Pedagogická fakulta

Ústav pedagogických vied a štúdií PdF UK v Bratislave

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

V Bratislave 20.02.2017

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou prof. PaedDr. Alicou Vančovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcej funkcie a zároveň pracovného miesta vysokoškolského učiteľa a pracovných miest výskumných pracovníkov:

 

na Ústav pedagogických vied a štúdií PdF UK v Bratislave:


1.    Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky:

-       1 funkcia a pracovné miesto profesora pre študijný odbor 1.1.5 predškolská a elementárna pedagogika, študijné programy predškolská a elementárna pedagogika a učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

    

2.    Centrum výskumu v predprimárnej a primárnej pedagogike:

-       1 pracovné miesto výskumného pracovníka s kvalifikačným predpokladom docent

 

3.    Centrum pedagogického výskumu:

-    1 pracovné miesta výskumných pracovníkov s kvalifikačným predpokladom docent

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:

-    ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo príbuznom    odbore,

-    preukázateľná vedeckovýskumná a publikačná činnosť,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, internet).

    

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných

zamestnancov s kvalifikačným predpokladom profesor:

-    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo príbuznom odbore,

-    vedecko-pedagogický titul profesor,

-   preukázanie plnenia podmienok pre obsadzovanie funkcie profesor podľa Vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č.11/2014 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave,

- preukázanie plnenia Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ zaslaním podpísanej tabuľky porovnania výstupov (reálny stav) s kritériami,

-   preukázateľné výstupy a skúsenosť s projektovou činnosťou, publikačnými aktivitami a vedeckým výskumom, medzinárodný rozmer týchto aktivít vítaný,

-    schopnosť tvoriť a riadiť výskumné tímy,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, internet).

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných

zamestnancov s kvalifikačným predpokladom docent:

-    vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo príbuznom odbore,

-    vedecko-pedagogický titul docent,

-    preukázateľné výstupy a skúsenosť s projektovou činnosťou, publikačnými aktivitami a vedeckým výskumom, medzinárodný rozmer týchto aktivít vítaný,

-    schopnosť tvoriť a riadiť výskumné tímy,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, internet).

 

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Úväzok: 1,0

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

 

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 13.03.2017 do 14,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

 

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je marec 2017.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

           

                                                                                  prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., v.r.

                                                                                                  dekanka fakulty