Excelentné Granty Univerzity Komenského 2024 (GUKE 2024) / Excellent Grant of Comenius University Bratislava 2024 (GUKE 2024)

Výzva - Excelentný Grant UK 2024 / Call for Applications - Excellent Grant of Comenius University Bratislava 2024

Oznam / Notice :

Sprístupnenie stránky na podávanie žiadosti : https://kmn.sk/GUKE2024ZoG bude od 13.12.2023 od 12.00 hod. do 26. 1. 2024 / Applications can be submitted at : https://kmn.sk/GUKE2024ZoG, operational as of 13 December 2023, 12:00 p.m. to 26 January 2024.

 

Rozhodnutie rektora Univerzity Komenského v Bratislave o udelení Excelentných Grantov Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2024 (GUKE 2024) / Decision of the Rector of Comenius University Bratislava on the provision of Excellent Grants of Comenius University Bratislava in 2024 (GUKE 2024)

Vyhlásenie vedúceho projektu / Project Leader Declaration

Zoznam pridelených Excelentných Grantov Univerzity Komenského v Bratislave v roku 2024 / List of provided Excellent Grants of Comenius University Bratislava in 2024 :

1) Prírodné, lekárske a farmaceutické vedy / Natural, medical and pharmaceutical sciences (96 - 100 %)

2) Humanitné vedy / Humanities (88 - 100 %)

Poznámka / Note: Dofinancovanie grantov GUKE 2024 bude v závislosti od prijatia žiadosti a po získaní finančných prostriedkov v zmysle výzvy Early stage granty z Plánu obnovy, link výzvy / The additional financing of grants GUKE 2024 will be depending on the acceptance of the application and after obtaining the funds in accordance with the call Early stage grants from the Recovery Plan, the link for the call:  https://ispo.planobnovy.sk/app/vyzvy/489792870758133760

List dekanom - výzva na podávanie žiadostí o Excelentný Grant Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2024 / Letter to Deans - call for applications for an Excellent Grant of Comenius University Bratislava in 2024

List riešiteľom - výzva na podávanie žiadostí o Excelentný Grant Univerzity Komenského v Bratislave na rok 2024 / Letter to Recipients - call for applications for an Excellent Grant of Comenius University Bratislava in 2024

Súhlas dekana s využívaním prístrojov, zariadení a administratívneho servisu / Dean's approval of the use of devices, equipment and administrative service