Fakulta telesnej výchovy a športu

Vedúca študentského domova Lafranconi

Dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

- vedúci Študentského domova Lafranconi 

Platové zaradenie: PT - 10 podľa Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme č. 553/2003 Z.z. v znení jeho zmien a doplnkov, nariadenia vlády SR č. 630/2007 Z.z.

Nástup možný 1.3.2017

Požiadavky:

VŠ najmenej II. stupňa, znalosť práce s PC v rozsahu používateľ, minimálne 5 rokov riadiacej praxe, analytická a kreatívna osobnosť, predpoklady na zabezpečenie prevádzky ŠD v oblasti ubytovania a služieb, znalosť jedného svetového jazyka vítaná.

Výberové konanie prebehne formou ústneho pohovoru.

      K prihláške treba doložiť:

-          štruktúrovaný profesijný životopis

-          overené doklady o vzdelaní, odbornej praxi a jazykových znalostiach

-          v prípade úspešného absolvovania je nutný výpis z registra trestov.

 

Prihlášky možno podať 24.2.2017 od zverejnenia  na adresu: Referát personálnej  práce FTVŠ UK, Nábr.arm. g. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava, tel. 02/20669917

 

V Bratislave 13.2.2017

 

 

 

                                                                       Doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

                                                                                   dekan FTVŠ UK