Vymenúvacie konania 2015

doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Meno a priezviskodoc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 7.02.2014
Pracovisko Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Profesijný životopis: Životopis
Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác: Zoznam
Názov študijného odboru: 1.1.6 Špeciálna pedagogika
Téma inauguračnej prednášky:Analýza podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebam v inkluzivním prostředí základní školy
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky:24.10.2014, 12.00 h, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 1.posch., č.m. 125
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov:---
Údaje o oponentoch a členoch inauguračnej komisie:Výpis
Návrh inauguračnej komisie:Návrh
Oponentské posudky:OP1, OP2, OP3
Rozhodnutie Vedeckej rady PdF UK:Rozhodnutie
Rozhodnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského:  
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady PdF UK:Prezenčná listina
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady UK:  
Zloženie Vedeckej rady PdF UK:Zloženie
Zloženie vedeckej rady Univerzity Komenského:  
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania:vymenovaná za profesora dňa 24.11.2015

doc. PhDr. Anton Eliaš, CSc.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Anton Eliaš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16.10.2014
PracoviskoKatedra rusistiky a východeurópskych štúdií, Filozofická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborSlovanské jazyky a literatúry
Téma inauguračnej prednáškyPodoby lyrického subjektu v ruskej poézii 19. storočia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky22.1.2015 o 9:00 na Filozofickej fakulte UK- Gondova 2, Bratislava (miestnosť G236)
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 24.11.2015

doc. PhDr. František Gahér, CSc.

Meno a priezviskodoc. PhDr. František Gahér, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie11.11.2013
PracoviskoKatedra logiky a metodológie vied, Filozofická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborFilozofia
Téma inauguračnej prednáškyPrincípy logickej sémantiky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky24. apríl 2014 o 9,00 hod. na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2 (miestnosť G236), Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 12.03.2015

doc. MUDr. Ján Koller, CSc.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Ján Koller, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie26. marca 2014
PracoviskoKlinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti                          Zoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odborchirurgia
Téma inauguračnej prednáškyChirurgická liečba popálenín v 21. storočí.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LFUKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky10. októbra 2014 o 10.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 24.11.2015

doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie31. marca 2014
PracoviskoII. klinika geriatrie LF UK a UNMB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti Zoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odborvnútorné choroby
Téma inauguračnej prednáškyAntibiotická liečba na Slovensku - kde sme a kam smerujeme?
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky12.12.2014 o 10.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 24.11.2015

doc. MUDr. Viktor Matejčík, CSc.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Viktor Matejčík, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20.9.2013
PracoviskoNeurochirurgická klinika LF UK a UN v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikáciíZoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odborchirurgia
Téma inauguračnej prednáškyKlinicko-anatomický pohľad na plexus lumbosakralis.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky25. apríla 2014 o 9.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 12.03.2015

doc. MUDr. Boris Mravec, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Boris Mravec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie2. decembra 2013
PracoviskoÚstav patologickej fyziológie LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti                            Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odbornormálna a patologická fyziológia
Téma inauguračnej prednáškyNeurobiológia somatických chorôb
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky20. júna 2014 o 9.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 02.06.2015

doc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

Meno a priezviskodoc. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie11.12.2013
PracoviskoKatedra ekonómie a financií, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave, Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť     Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma inauguračnej prednáškyMedzinárodné investičné vzťahy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky27.03.2014 o 14:00hod., zasadacia miestnosť č. 14, 4. poschodie, FM UK, Odbojárov 10, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 02.06.2015

doc. MUDr. Štefan Polák, CSc.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Štefan Polák, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie18. februára 2014
PracoviskoÚstav histológie a embryológie LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti Zoznam a charakteristika najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odborpatologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma inauguračnej prednáškySúčasný stav poznania ľudskej sleziny
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LFUKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LFUKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LFUKVR LFUK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky12.12.2014 o 9.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 24.11.2015

doc. RNDr. Peter Račay, PhD.

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Peter Račay, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16.1.2014
PracoviskoÚstav lekárskej biochémie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti

EPCZoznam najvýznamnejších vedeckých prác

Študijný odbor7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Téma inauguračnej prednáškyMolekulárne mechanizmy rôznych typov bunkovej smrti
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

Inauguračná prednáška: 19.6.2014 o 9.00 h

Miesto konania: zasadacia miestnosť VR, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A v Martine oznam 

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaPrevzatie dekrétu dňa 2.6.2015

doc. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Radovan Šebesta, Dr.Sc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie20.5.2014
PracoviskoKatedra organickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.1.16. organická chémia
Téma inauguračnej prednáškyChirálne zlúčeniny - na čo ich potrebujeme a ako ich získavame?
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky27. októbra 2014 o 13,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 24.11.2015

doc. RNDr. Alexandra Šimonovičová, CSc.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Alexandra ŠIMONOVIČOVÁ, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie07.08.2013
PracoviskoKatedra pedológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.1.34. Pedológia
Téma inauguračnej prednáškyMikroskopické huby v hodnotení kvality životného prostredia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky20.03.2014, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesorku dňa 02.06.2015

doc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.

Meno a priezviskodoc. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie29.01.2014
PracoviskoKatedra marketingu, Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave, Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis publikačnej činnosti Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma inauguračnej prednáškyProces segmentácie trhu v kontexte významu značky a krajiny pôvodu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis 
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky25.6.2014 o 15:00 hod. Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti c. 14, na 4. poschodí POZVÁNKA
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 02.06.2015

doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

Meno a priezviskodoc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie5.9.2014
PracoviskoKatedra etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborSlovenské dejiny
Téma inauguračnej prednáškyTransformácia reprodukčného správania obyvateľstva medzivojnového Slovenska
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky27. november 2014 o 11,00 h na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2, Bratislava (miestnosť 236)
Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaVymenovanie za profesora dňa 14.11.2015