Ukončené habilitačné konania 2019

Mgr. Cingerová Nina, PhD.

Meno a priezviskoNina Cingerová, Mgr., PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 24.06.2019
Pracovisko                              KRVS FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostifileadmin/ruk/veda/docprof/FiF_UK/2019/Cingerova/Cingerova_EPC.pdf EPC
Študijný odbor 
slovanské jazyky a literatúry
Téma habilitačnej práce Červenejúce sa slová. Sovietizmy v sovietskom a ruskom verejnom diskurze
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.11.2019, 9,00 h G236
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1.1.2020

Mgr. Pavol Štubňa, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Pavol Štubňa, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.10.2019
Pracovisko                           
Katedra romanistiky FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor translatológia
Téma habilitačnej práce Základy simultánneho tlmočenia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FIF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FIF UKPrezenčná listina VR FIF UK
Zloženie VR FIF UKVR FIF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby19.12.2019, 9,00 h G236
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1.2.2020

PhDr. Roman Sehnal, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Roman Sehnal, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie29. 1. 2019
PracoviskoKatedra romanistiky FiF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis
Študijný odborvšeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práceŠtylistika talianskeho jazyka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.3.2019, 9.00, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, G236 Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

1. 6. 2019 Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Dekrét

PhDr. Podolan Peter, PhD.

Meno a priezvisko               Podolan Peter, PhDr. , PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.05.2019
Pracovisko                         
Katedra slovenských dejín FIF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výpis EPC
Študijný odbor slovenské dejiny
Téma habilitačnej práce Veľká Morava v historickej spisbe generácie Všeslávie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácu

OP 1,

OP 2,

OP 3

Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24.10.2019 9,00 G236 FIF UK
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

udelenie ved. pedagog. titulu docent od 1.12.2019

Dekrét