Ukončené habilitačné konania 2015

PhDr. Helena Orieščíková, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Helena Orieščíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.6.2014
Pracovisko Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 1.1.6. Špeciálna pedagogika
Téma habilitačnej práce Analýza zamestnanosti jednotlivcov s mentálnym postihnutím
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina
Zloženie VR PdF UKVR
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania20.11.2015 - žiadosť nespĺňa podmienky podľa § 76, odst. 6 Zákona o vysokých školách

PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Daniel Klimovský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.3.2015
PracoviskoÚVP FSEV UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEvipub
Študijný odbor Teória politiky
Téma habilitačnej práce Inter- Municipal Cooperation in Slovakia: The Case of Regions with Highly Fragmented Municipal
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov25.3.2015 (prerušenie konania), 24.4.2015 (termín na odstránenie nedostatkov), 31.3.2015 (pokračovanie konania)
Habilitačná komisia a oponenti

Výpis 1,

Výpis 2

Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby7.9.2015 o 13,00 hod. v zasadačke A012 FSEV UK
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.11.2015 udelenie titulu docent

PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Jaroslav Stahl, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie20.3.2015
PracoviskoFilozofická fakulta UK- Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPČ
Študijný odborPrekladateľstvo a tlmočníctvo
Téma habilitačnej práceČo sa odohráva v hlave tlmočníka? Simultánne tlmočenie. Teoretické otázky a praktické odpovede.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

28. máj 2015 o 11:00 na FiF UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 8. 2015 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

PhDr. Alexandra Kastelová, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Alexandra Kastelová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.11.2014
Pracovisko Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor 1.1.6. Špeciálna pedagogika
Téma habilitačnej práce Špeciálnopedagogická diagnostika jednotlivcov so špeciálnymi edukačnými potrebami v ranom a predškolskom veku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.04.2015 o 12:30 na PdF UK v Bratislave - Račianska 59, 1. poschodie, číslo dverí 125
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. júna 2015 udelený vedecko-pedagogický titul docent

Mgr. Ing. Olga Jurášková, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ing. Olga Jurášková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.2.2015
PracoviskoFakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáši Bati v Zlíne
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPČ
Študijný odborMasmediálne štúdiá
Téma habilitačnej prácePublic relations ... how relationships can create brands that people trust
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30. apríl 2015 o 11:00 na FiF UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Dipl. Ing., Dr. Techn. Natalia Kryvinska

Meno a priezviskoDipl. Ing., Dr. Techn. Natalia Kryvinska
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 14.12.2014
PracoviskoFakulta managementu - Katedra informačných systémov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPČ
Študijný odbor 3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práce 

SOA and its Business Value in Requirements, Features, Practices and Methodologies

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov--
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR fakulta UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.03.2015 13:00 miestnosť č. 14 - zasadačka VR, FM UK, Odbojárov 10, Bratislava 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

doc. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

Meno a priezviskodoc. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.12.2014
Pracovisko Fakulta managementu UK - Katedra stratégie a podnikania
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPČ
Študijný odbor 3.3.15. manažement
Téma habilitačnej práce Podnikanie na Slovensku: aktivita, inkluzivita, prostredie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov--
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR fakulta UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobydňa 30.03.2015 o 13:00hod., FM UK, Odbojárov 10, Bratislava, miestnosť č. 14 - zasadačka dekana, 4. poschodie 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Katarína Stachová, PhD.

Meno a priezviskoIng. Katarína Stachová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.12.2014
Pracovisko VŠEMvs Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiĚPČ
Študijný odbor 3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práce Návrh súboru funkcií riadenia ľudských zdrojov ako nástroja pre tvorbu organizačnej kultúry v kontexte udržateľného rozvoja 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov--
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR fakulta UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobydňa 30.03.2015 o 11:00hod., FM UK, Odbojárov 10, Bratislava, miestnosť č. 14 - zasadačka dekana, 4. poschodie 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Jozef Krajčovič, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Jozef Krajčovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 4.2.2015
Pracovisko Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 7.1.21 patologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma habilitačnej práce Hodnotenie vybraných rizikových faktorov samovražednosti zo súdnolekárskeho hľadiska
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

 

Verejná habilitačná prednáška dňa 14.10.2015 o 13.00 h, obhajoba habilitačnej práce dňa 15.10.2015 o 11.30 h na Dekanáte JLF UK v Martine

oznam

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.12.2015

Mgr. Alena Bohunická, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Alena Bohunická, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie21.1.2014
PracoviskoFilozofická fakulta UK- Katedra slovenského jazyka
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPČ
Študijný odborSlovenský jazyk a literatúra
Téma habilitačnej práceMetaforika činnostného aspektu jazyka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26. marec 2015 o 11:00 na FiF UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ondrej Prostredník, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25.11.2014
PracoviskoKatedra Novej zmluvy, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor2.1.14. evanjelická teológia
Téma habilitačnej práceCirkev ako charizmatické spoločenstvo podľa 1K 12
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR EBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR EBF UKPrezenčná listina VR EBF UK
Zloženie VR EBF UKVR EBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Habilitačná prednáška: 26.5.2015 o 10:00 hod.

Obhajoba habilitačnej práce: 26.5.2015 o 11:00 hod.

Miesto konania: EBF UK, aula, Bartókova 8, Bratislava

Pozvánka

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.7.2015 Dekrét

RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.

Meno a priezviskoRNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 4. decembra 2014
Pracovisko Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Vplyv antihypertenzívnych a antioxidačných látok na kardiovaskulárny systém pri experimentálnej hypertenzii.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. júna 2015 o 15.40 h v zasadacej miestnosti VR LF UK , Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Boris Šteňo, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Boris Šteňo, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27. novembra 2014
Pracovisko II. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor ortopédia
Téma habilitačnej práce Revízne operácie acetabulárneho komponentu s použitím modulárnych implantátov z trabekulárneho titánu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR fakulta UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. júna 2015 o 13.15 h v zasadacej miestnosti VR LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Tomáš Derka, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Tomáš DERKA, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.11.2014
Pracovisko Katedra ekológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.3.4. všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Téma habilitačnej práce Vodný hmyz tečúcich vôd Guyanskej vysočiny
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17.09.2015, 10,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Juraj Majtán, PhD.

Meno a priezviskoIng. Juraj MAJTÁN, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5.11.2014
Pracovisko Lekárska fakulta SZU, Ústav mikrobiológie, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.7. mikrobiológia
Téma habilitačnej práce ANTIBAKTERIÁLNE A IMUNOMODULAČNÉ ÚČINKY VČELIEHO MEDU
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania27.2.2015, nesplnenie kritérií 

Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

Meno a priezviskoIng. Vladimír Frecer, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie13. októbra 2014
PracoviskoFarmaceutická fakulta UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor7.3.3. farmaceutiká chémia
Téma habilitačnej práceMolekulový dizajn a jeho využite pri navrhovaní biologicky účinných látok liečiv.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR Farmaceutickej fakulty UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR Farmaceutickej fakulty UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14. 5. 2015 o 10.30 h, Farmaceutická fakulta UK, Odbojárov 10, Bratislava - oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Meno a priezviskoJUDr. Renata Veselá, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.09.2013
Pracovisko Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor 3.4.2 teória a dejiny  štátu a práva
Téma habilitačnej práce Vybrané historické zdroje současného rodinného práva
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovprerušenie dňa 10.10.2013, pokračovanie dňa 10.10.2014
Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesení zo dňa 10.12. 2014
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR  PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK do 15.2. 2015,
VR PraF UK od 16.2. 2015

VR PraF UK od 04.05.2015

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby19. mája 2015 (utorok) o 11.00 hod. v Iuridicu
(m. č. 324 stará budova), PraF UK
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Dekrét

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosčou od 1.12.2015.

PhDr. František Okruhlica, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. František Okruhlica, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie07. 10. 2013
PracoviskoFakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra stratégie a podnikania
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceVlastnícka správa spoločnosti
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov----
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14. 01. 2014 09:00 hod. Fakulta managementu, Odbojárov 10, Bratislava, zasadacia miestnosť č. 14, 4.poschodie Pozvánka
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.04.2014 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.

Meno a priezviskoIng. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie07. 10. 2013
PracoviskoFakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedra účtovníctva a audítorstva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceMajetková podstata podniku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. 03. 2014 o 09:00hod. v miestnosti č. 14, 4. poschodie, FM UK, Odbojárov 10, Bratislava  POZVANKA
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.05.2014 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

PhDr. Jarmila Boboková, CSc.

Meno a priezviskoPhDr. Jarmila Boboková, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17.10.2013
Pracovisko Filozofická fakulta UK v Bratislave, Katedra všeobecných dejín
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor 2.1.8 všeobecné dejiny
Téma habilitačnej práce M. M. Speranskij. Portrét reformátora.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3- originál,OP 3-preklad
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24.4.2014 o 11:00 na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Erika Brodňanská, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Erika Brodňanská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5.6.2013
Pracovisko Inštitút románskych a klasických filológií, Filozofická fakulta, Prešovská Univerzita
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup z EPC
Študijný odbor 2.1.31 Klasické jazyky
Téma habilitačnej práce Gregor z Nazianzu: Listy vo veršoch
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12.12.2013 o 9:00 na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2, Bratislava (miestnosť 236)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Marcela Chovancová, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoMgr. Marcela Chovancová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28. 10. 2013
Pracovisko Katedra fyziky, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.13. Teória vyučovania fyziky
Téma habilitačnej práce Motivácia a Tvorivosť vo fyzike
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovkonanie prerušené od 14.04.2014 - do 02.06.2014
Habilitačná komisia a oponenti Výpis; Výpis-dodatok
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby02.03.2015 o 11:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentka s účinnosťou od 01.05.2015

Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Jaroslav Šrank, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 1.7.2013
Pracovisko Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup z EPC
Študijný odbor 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra
Téma habilitačnej práce Individualizovaná literatúra (Slovenská poézia konca 20. a začiatku 21. storočia z perspektívy nastupujúcich autorov)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30.1.2014 o 11:00 na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Róbert Gáfrik, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.10.2013
Pracovisko Pedagogická fakulta Trnavskej univerzityÚstav svetovej literatúry SAV
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup z EPC
Študijný odbor 2.1.23. teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Téma habilitačnej práce Od významu k emociám. Úvaha o prínose sanskritskej literárnej teórie do diskurzu západnej literárnej vedy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30.1.2014 o 9:00 na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Silvia DULANSKÁ, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.10.2013
Pracovisko Katedra jadrovej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.20. jadrová chémia
Téma habilitačnej práce Viacrozmerná a regresná analýza rádiologických dát z odstavenej jadrovej elektrárne V1
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.3.2014, 10,30 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.6.2014 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie30.10.2013
PracoviskoInštitút kontextuálnej teológie, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor2.1.14. evanjelická teológia
Téma habilitačnej práceOsobná spiritualita ako psychofyziologický a psychosociálny fenomén
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR EBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR  EBF UKPrezenčná listina VR EBF UK
Zloženie VR EBF UKVR EBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Habilitačná prednáška: 11. 4. 2014 o 8:30 hod.
Obhajoba habil. práce: 11. 4. 2014 o 10:00 hod.
Miesto konania: EBF UK, aula, dekanát č. dv. 268, Bartókova 8, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 30.4.2014 Dekrét

MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.11.2013
Pracovisko Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor rontgenológia a rádiológia
Téma habilitačnej práce Zobrazenie srdca magnetickou rezonanciou u pacientov s nekompaktnou ľavou komorou.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. apríla 2014 o 10.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Viera Horváthová, PhD.

Meno a priezviskoIng. Viera HORVÁTHOVÁ, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25.11.2013
PracoviskoKatedra biotechnológií FPV UCM, Trnava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.2.1. Biológia
Téma habilitačnej práceMIKROBIÁLNE AMYLÁZY - VLASTNOSTI, PRODUCENTI, APLIKÁCIA
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh HK
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.9.2014, 9,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.11.2014/ udelenie vedecko-pedagogického titulu "docent"

PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Szilvia Czigle, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25. 11. 2013
PracoviskoKatedra farmakogózie a botaniky Farmacutickej fakulty UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor7.3.4. farmakognózia
Téma habilitačnej práceFarmakognostická analýza Ginkgo biloba L.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR Farmaceutickej fakulty UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyOznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Ľubomír Batka, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ľubomír Batka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie3.12.2013
PracoviskoKatedra systematickej teológie, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor2.1.14. evanjelická teológia
Téma habilitačnej prácePorovnanie Lutherovho chápania slova Božieho v Operationes in Psalmos (1519-1521) a vo Výklade prvých 25 žalmov (1530)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR EBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR EBF UKPrezenčná listina VR EBF UK
Zloženie VR EBF UKVR EBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyDátum habilitačnej prednášky: 24.4.2014 o 10:00 hod. v aule EBF UK Dátum obhajoby: 24.4.2014 o 11:00 hod. v zasadačke VR EBF UK Pozvánka
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 15.5.2014 Dekrét

RNDr. Pavol Vitovič, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Pavol Vitovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5.12.2013
Pracovisko1. Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania, Bratislava 2. KJFB FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.1. fyzika
Téma habilitačnej práce Monolayers - Considerable tool for the study of molecular interactions
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby22.09.2014 o 13,00 hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, miestnosť F1/364
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.11.2014

MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.

Meno a priezviskoMUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28. novembra 2013
Pracovisko II. onkologická klinika LF UK a NOÚ v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor onkológia
Téma habilitačnej práce Infekčné komplikácie onkologických pacientov.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20. júna 2014 o 10.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Branislav Malík, CSc.

Meno a priezviskoPhDr. Branislav Malík, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19.6.2013
Pracovisko Katedra etickej a občianskej výchovy, Pedagogická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor filozofia
Téma habilitačnej práce Mediomorfóza sveta: filozofické, antropologické, sociálne a politické aspekty súčasných médií.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.2.2014 o 11:00, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Andrea Bokníková, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Andrea Bokníková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5.12.2013
Pracovisko Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Filozofická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra
Téma habilitačnej práce Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia I. Portrétne štúdie a rekonštrukcie.Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia II. Kaleidoskopy.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.3.2014 o 11:00, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Michal Galamboš, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Michal Galamboš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.12.2013
Pracovisko Katedra jadrovej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.20. jadrová chémia
Téma habilitačnej práce Adsorpčné vlastnosti bentonitov ako súčasti multibariérového systému pre hlbinné ukladanie vyhoretého jadrového paliva a vysokorádioaktívneho odpadu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby18. júna 2014, 10,30 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.8.2014 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA

Meno a priezviskoMUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17.12.2013
PracoviskoÚstav súdneho lekárstva LF UK a FN v Hradci Králové
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma habilitačnej práceSebevražda střelnou zbraní soudnělékařská fenomenologie vybraných znaků
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Habilitačná prednáška: 18.6.2014 o 14.30 h

Obhajoba habilitačnej práce: 19.6.2014 o 12.30 h

Miesto konania: zasadacia miestnosť VR, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A v Martine

oznam

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.8.2014/udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Vladislav Kukačka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie3.12.2013
PracoviskoKatedra výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budejoviciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor8.1.5. športová kinantropológia
Téma habilitačnej prácePohybové aktivity a vybrané ukazatele životního stylu u studentu Jihočeské univerzity
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby3.7.2014 o 9.00 hod. na FTVŠ UK, Nábrežie L. Svobodu 9, Bratislava (aula prof. Stráňaia)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania5.12.2014 udelenie titulu docent

MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Zbynek Schroner, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19.12.2013
PracoviskoIV. Interná klinika LF UPJŠ a FN v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor7.1.4. vnútorné choroby
Téma habilitačnej práceVzťah diabetes mellitus k vybraným endokrinným ochoreniam a niektoré genetické aspekty liečby diabetes mellitus 2. typu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Habilitačná prednáška: 18.6.2014 o 13.45 h

Obhajoba habilitačnej práce: 19.6.2014 o 11.30 h

Miesto konania: zasadacia miestnosť VR, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A v Martine

oznam

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.8.2014/udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Ing. Ľuboš Cibák, PhD., MBA

Meno a priezviskoIng. Ľuboš Cibák, PhD., MBA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie12.12.2013
PracoviskoVysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Ústav verejnej správy
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceStrategické oblasti manažérskych programov v podmienkach fungovania globálneho trhu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26. 03. 2014 o 10:00 hod., FM UK, Odbojárov 10, miestnosť č.14, 4. poschodie POZVANKA
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Jaroslav Buček, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Jaroslav Buček, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 14.1.2014
Pracovisko Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odborTeória a dejiny žurnalistiky
Téma habilitačnej práce Moderátor- hlavná, alebo vedľajšia postava mediálneho produktu?
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.5.2014 o 11:00 na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania---

Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Bohdan Ulašin, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.1.2014
Pracovisko Katedra romanistiky, Filozofická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor všeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práce Los eslavismos en espaňol (Slavizmy v španielčine)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3, OP3-preklad
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.3.2014 o 9:00, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21. 1. 2014
Pracovisko Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Endoskopická terapia benígnych stenóz žlčových ciest vzniknutých po cholecystektómii.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LFUK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20. júna 2014 o 11.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Peter Billik, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Peter Billik, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17.01.2014
Pracovisko Katedra anorganickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.15. anorganická chémia
Téma habilitačnej práce Mechanochemická syntéza nanokryštalických oxidov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby6. júna 2014, 10,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.8.2014 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Karol Dókuš, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Karol Dókuš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie27.1.2014
PracoviskoGynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo
Téma habilitačnej prácePerinatálna úmrtnosť - cesty k jej znižovaniu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Habilitačná prednáška: 18.6.2014 o 13.00 h

Obhajoba habilitačnej práce: 19.6.2014 o 10.30 h

Miesto konania: zasadacia miestnosť VR, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A v Martine

oznam

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.8.2014/udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

RNDr. Ľubomír Salanci, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Ľubomír Salanci, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.12.2011
Pracovisko Katedra základov vyučovania informatiky FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.2.3. Teória vyučovania informatiky
Téma habilitačnej práce Didaktika programovania vo vzdelávaní učiteľov informatiky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby3. októbra 2012 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.03. 2013

RNDr. Igor Zeman, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Igor Zeman, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.01.2014
Pracovisko Katedra biochémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.22. biochémia
Téma habilitačnej práce Kvasinkové mitochondriálne prenášače: od expresie génov po štúdium mechanizmu transportu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21. novembra 2014, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Marcel Polakovič, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Marcel Polakovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28.01.2014
Pracovisko Ústav informatiky a matematiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.1.1. Matematika
Téma habilitačnej práce Lineárne operátory v kvantovej mechanike a v kvantových štruktúrach
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.09.2014 o 13,30 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.11.2014

Mgr. Marketa Štefková, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Marketa Štefková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28.1.2014
Pracovisko Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, Filozofická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo
Téma habilitačnej práce Právny text v preklade
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.5.2014 o 9:00 na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PharmDr. Ivan Malík, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Ivan Malík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie30.januára 2014
PracoviskoKatedra farmaceuticej chémie Farmaceutickej fakulty UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikácií
Študijný odbor7.3.3. farmaceutická chémia
Téma habilitačnej práceSyntéza a štúdium derivátov kyseliny fenylkarbámovej s N-fenylpiperazínovým fragmentom v bázickej časti
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby7. 10. 2014 o 10.00 h Farmaceutická fakulta UK, Odbojárov 10, miestnosť č. 101, 1. posch., oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Jaroslava Kniežová, PhD.

Meno a priezviskoIng. Jaroslava Kniežová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie18.02.2014
PracoviskoKatedra infromačných systémov, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceMetódy softvérového inžinierstva a ich použitie v projekte tvorby softvéru pre podniky a organizácie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby07. 05. 2014 o 08:30Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, zasadacia miestnosť č. 14, 4. poschodie POZVANKA
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.08.2014 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

RNDr. Martin Plesch, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Martin Plesch, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.02.2014
Pracovisko 1. Oddelenie komplexných fyzikálnych systémov, Fyzikálny Ústav SAV v Bratislave2. Fakulta informatiky, Masarykova univerzita v Brne
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.1. Fyzika
Téma habilitačnej práce Optimalizácia kvantových procesov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.09.2014 o 9,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.11.2014

RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.

Meno a priezviskoRNDr. Juraj Bujdák, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.9.2012
Pracovisko Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.18. fyzikálna chémia
Téma habilitačnej práce Fyzikálnochemické vlastnosti hybridných materiálov ílových minerálov s organickými farbivami
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK z 22.2.2013
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11. február 2013, 13,30 hod., B1-322 (CPS+) / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.4.2013, udelenie titulu docent

Mgr. Vladimír Greif, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Vladimír Greif, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17.9.2012
Pracovisko Katedra inžinierskej geológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.26. inžinierska geológia
Téma habilitačnej práce Mechanizmy porušenia a stabilita skalných svahov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11. februára 2013, 13,30 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.4.2013, udelenie titulu docent

Ing. Marián Janek, PhD.

Meno a priezviskoIng. Marián Janek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.9.2012
Pracovisko Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.18. fyzikálna chémia
Téma habilitačnej práce Fyzikálno-chemické a koloidné vlastnosti vybraných anorganických vrstevnatých zlúčenín
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11. februára 2013, 11,00 hod., B1-322 (CPS+) / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.4.2013, udelenie titulu docent

RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19.11.2012
Pracovisko Katedra genetiky PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.4 genetika
Téma habilitačnej práce Oprava DNA poškodenia u fotoautotrofných organizmov: od štúdia mechanizmov po aplikácie v genotoxikológii
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby6. februára 2013, 11,30 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.4.2013, udelenie titulu docent

MUDr. Andrej Šteňo, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Andrej Šteňo, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28. februára 2014
Pracovisko Neurochirurgická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Mikrochirurgia difúznych gliómov elokventných oblastí mozgu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10. októbra 2014 o 12.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Daniel Berounský, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Daniel Berounský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3.3.2014
Pracovisko Ústav jižní a centrální Asie, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor Orientálne jazyky a kultúry (do 1.6. 2014 orientálne jazyky a literatúry)
Téma habilitačnej práce The Tibetian Version of the Scripture on the Ten Kings and the Quest for Chinese Influence on the Tibetan Perception of the Afterlife
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3, OP3-preklad
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.9.2014 o 11:00 na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Zdeněk Valjent, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie5.02.2014
PracoviskoÚstav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Prahe
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup z EPC
Študijný odbor8.1.4. športová humanistika
Téma habilitačnej práceSport na Českém vysokém učení technickém kdysi a dnes
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30.10.2014 o 9.00 hod. na FTVŠ UK, Nábrežie L. Svobodu 9, Bratislava (aula prof. Stráňaia)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PaedDr. Peter Polakovič, PhD.

         Meno a priezviskoPaedDr. Peter Polakovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie12.02.2014
PracoviskoTechnická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra protipožiarnej ochrany
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup z EPC
Študijný odbor8.1.3. športová edukológia
Téma habilitačnej práceÚčinnosť silového tréningového zaťaženia hasičov záchranárov z hľadiska špecifického výkonu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby9.10.2014 o 9.00 hod. na FTVŠ UK, Nábrežie L. Svobodu 9, Bratislava (aula prof. Stráňaia)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania5.12.2014 udelenie titulu docent

RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Beáta Stehlíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.03.2014
Pracovisko Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.1.1. Matematika
Téma habilitačnej práce Approximate analytical solutions in short rate models
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.10.2014 o 13,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.01.2015

MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28. marca 2014
Pracovisko Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti 
Študijný odbor pediatria
Téma habilitačnej práce Akútne leukémie v detskom veku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.októbra 2014 o 11.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Věra Eliašová, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Věra Eliašová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.3.2014
Pracovisko Katedra jazykov, Filozofická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor Pedagogika
Téma habilitačnej práce Tvorivé písanie a možnosti jeho využitia v edukačnom procese
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.9.2014 o 9:00 na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Paulína Stachová, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Paulína Stachová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie24. 03. 2014
PracoviskoKatedra ekonómie a financií, Fakulta managmenetu Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostivýpis publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceSociálno-ekonomická dimenzia aktuálneho vývoja spoločnosti
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov----
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23.6.2014 o 15:00hod.Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti c. 14 na 4. poschodí POZVÁNKA
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.08.2014 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

PhDr. Marian Šuplata, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Marian Šuplata, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26. 03. 2014
PracoviskoEkonomická fakulta, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostivýpis publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceVplyvy manažmentu Europskej komisie na vybrané procesy v Slovenskej republike
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.3.2014 o 16:30Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14 na 4.poschodí POZVÁNKA
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.08.2014 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Emoke Šteňová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Emoke Šteňová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20. novembra 2012
Pracovisko I. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Diferenciálna diagnostika sekundárnej osteoporózy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. 1. 2013 o 10.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20. novembra 2012
Pracovisko Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Príčiny a následky variability testosterónu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby22. 3. 2013 o 9.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Zuzana Zelinková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23. novembra 2012
Pracovisko V. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Therapy tailoring in inflammatory bowel disease.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR  LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. 1. 2014 o 11.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Juraj Váňa, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Juraj Váňa, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie31.3.2014
PracoviskoChirurgické oddelenie FNsP v Žiline
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor7.1.7. chirurgia
Téma habilitačnej práceZriedkavé diagnózy v klinickej praxi chirurga
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Habilitačná prednáška: 22.10.2014 o 13.00 h

Obhajoba habilitačnej práce: 23.10.2014 o 10.00 h

Miesto konania: zasadacia miestnosť VR, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A v Martine

oznam

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie titulu docent s účinnosťou od 1.11.214

Mgr. Richard Kollár, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Richard Kollár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 14.05.2014
Pracovisko Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.1.1. Matematika
Téma habilitačnej práce Stability of nonlinear waves, Krein signature, and Evans function
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21.11.2014 o 13:00 hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.01.2015

PhDr. Petr Hlaďo, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Petr Hlaďo, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.5.2014
Pracovisko Institut celoživotního vzdělávaní, Mendelova univerzita v Brne
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor Pedagogika
Téma habilitačnej práce Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30.10.2014 o 9:00 na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.

Meno a priezviskoIng. Jakub Jirásek, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.5.2014
Pracovisko Institut geologického inženýrství, VŠB-Technická univerzita, Ostrava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.27. ložisková geológia
Téma habilitačnej práce Metody stratigrafie a jejich příspěvek k poznání vývoje paralické molasy hornoslezské pánve
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. november 2014, 10.00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Juraj Maďarič, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Juraj Maďarič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28. mája 2014
Pracovisko Klinika kardiológie a angiológie NÚSCH, a.s. v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Cell Therapy in Critical Limb Ischemia.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LFUKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12.12.2014 o 12.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Peter Vďačný, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Peter Vďačný, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17.7.2014
Pracovisko Katedra zoológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.5. zoológia
Téma habilitačnej práce Monograph of the Dileptids (Protista, Ciliophora, Rhynchostomatia)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby3.3.2015, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Jana Javorčíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 4.8.2014
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Téma habilitačnej práce Žánrové paralely v dramatickej tvorbe Eugena O'Neilla
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26. marec 2015 o 9:00 na FiF UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Meno a priezviskoRNDr. Josef Kunc, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19.8.2014
Pracovisko Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.37. humánna geografia
Téma habilitačnej práce TRANSFORMACE Českého maloobchodu s důrazem na zmĚny a trendy v dojížďce za nákupy a nákupním chování: modelové území brněnské aglomerace
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17. február 2015, 10,30 hod., B1-322 (CPS+) / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Peter Matúš, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Peter Matúš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.8.2014
Pracovisko Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.17. analytická chémia
Téma habilitačnej práce Frakcionácia vybraných chemických prvkov v prírodných materiáloch s využitím spojenia extrakčných techník a spektometrických metód
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28. január 2015, 13.00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Peter Šoltés, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Peter Šoltés, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.8.2014
Pracovisko Historický ústav SAV; Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor Slovenské dejiny
Téma habilitačnej práce Tri jazyky, štyri konfesie. Etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a Šariši
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26. február 2015 o 11:00 na FiF UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Tomáš Pleceník, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Tomáš Pleceník, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 08.09.2014
Pracovisko Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.1. fyzika
Téma habilitačnej práce Využitie rastrovacích sondových metód pri štúdiu a modifikácii povrchov tuhých látok
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby02.02.2015 o 12,45 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, presklená miestnosť F1
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.05.2015

PhDr. Zuzana Meszárosová, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Zuzana Meszárosová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 10.9.2014
Pracovisko FÓRUM inštitút pre výskum menšín
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor Sociológia
Téma habilitačnej práce Sociológia Maďarov na Slovensku, 1. zväzok: Slovenský a Maďar
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30. apríl 2015 o 9:00 na FiF UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Michal Pitoňák, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Michal Pitoňák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.9.2014
Pracovisko Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.21. teoretická a počítačová chémia
Téma habilitačnej práce Využitie kvantovo-chemických metód na presný popis nekovalentných komplexov atómov a molekúl
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby6. február 2015, 10,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Štefan Janeček, DrSc.

Meno a priezviskoIng. Štefan Janeček, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.9.2014
Pracovisko Katedra biológie FPV, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.3. molekulárna biológia
Téma habilitačnej práce ALFA-AMYLÁZA - UNIKÁTNY ENZÝM V KLASIFIKÁCII GLYKOZIDOVÝCH HYDROLÁZ
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.9.2015, 10.00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Vladimír Ferianec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17. 9. 2014
Pracovisko II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor gynekológia a pôrodníctvo
Téma habilitačnej práce Sonograficky riadené intrauterinné výkony.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21. mája 2015 o 14.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

Meno a priezviskoMUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.9.2014
PracoviskoPôrodnícko-gynekologická klinika LF OU a FN Ostrava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo
Téma habilitačnej práceHELLP syndrom - etiologie, diagnostika a léčba 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

oznam

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1.1.2015

PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Meno a priezvisko PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie16.9.2014
PracoviskoOstravská univerzita v Ostrave, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnostiPublikácie
Študijný odbor1.1.6. Špeciálna pedagogika
Téma habilitačnej práceDeterminanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.04.2015 o 10:30, PdF UK v Bratislave - Račianska 59, 1. poschodie, číslo dverí 125
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. júna 2015 udelený vedecko-pedagogický titul docent

Mgr. Júlia Halamová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Júlia Halamová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 8.9.2014
Pracovisko Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam
Študijný odbor Sociálna psychológia a psychológia práce
Téma habilitačnej práce Psychologický zážitok komunity
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis; Výpis2
Návrh habilitačnej komisieNávrh HK
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17.12.2014, o 11.00 hod. v Aule FSEV UK
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.2.2015 udelený titul docent

MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Stanislav Šutovský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3. októbra 2014
Pracovisko I. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Vybrané kapitoly z problematiky demencií
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.marca 2015 o 13.15 h v zasadacej miestnosti VR LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Juraj Vačok, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28.1. 2015
Pracovisko Katedra správneho a environmentálneho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.4 Správne právo
Téma habilitačnej práce Vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom konaní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR Praf UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK, VR PraF UK od 04.05.2015

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby   
18.05.2015 o 13.00 hod. v Zasadačke Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave (1.poschodie, Stará budova), Šafárikovo nám.6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

 

 

Dekrét

udelený vedecko-pedagogický titul docent

s účinnosťou od 01.07.2015

Ing. Jiří Koleňák, Ph.D.

Meno a priezviskoIng. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie07.04.2015
PracoviskoNewton College, Brno, Česká republika
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceMetody osobnostního rozvoje pro zvýšení kvality manažerské práce
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov--
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR fakulta UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.05.2015, 13:00, zasadacia miestnosť č. 14, 4. posch., FM UK Obdojárov 10, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 01.12.2015

JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie15.04.2015
PracoviskoKatedra finančného práva PraF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.10. obchodné a finančné právo
Téma habilitačnej práce Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu v korelácii poskytovania investičných služieb, výkonu investičných činností a organizovania regulovaného trhu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK

VR PraF UK od 04.05.2015

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby09. septembra 2015 o 09.00 hod. v IURIDICU, m.č. 324 SB, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám.č.6
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Dekrét

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo s účinnosťou od 1.12.2015

JUDr. Michal Ďuriš, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Michal Ďuriš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.04.2015
Pracovisko Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov PraF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.10. obchodné a finančné právo
Téma habilitačnej práce Voľba práva pre zmluvy v medzinárodnom obchode.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK

VR PraF UK od 04.05.2015

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.júla 2015 0 10.00 hod. v IURIDICU, m. č. 324, SB, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6 Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Dekrét

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo s účinnosťou od 1.12.2015.