavky

Ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa (PhD.),  minimálne 5 rokov pedagogicko-výskumnej a odbornej praxe, prehľad v oblasti pedagogickej dokumentácie fakulty (štatút, smernice dekana, študijný poriadok, organizácia štúdia, študijné plány) ovládanie PC v rozsahu užívateľ, znalosť anglického jazyka, spolupráca so športovými zväzom danej špecializácie. Publikačná činnosť didaktického aj vedeckého charakteru.

 

Platové podmienky

Podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 578/2009 Z.z.

Nástup  1.4.2017

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

Požadované doklady:

-          štruktúrovaný profesijný životopis,

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-akademickej hodnosti

-          zoznam publikovaných prác a vedeckej činnosti

-          doklad o morálnej bezúhonnosti – výpis z registra trestov

 

Prihlášky možno podať do 15.3.2017 na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Referát personálnej práce, Nábr. arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

 

V Bratislave  28.2.2017

 

   Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                d e k a n   FTVŠ UK         

Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta docenta

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta

-       docent v študijnom odbore 8.1.3 Športová edukológia

Platové podmienky: podľa platných právnych predpisov v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predpokladaný nástup: 1.4.2017

Požadované doklady:

-          prihláška do výberového konania

-          štrukturovaný profesijný životopis

-          doklady o vzdelaní a dosiahnutí vedecko-pedagogických hodností

-          prehľad publikačnej a prednáškovej činnosti za posledných 5 rokov

-          písomné doklady o plnení kritérií  "Všeobecné kritériá Fakulty telesnej výchovy a športu UK v Bratislave na obsadzovanie miest profesorov a docentov  na fakulte" – viď www.fsport.uniba.sk;

-          v prípade úspešného absolvovania je nutný výpis z registra trestov.

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

Prihlášky možno podať do 15.3.2017 na adresu:

 

Referát personálnej  práce FTVŠ UK,

Nábr.arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava.

   

                                                                           Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                                         dekan FTVŠ UK