Výskum

Zameriavame sa na skúmanie psychologických a biologických mechanizmov psychických porúch. Výskumné aktivity centra sa primárne venujú výskumu schizofrénie a psychotických porúch, pričom sa zameriamava na témy ako sociálna kognícia, sociálna motivácia, sociálne fungovania. Pri skúmaní sociálneho správania uplatňujeme princípy koncepcie Research Domain Criteria s cieľom  identifikovať spoločné a špecifické faktory, ktoré prispievajú k deficitom v sociálnom fungovaní naprieč poruchami schizofrénického. V našich výskumoch spajáme behaviorálne metódy s výskumnými prístupmi zo ​psychofyziológie, psychoendokrinológie, či eye-trackingu​​. Využivaním digitálnych technológii vo výskume (napr. metóda zachytávania každodenných zážitkov) prispievame k individuálizovanejšej starostlivosti o duševné zdravie. 

CVPP sa dlhodobo venuje aj problematike duševného zdravia študentov a mladých ľudí. V rámci UK realizovalo dve celouniverzitné výskumy, ktoré mapovali výskyt depresie a úzkosti a ich koreláty u mladých ľudí. 

Aktuálne riešené granty

Sociálne procesy pri auutizme a schizofrénii -  APVV 20-0185  

Výskumný projekt SPAS sa zameriava na skúmanie sociálnych procesov (afiliácia, komunikácia a sociálna kognícia) a ich dysfunkcie pri autizme a schizofrénii. Projekt je založený na princípe Research Domain Criteria (RDoC) a má výrazný interdisciplinárny charakter, prepája a využíva výskumné nástroje klinickej psychológie, psychiatrie, molekulárnej biológie a neurofyziológie. Cieľom je sériou výskumných štúdií a experimentov identifikovať psychologické a biologické mechanizmy zodpovedné za poruchy sociability pri autizme a schizofrénii. Vo výskume budeme zbierať dáta pomocou sebaposudzovacích metód, hodnotenia správania v sociálnych situáciách, eye - tracking, dlhodobého experience sampling, ale aj fyziologických ukazovateľov aktivity sympatika (pulz a vodivosť kože) a pomocou analýzy salivárnych hormónov (testosterón, oxytocín, kortizol, estradiol). Inovatívnosť projektu spočíva v kombinácii momentálnych a časozberných sledovaní, ako aj v paralelnom zbere dát u ľudí a laboratórnych zvierat. Plánované animálne modely sú analogické k analýzam z humánnych štúdií a umožnia vyhodnotiť kauzálne súvislosti pri neuroendokrinnej regulácii sociálneho správania. Projekt tak môže prispieť aj k identifikácii prípadných nových terapeutických cieľov.</output>

Sociálne stiahnutie a fenotyp psychózy - psychologické mechanizmy a ich neurobiologické koreláty naprieč kontinuom norma - patológia -  VEGA 1/0493/23   

Sociálne stiahnutie ja závažný symptóm vyskytujúci sa pri psychotických poruchách. Preskúmanie psychologických mechanizmov a ich neurobiologických korelátov je kľúčové pre porozumenie funkčného vyústenia poruchy. Hlavným cieľom projektu je preskúmať vybrané psychologické mechanizmy (sociálnavkognícia a sociálna motivácia) a ich neurobiologické koreláty, ktoré determinujú vzťah medzi fenotypom psychózy a sociálnym stiahnutím naprieč kontinuom norma – patológia. Projekt je založený na princípe Research Domain Criteria a na dimenzionálnom modeli psychických porúch. Projekt je rozdelený do dvoch častí. V prvej časti je naplánované dlhodobé sledovanie rozsiahleho súboru z bežnej populácie s cieľom analyzovať štruktúru vzťahov a zmeny v čase. Druhá časť projektu sa zameriava na identifikáciu neurobiologických korelátov sociálneho stiahnutia, pričom využíva metódy experimentálnej psychopatológie, zberu behaviorálnych dát (očné pohyby) a fyziologických dát (vodivosť kože, pulz, dilatácia pupily).

Implementing Mobile Mental Health Recording Strategy for Europe, IMMERSE Horison - 945263  

Projekt preto vychádza z dvadsaťročných skúseností s využívaním tzv. Experience Sampling Methodology (ESM). Ide o techniku vedenia štruktúrovaných denníkov, pri ktorej klient služieb je stredobodom pozornosti. Cieľom projektu je transformovať ESM do podoby inovatívneho, klinického digitálneho nástroja zdravotnej starostlivosti v duchu princípov digitálneho mobilného duševného zdravia (DMMH). Projekt sa bude realizovať v úzkej spolupráci s ďalšími zainteresovanými stranami a vyhodnotí implementáciu tohto nástroja v bežnej starostlivosti o duševné zdravie v štyroch európskych krajinách.

Granty mladých UK

Deficity v socialnych procesoch a ich vzťah k rozšírenemu fenotypu autizmu a psychózy (UK/241/2022) 

Vzťahová väzba, emócie a paranoja v každodennom živote psychiatrických pacientov (UK/264/2021) 

 

Ukončené granty

Grant VEGA: Paranoja ako transdiagnostický konštrukt – psychologické mechanizmy a neurobiologické koreláty

Grant Slovenskej lekárskej spoločnosti: Paranoja a negatívne symptómy v kontexte každodenného psychosociálneho stresu u pacientov s poruchami schizofrenického spektra - naturalistická ESM štúdia

Grant APVV pre mladých vedeckých pracovníkov - MVP-2019-0022

Štandardizáia neuropsychologickej batérie NEUROPSY na slovenskej populácii - APVV 15 - 0686.

Narušená komunikačná schopnosť u pacientov s Parkinsonovou chorobou -  APVV 15 - 0155.

Štúdium anatomicko-funkčných rozdielov v účinkoch aripiprazolu a kvetiapínu, atypických antipsychotík s podobnými terapeutickými vlastnosťami, ale rozdielnym vplyvom na dopaminergické receptory v mozgu, u experimentálnych zvierat - APVV - 15-0037