Habilitačné konania 2018

MUDr. Katarína Babinská, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Katarína Babinská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5. 2. 2018
Pracovisko Fyziologický ústav LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Gastrointestinálna dysfunkcia v patomechanizmoch porúch autistického spektra.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška dňa18.10.2018 o 11.30 h v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava; obhajoba habilitačnej práce dňa 18.10.2018 o 15.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore normálna a patologická fyziológia; Účinnosť od 01.12.2018

PhDr. Milan Banyár, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Milan Banyár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26. 6. 2018
PracoviskoKatedra marketingovej komunikácie, Filozofická fakulta UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis
Študijný odbormasmediálne štúdiá
Téma habilitačnej práceZnačka a logo: vizuálne prvky značky a ich význam v procese brandingu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF  UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.10.2018, 11.00 hod,Filozofická fakulta UK, Gondova 2, G236, Bratislava
<output>Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava</output>
<output>Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava</output>
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 12. 2018, udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Martin Boháč, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Martin Boháč, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 2. 2. 2018
Pracovisko Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Využitie prvkov regeneratívnej medicíny v plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgii.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 14.6.2018 o 11.30h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Bratislava, Mickiewiczova 13; Obhajoba habilitačnej práce: 14.6.2018 o 13.45h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia; Účinnosť od 01.08.2018

MUDr. Denisa Čelovská, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Denisa Čelovská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 1. 2. 2018
Pracovisko I. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Význam senzitivity baroreflexu v stratifikácii kardiovaskulárneho rizika u hypertonikov.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyhabilitačná prednáška dňa 18.10.2018 o 11.30 h v knižnici I. internej kliniky LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, blok G, v Bratislave; obhajoba habilitačnej práce dňa 18.10.2018 o 14.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24 v Bratislave.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby; Účinnosť od 01.12.2018

PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Elena Čipková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.10.2017
Pracovisko Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 1.1.10. odborová didaktika
Téma habilitačnej práce Praktické aktivity vo vyučovaní biológie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby31.05.2018, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.8.2018 - udelenie titulu docent

RNDr. Zuzana Danková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Zuzana Danková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 10.08.2017
Pracovisko Martinské centrum pre biomedicínu, Jesseniova lekárska fakulta v Matine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.1. biológia
Téma habilitačnej práce Genetické a environmentálne koreláty kardiovaskulárneho rizika na Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.02.2018, 10,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.6.2018 - udelenie titulu docent

PhDr. Martin Djovčoš, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Martin Djovčoš, PhD
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25. 4. 2018
PracoviskoKatedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis EPC
Študijný odborprekladateľstvo a tlmočníctvo
Téma habilitačnej práceMýty a fakty o preklade a tlmočení na Slovensku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF  UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28. 6. 2018 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 8. 2018, udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

JUDr. Marek Domin, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Marek Domin, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie09.04.2018
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.3. ústavné právo
Téma habilitačnej práceVšeobecnosť volebného práva v Slovenskej republike a jej materiálne zabezpečenie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 05.10.2017
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13.06.2018 o 11.00 hod., na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, IURIDICUM (m.č.324, stará budova), Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore ústavné právo s účinnosťou od 01.08.2018.

 

PhDr. Andrej Findor, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Andrej Findor, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.12.2017
Pracovisko FSEV UK, Ústav európskych štúdií a medzinárodných vzťahov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.1.6 politológia
Téma habilitačnej práce Morálka v predsudkoch: skupinovo-orientovaný prístup k morálnemu usudzovaniu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis 1, Výpis 2
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby5.3.2018 od 13.00 hod.  v miestnosti A012, FSEV UK , Mlynské luhy 4, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.4.2018 udelenie titulu "docent"

JUDr. Marián Giba, PhD.

Meno a priezvisko                                                                                                
JUDr. Marián Giba, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 14.11.2017
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.3. ústavné právo
Téma habilitačnej práce Súdna kontrola ústavnosti vo Francúzsku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 05.10.2017
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

19.01.2018 o 11.00 hod., IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave,

Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore ústavné právo s účinnosťou od 01.03.2018.

 

Dr. phil. Beatriz Gómez-Pablos, PhD.

Meno a priezviskoDr. phil. Beatriz Gómez-Pablos, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22. 1. 2018
PracoviskoKatedra románskych jazykov a literatúr, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis EPC
Študijný odborvšeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práceAmérica en el Diccionario de Autoridades (1726 - 1739)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 1 preklad, OP 2, OP 2 preklad, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby31. 5. 2018 o 11.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 8. 2018, udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.1.2018
Pracovisko Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 7.01.10 pediatria
Téma habilitačnej práceAktuálny pohľad na etiopatogenézu Crohnovej choroby v detskom veku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLFUK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.6.2018 o 11.00 h a 21.6.2018 o 11.30 h v zasadacej miestnosti VR (Dekanát JLF UK), Malá Hora 4 A v Martine  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentky s účinnosťou od 1.8.2018

MUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Mgr. Július Hodosy, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19. 5. 2017
Pracovisko Ústav molekulárnej biomedicíny LFUK, Fyziologický ústav LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Testosterón ako faktor modulujúci správanie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

habilitačná prednáška: dňa 14.12.2017 o 11.00 v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava,

obhajoba habilitačnej práce: dňa 14.12.2017 o 15.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore normálna a patologická fyziológia; Účinnosť od 01.02.2018

RNDr. Martin Homola, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Martin Homola, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie24.04.2018
PracoviskoKatedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor9.2.1. Informatika
Téma habilitačnej práceSemantic Heterogeneity in Knowledge Representation
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21.9.2018 o 14:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.11.2018

MUDr. Peter Jackuliak, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Peter Jackuliak, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 8.6.2017
Pracovisko V. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Osteoporóza u pacientov s diabetes mellitus 2. typu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

habilitačná prednáška: dňa 14.12.2017 o 11.00h v posluchárni I. neurologickej kliniky  LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava,

obhajoba habilitačnej práce: dňa 14.12.2017   o 13.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby; Účinnosť od 01.02.2018

JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 14.11.2017
Pracovisko Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra teórie štátu a práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práce Nomokánon - právnohistorická analýza a transkript.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 05.10.2017
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13.12.2017 o 14.00 hod., na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte,
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

IURIDICUM (m.č. 324, stará budova)

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 01.03.2018.

 

 

Ing. Marián Mikula, PhD.

Meno a priezviskoIng. Marián Mikula, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie13.09.2017
PracoviskoKatedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor4.1.1. Fyzika
Téma habilitačnej práceTvrdé nanoštruktúrované vrstvy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13.02.2018 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.04.2018

Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ľuboš Kačírek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie28. 6. 2017
PracoviskoKatedra etnológie a muzeológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborslovenské dejiny
Téma habilitačnej práceNárodný život Slovákov v Pešťbudíne v rokoch 1850 - 1875
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF  UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14. 12. 2017 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 3. 2018 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Ema Kantorová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Ema Kantorová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.9.2017
Pracovisko Neurologická klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 7.1.11 neurológia
Téma habilitačnej práce Vybrané aspekty sclerosis multiplex
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

5.12.2017 o 10.45 h a 6.12.2017 o 11.30 h v zasadacej miestnosti VR (Dekanát JLF UK), Malá Hora 4 A v Martine     oznam

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentky s účinnosťou od 1.1.2018

JUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Ing. Matej Kačaljak, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie16.01.2018
Pracovisko      Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra finančného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.10. obchodné a finančné právo
Téma habilitačnej práceVybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 05.10.2017
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby                                                                            05.04.2018 o 13.00 hod., IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám.č. 6 Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo s účinnosťou od 01.júna 2018.

 

Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Lucia Lichnerová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25. 5. 2018
PracoviskoKatedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis
Študijný odborknižnično-informačné štúdiá
Téma habilitačnej práceNemecká tlačená kniha na slovenskom území do konca 17. storočia (1477 - 1699)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF  UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF  UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.10.2018, 9.00 hod, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, G236 Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 12. 2018, udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

RNDr. Robert Lukoťka, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Robert Lukoťka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19.04.2017
PracoviskoKatedra informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor9.2.1. Informatika
Téma habilitačnej práceRozdiely medzi snarkami
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.11.2017 o 14:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.01.2018

Mgr. Matúš Mišík, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Matúš Mišík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19. 10. 2017
PracoviskoKatedra politológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis EPČ
Študijný odborpolitológia
Téma habilitačnej práceRozhodovací mechanizmus v Európskej únii po východnom rozšírení
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby22. 2. 2018 o 11.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania22. 2. 2018, neschválenie návrhu VR FiF UK

JUDr. Peter Molitoris, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Peter Molitoris, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie18.05.2017
PracoviskoUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy, Katedra verejnoprávnych disciplín
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.4. správne právo
Téma habilitačnej práceKonsenzuálne prostriedky alternatívneho riešenia sporov v správnom konaní.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisie Návrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

Zoznam členov VR PraF UK od 08.03.2017

Zoznam členov VR PraF UK od 11.07.2017

Zoznam členov VR PraF UK od 15.09.2017

Zoznam členov VR PraF UK od 22.09.2017

Zoznam členov VR PraF UK od 05.10.2017

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12.10.2017 o 11.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, IURIDICUM (2. poschodie, stará budova), Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1.1.2018

 

RNDr. Marianna Molnárová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Marianna Molnárová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.05.2017
Pracovisko Katedra environmentálnej ekológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.3.1. ochrana a využívanie krajiny
Téma habilitačnej práce Využívanie primárnych producentov pri sledovaní toxicity kovov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24.11.2017, 10,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.1.2018 - udelenie titulu docent

MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO

Meno a priezviskoMUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.9.2017
Pracovisko Neurologická klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 7.1.11 neurológia
Téma habilitačnej práce Malígny edém a endovaskulárna liečba akútnych iNCMP
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby5.12.2017 o 11.30 h a 6.12.2017 o 12.30 h v zasadacej miestnosti VR (Dekanát JLF UK), Malá Hora 4 A v Martine    oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.1.2018

JUDr. Marianna Novotná, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Marianna Novotná, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.07.2017
Pracovisko Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho a obchodného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.11. občianske právo
Téma habilitačnej práce Zodpovednosť prevádzkovateľa ubytovacích služieb za vnesené veci (Český pohľad).
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 11.07.2017

VR PraF UK od 15.09.2017

VR PraF UK od 22.09.2017

VR PraF UK od 05.10.2017

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby07.11.2017 o 13.00 hod., v IURIDICU, m .č. 324, stará budova, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1.1.2018

 

Mgr. Monika Okuliarová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Monika Okuliarová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.10.2017
Pracovisko Katedra živočíšnej fyziológie a etológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.10. fyziológia živočíchov
Téma habilitačnej práce Transgeneračná plasticita mediovaná maternálnymi androgénmi
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10. apríla 2018, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.6.2018 - udelenie titulu docent

Ing. Petra Olejníková, PhD.

Meno a priezviskoIng. Petra Olejníková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 10.10.2017
Pracovisko Ústav biochémie a mikrobiológie, FCHPT STU, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.7. mikrobiológia
Téma habilitačnej práce Trendy v hľadaní nových antimikrobiálne aktívnych zlúčenín
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov11.10.2017 - do ukončenia kontroly EPC / 26.10.2017 - ukončenie prerušenia
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16. apríla 2018, 11,00 hod., miestnosť B1-322 (CPS+)/Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.6.2018 - udelenie titulu docent

Ing. Peter Pišút, PhD.

Meno a priezviskoIng. Peter Pišút, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.08.2017
Pracovisko Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.36. fyzická geografia a geoekológia
Téma habilitačnej práce Vývoj koryta Váhu pri Leopoldove v 17.-20. storočí a odozva rieky na zásahy človeka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14. február 2018, 13,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.4.2018 - udelenie titulu docent

Mgr. Miroslav Popper, CSc.

Meno a priezviskoMgr. Miroslav Popper, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5.12.2017
Pracovisko FSEV UK, Ústav aplikovanej psychológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.1.13 sociálna psychológia a psychológia práce
Téma habilitačnej práce Sociálne normy a morálne úsudky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis 1, Výpis 2
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17.4.2018 o 10,00 hod. v A012 na FSEV UK v Bratislave, Mlynské luhy 4
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.5.2018 udelenie titulu "docent"

JUDr. Tibor Seman, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Tibror Seman, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.06.2017
Pracovisko

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta,

Katedra ústavného práva a správneho práva

Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor 3.4.4. správne právo
Téma habilitačnej práce Verejná správa v správnom súdnictve.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 08.03.2017

VR PraF UK od 11.07.2017

VR PraF UK od  15.09.2017

VR PraF UK od 22.09.2017

VR PraF UK od 05.10.2017

 

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12.10.2017 o 14.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, IURIDICUM (2. poschodie, stará budova), Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1.1.2018.

 

Mgr. Peter Šottník, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Peter Šottník, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13.11.2017
Pracovisko Katedra ložiskovej geológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.27. ložisková geológia
Téma habilitačnej práce Hodnotenie oblastí ovplyvnených ťažbou nerastných surovín a možnosti ich remediácie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby3. mája 2018, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.8.2018 - udelenie titulu docent

MUDr. Miroslav Tedla, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Miroslav Tedla, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 2.6.2017
Pracovisko Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a ohlasov
Študijný odbor otorinolaryngológia
Téma habilitačnej práce Funkčné následky liečby tumorov hlavy a krku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

habilitačná prednáška: dňa 14.12.2017 o 11.30 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava,

obhajoba habilitačnej práce: dňa 14. 12.2017 o 14.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore otorinolaryngológia; Účinnosť od 01.02.2018

MUDr. Gabriela Timárová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Gabriela Timárová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11. 10. 2017
Pracovisko II. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Komplexná terapia farmakorezistentnej epilepsie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

19.4.2018 o 11.30 h habilitačná prednáška     v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Mickiewiczova 13,

o 13.30 h obhajoba habilitačnej práce na zasadnutí Vedeckej rady LF UK, zasadacia miestnosť VR LF UK, Špitálska 24, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore neurológia; Účinnosť od 01.06.2018

MUDr. Jana Trebatická, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Jana Trebatická, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 31. 1. 2018
Pracovisko Klinika detskej psychiatrie LF UK a NÚDCH v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor psychiatria
Téma habilitačnej práce Omega-3 mastné kyseliny v liečbe depresívnej poruchy u detí a adolescentov.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška dňa 18.10.2018 o 11.30 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Mickiewiczova 13 v Bratislave; obhajoba habilitačnej práce dňa 18.10.2018 o 13.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore psychiatria; Účinnosť od 01.12.2018

JUDr. Lívia Trellová, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Lívia Trellová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie20.04.2018
PracoviskoUniverzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.4.3. ústavné právo
Téma habilitačnej práceÚstavnoprávne aspekty územnej samosprávy.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 05.10.2017
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13.06.2018 o 13.00 hod., na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, IURIDICUM (m.č.324, stará budova), Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore ústavné právo s účinnosťou od 01.08.2018.

 

Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.

Meno a priezviskoDr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 08.09.2017
Pracovisko Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práce Niektoré teoretické aspekty rímskej kúpno-predajnej zmluvy.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PaF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 11.07.2017

VR PraF UK od 15.09.2017

VR PaF UK od 22.09.2017

VR PraF UK od 05.10.2017

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.11.2017 o 13.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, IURIDICUM (m. č. 324 stará budova), Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1.1.2018

 

PhDr. Hana Urbancová, DrSc.

Meno a priezviskoPhDr. Hana Urbancová, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie16. 2. 2018
PracoviskoÚstav hudobnej vedy, Slovenská akadémia vied
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis EPC
Študijný odbormuzikológia
Téma habilitačnej práceVybrané kapitoly z dejín slovenskej etnomuzikológie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF  UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF  UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby31. 5. 2018 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 8. 2018, udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Mgr. Martin Vašš, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Martin Vašš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie28. 6. 2017
PracoviskoKatedra slovenských dejín, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborslovenské dejiny
Téma habilitačnej práceBratislavská umelecká bohéma v rokoch 1920 - 1945
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14. 12. 2017 o 11.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 2. 2018 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Ing. František Vojtech, PhD.

Meno a priezviskoIng. František Vojtech, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 10. 04. 2018
Pracovisko VŠEaMVS v Bratislave, Ústav ekonómie a manažmentu, Katedra malého a stredného podnikania
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti publikačná činnosť 
Študijný odbor 3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práce Globalizácia v celulózovo-papierenskom priemysle
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.06.2018 o 14:00, miestnosť č.14, FM UK, Odbojárov 10, Bratislava POZVÁNKA 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment; Účinnosť od 01.12.2018