Priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

Lekárska fakulta

dermatovenerológia
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
klinická farmakológia
neurológia
normálna a patologická fyziológia
oftalmológia
onkológia
ortopédia
otorinolaryngológia
patologická anatómia a súdne lekárstvo
pediatria
rontgenologia a rádiológia
urológia
vnútorné choroby
zubné lekárstvo
hygiena
psychiatria

Právnická fakulta

obchodné a finančné právo
správne právo
teória  a dejiny štátu a práva
občianske právo

Filozofická fakulta

archeológia
estetika
etnológia
filozofia
klasické jazyky
knižnično-informačné štúdiá
kulturológia
masmediálne štúdiá
muzikológia
orientálne jazyky a kultúry
politológia
pomocné vedy historické
prekladateľstvo a tlmočníctvo
psychológia
religionistika
slovanské jazyky a literatúry
slovenské dejiny
slovenský jazyk a literatúra
sociológia
teória a dejiny žurnalistiky
teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
všeobecná jazykoveda
všeobecné dejiny

Prírodovedecká fakulta

analytická chémia
anorganická chémia
aplikovaná geofyzika
biochémia
biológia
biotechnológie
botanika
fyzická geografia a geoekológia
fyzikálna chémia
fyziológia rastlín
fyziológia živočíchov
genetika
geografia
geológia
humánna geografia
inžinierska geológia
ložisková geológia
mikrobiológia
molekulárna biológia
odborová didaktika
ochrana a využívanie krajiny
organická chémia
pedológia
petrológia
tektonika
teoretická a počítačová chémia
virológia
všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
zoológia

Pedagogická fakulta

logopédia
špeciálna pedagogika
sociálna práca
odborová didaktika
Farmaceutická fakulta
farmaceutická chémia
farmakognózia
farmakológia 
klinická farmácia
lekárenstvo - sociálna farmácia

Fakulta telesnej výchovy a športu

športová edukológia
športová humanistika
športová kinantropológia

Jesseniova lekárska fakulta

farmakológia
dermatovenerológia
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
lekárska biofyzika
neurológia
normálna a patologická fyziológia
pediatria
patologická anatómia a súdne lekárstvo
verejne zdravotníctvo
vnútorné choroby
anatómia, histológia a embryológia

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

fyzika
informatika
matematika
teória vyučovania fyziky
teória vyučovavania informatiky

Evanjelická bohoslovecká fakulta

evanjelická teológia

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

katolícka teológia

Fakulta managementu

 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

teória politiky
sociálna antropológia
politológia