Vymenúvacie konania 2015

doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.

Meno a priezviskodoc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie 7.02.2014
Pracovisko Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Profesijný životopis: Životopis
Zoznam najvýznamnejších vedeckých prác: Zoznam
Názov študijného odboru: 1.1.6 Špeciálna pedagogika
Téma inauguračnej prednášky:Analýza podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebam v inkluzivním prostředí základní školy
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky:24.10.2014, 12.00 h, Pedagogická fakulta, Račianska 59, 1.posch., č.m. 125
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov:---
Údaje o oponentoch a členoch inauguračnej komisie:Výpis
Návrh inauguračnej komisie:Návrh
Oponentské posudky:OP1, OP2, OP3
Rozhodnutie Vedeckej rady PdF UK:Rozhodnutie
Rozhodnutie Vedeckej rady Univerzity Komenského:  
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady PdF UK:Prezenčná listina
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady UK:  
Zloženie Vedeckej rady PdF UK:Zloženie
Zloženie vedeckej rady Univerzity Komenského:  
Dátum a dôvod skončenia inauguračného konania:vymenovaná za profesora dňa 24.11.2015

doc. RNDr. Peter Račay, PhD.

Meno a priezviskoDoc. RNDr. Peter Račay, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o inauguračné konanie16.1.2014
PracoviskoÚstav lekárskej biochémie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti

EPCZoznam najvýznamnejších vedeckých prác

Študijný odbor7.1.28. lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Téma inauguračnej prednáškyMolekulárne mechanizmy rôznych typov bunkovej smrti
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Inauguračná komisia a oponentiVýpis
Návrh inauguračnej komisieNávrh
Oponentské posudky na inauguračné konanieOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto inauguračnej prednášky

Inauguračná prednáška: 19.6.2014 o 9.00 h

Miesto konania: zasadacia miestnosť VR, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A v Martine oznam 

Rozhodnutie VR UKRozhodnutie
Zloženie VR UKVedecká rada UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR UKPrezenčná listina VR UK
Dátum a dôvod skončenia vymenúvacieho konaniaPrevzatie dekrétu dňa 2.6.2015