Výskumné projekty

Aktuálne granty

Grant VEGA: Paranoja ako transdiagnostický konštrukt – psychologické mechanizmy a neurobiologické koreláty

Grant Slovenskej lekárskej spoločnosti: Paranoja a negatívne symptómy v kontexte každodenného psychosociálneho stresu u pacientov s poruchami schizofrenického spektra - naturalistická ESM štúdia

Grant APVV pre mladých vedeckých pracovníkov - MVP-2019-0022 

Pracovníci centra sa podieľajú aj na riešení nasledovných projektov:

Granty APVV

  • Štandardizáia neuropsychologickej batérie NEUROPSY na slovenskej populácii - APVV 15 - 0686.
  • Narušená komunikačná schopnosť u pacientov s Parkinsonovou chorobou -  APVV 15 - 0155.
  • Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat - APVV - 15-0037