Kritériá pre habilitáciu docentov a vymenúvanie profesorov

Kritéria

Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „profesor“ na fakultách UK