Personnel

doc. RNDr. Eva Pauditšová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Natural Sciences, Environmentálna sekcia, Katedra envir. ekológie a manaž. krajiny

docent vysokej školy, univerzity

+421 2 9014 9643
02/602 96 643