Pedagogická fakulta

Ústav pedagogických vied a štúdií, Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, vedúci katedry

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

V Bratislave 09.03.2017

 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou prof. PaedDr. Alicou Vančovou, CSc., v súlade so zákonom č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho katedry:

 

na Ústav pedagogických vied a štúdií, Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky:

  • vedúci katedry

 

 

Požiadavky na uchádzačov:

-    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo príbuznom odbore,

-    vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor - v prípade riaditeľov ústavu,

-    koncepcia rozvoja pracovísk na 5 rokov a SWOT analýza,

-    skúsenosť s riadiacou činnosťou vítaná,

-    schopnosť manažovať pracovné tímy,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, internet),

-    znalosť súvzťažných pracovnoprávnych a rezortných predpisov.

 

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 30.03.2017 do 14,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

 

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je apríl 2017.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

                                                                                 

 

           

                                                                                  prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., v.r.

                                                                                                 dekanka fakulty