Pedagogická fakulta

Ústav pedagogických vied a štúdií PdF UK v Bratislave: Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Račianska 59

813 34  Bratislava

 

V Bratislave 14.08.2017

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou prof. PaedDr. Alicou Vančovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúcej funkcie a zároveň pracovného miesta vysokoškolského učiteľa: 

na Ústav pedagogických vied a štúdií PdF UK v Bratislave:

Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky:

-1 funkcia a pracovné miesto odborného asistenta s kvalifikačným predpokladom PhD.    

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom PhD.:

-    ukončené vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo príbuznom odbore,

-    preukázateľná vedeckovýskumná a publikačná činnosť,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, internet).

 

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Úväzok: 1,0

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení.

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 04.09.2017 do 14,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada. 

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Referát personálnej práce

Račianska 59

813 34  Bratislava

 Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je septembr 2017.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

                                                           prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., v.r.

                                                                        dekanka fakulty

Ústav špeciálnopedagogických štúdií PdF UK v Bratislave: Centrum špeciálnopedagogického výskumu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Račianska 59
813 34  Bratislava

V Bratislave  14.08.2017

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou prof. PaedDr. Alicou Vančovou, CSc., v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie nasledujúceho pracovného miesta výskumného pracovníka: 

na Ústav špeciálnopedagogických štúdií PdF UK v Bratislave:
Centrum špeciálnopedagogického výskumu:
                                                   

1 pracovné miesto výskumného pracovníka s kvalifikačným predpokladom

profesor

 

Požiadavky na uchádzačov o funkčné a výskumné miesta pedagogických

a výskumných zamestnancov s kvalifikačným predpokladom profesor:

- vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo príbuznom odbore,

- vedecko-pedagogický titul profesor,

- docenti, ktorí sa budú uchádzať o obsadenie funkcie a pracovného miestaprofesora potrebujú preukázať:

-    plnenie podmienok pre obsadzovanie funkcie profesor podľa Vnútorného predpisu Univerzity Komenského v Bratislave č.11/2014 Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky na obsadzovanie funkcií profesorov na Univerzite Komenského v Bratislave

-          plnenie Kritérií Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ zaslaním podpísanej tabuľky porovnania výstupov (reálny stav) s kritériami,

- preukázateľné výstupy a skúsenosť s projektovou činnosťou, publikačnými aktivitami a vedeckým výskumom, medzinárodný rozmer týchto aktivít vítaný,

-    schopnosť tvoriť a riadiť výskumné tímy,

-    morálna bezúhonnosť,

-    znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, internet).

 

Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Úväzok: 1,0

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Ďalšie podmienky: v prípade  uchádzačov o funkčné a zároveň pracovné miesta vysokoškolských učiteľov splnenie ustanovenia §77 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení. 

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa  04.09.2017 do 14,00 hod.
Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada.

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu:

Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Referát personálnej práce
Račianska 59
813 34  Bratislava 

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je september 2017.
Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.

 

                                                      prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., v.r.
                                                                           dekanka fakulty

Ústav umelecko-edukačných štúdií, Katedra výtvarnej výchovy: vedúci katedry

Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Račianska 59
813 34  Bratislava

V Bratislave 14.08.2017

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 813 34 Bratislava v zastúpení jej dekankou prof. PaedDr. Alicou Vančovou, CSc., v súlade so zákonom č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho katedry: 

na Ústav umelecko-edukačných štúdií, Katedra výtvarnej výchovy:
·         vedúci katedry

Požiadavky na uchádzačov:

-  vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v danom, alebo príbuznom odbore - vedecko-pedagogický titul docent alebo profesor - v prípade riaditeľov ústavu,
- skúsenosť s riadiacou činnosťou vítaná,
- schopnosť manažovať pracovné tímy,
- morálna bezúhonnosť,
- znalosť práce s PC a multimédiami (Word, Excel, PowerPoint, internet).
- znalosť súvzťažných pracovnoprávnych a rezortných predpisov,
- koncepcia rozvoja pracovísk na 5 rokov a SWOT analýza.

 Spoločné kritériá:

Nástup: dohodou

Výberové konanie sa uskutoční formou osobného pohovoru.

Platové podmienky podľa platných predpisov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

Termín uzávierky podávania prihlášok je do dňa 04.09.2017 do 14,00 hod.

Rozhodujúci je dátum prijatia prihlášky podateľňou fakulty.

Na žiadosti doručené po stanovenom termíne sa neprihliada. 

Požadované doklady: Prihláška do výberového konania doložená CV, overené doklady o získanom vzdelaní, zoznam publikačnej činnosti spracovaný podľa platných smerníc, zoznam vedeckých a výskumných aktivít, grantových projektov, resp. inej projektovej činnosti, výpis z registra trestov (nie starším ako 3 mesiace) a súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Požadované zasielajte zalepené v obálke s označením „ Výberové konanie“ na adresu: 

Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Referát personálnej práce
Račianska 59
813 34  Bratislava

Predpokladaný termín realizácie výberových konaní je september 2017.

Pozvánky uchádzačom budeme zasielať prostredníctvom e-mailu.                                                                                   

                                                    prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., v.r.
                                                                       dekanka fakulty