Habilitačné konania 2017

Mgr. Marek Babic, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Marek Babic, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25. 11. 2016
PracoviskoKatedra histórie, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborvšeobecné dejiny
Téma habilitačnej práceOd antiky k stredoveku. Dejiny neskorého rímskeho cisárstva medzi rokmi 284 – 476
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27. 4. 2017 o 11.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 7. 2017 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Mgr. Jana Balegová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Jana Balegová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie28. 11. 2016
PracoviskoKatedra romanistiky a klasickej filológie, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborklasické jazyky
Téma habilitačnej práceIn ilicis umbra... Ján Bocatius ako bukolik
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27. 4. 2017 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 8. 2017 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Mgr. Renáta Bojničanová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Renáta Bojničanová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 8. 7. 2016
Pracovisko Katedra románskych jazykov a literatúr, Ústav filologických štúdií, Pedagogická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Téma habilitačnej práce Ramonizmus a jeho ohlas v slovenskej literatúre. Ramón Gómez de la Serna a Ivan Horváth.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby1. 12. 2016 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G 236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 4. 2017 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ľudmila Buzássyová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25. 7. 2016
Pracovisko Katedra klasickej a semitskej filológie, Filozofická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor klasické jazyky
Téma habilitačnej práce Od hlasu k hláske. Z dejín antickej náuky o reči
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby1. 12. 2016 o 11.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 4. 2017 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie  4. mája 2016
Pracovisko Klinika otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor otorinolaryngológia
Téma habilitačnej práce Vplyv alergickej rinitídy na funkciu dolných dýchacích ciest
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.2.2017 o 14.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore otorinolaryngológia; Účinnosť od 01.04.2017

MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Ivana Dedinská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.11.2016
Pracovisko Chirurgická klinika a Transplantačné centrum JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 7.1.4 vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Diabetes mellitus po transplantácii obličky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Habilitačná prednáška dňa 29.3.2017 o 13.30 h a obhajoba habilitačnej práce dňa 30.3.2017 o 12.00 h na zasadnutí VR JLF UK

oznam

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentky s účinnosťou od 1.5.2017

RNDr. Jaroslav Dudík, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Jaroslav Dudík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.08.2016
PracoviskoAstronomický Ústav Akademie Věd ČR, Ondřejov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.1. Fyzika
Téma habilitačnej práce Magnetická štruktúra slnečnej koróny
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.02.2017 o 13:30hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.04.2017

Mgr. Irina Dulebová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Irina Dulebová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie28. 11. 2016
PracoviskoKatedra rusistiky a východoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborslovanské jazyky a literatúry
Téma habilitačnej prácePrecedentné fenomény súčasného ruského jazyka: interkultúrny a lingvodidaktický aspekt
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23. 2. 2017 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 4. 2017 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Mgr. Michal Habaj, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Michal Habaj, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie29. 11. 2016
PracoviskoKatedra historických vied a stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborvšeobecné dejiny
Téma habilitačnej práceKambýses II. Od tradície k histórii
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF  UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. 5. 2017 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 7. 2017 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Ing. Ladislav Hamerlík, PhD.

Meno a priezviskoIng. Ladislav Hamerlík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.5.2016
Pracovisko

Katedra biológie a ekológie, Fakulta prírodných vied,   Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.3.4. všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Téma habilitačnej práce Pakomáre (Diptera, Chironomidae) ako indikátory súčasných a minulých zmien prostredia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov26.5.2016 - do ukončenia kontroly EPC / 8.6.2016 - ukončenie prerušenia
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.11.2016, 10,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií; Účinnosť od 01.02.2017

ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.

Meno a priezviskoThDr. Ľubomír Hlad, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5.12.2016
Pracovisko Katedra dogmatickej teológie RKCMBF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti zoznam
Študijný odbor katolícka teológia
Téma habilitačnej práce Perspektívy mariológie v postmoderne a v čase novej evanjelizácie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR RKCMBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR RKCMBF UKPrezenčná listina VR RKCMBF UK
Zloženie VR RKCMBF UKVR RKCMBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23.2.2017 o 10.30, RKCMBF UK, Kapitulská 26, Bratislava, aula fakulty
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 4. 2017 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Radoslav Hlúšek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25. 7. 2016
Pracovisko Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Matoda v Trnave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor religionistika
Téma habilitačnej práce Nican mopohua. Domorodý príbeh o zjavení Panny Márie Guadalupskej
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30. 3. 2017 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 5. 2017 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Peter Ihnát, PhD., MBA

Meno a priezviskoMUDr. Peter Ihnát, PhD., MBA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3. 2. 2017
Pracovisko Katedra chirurgických oboru LF OU v Ostrave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Poruchy vyprázdňovania a funkčnosť anorekta po laparoskopickej nízkej resekcii rekta
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR  LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15. 6. 2017 o 14.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore chirurgia; Účinnosť od 01.08.2017

MUDr. Richard Imrich, DrSc.

Meno a priezviskoMUDr. Richard Imrich, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 9. 2. 2017
Pracovisko Fyziologický ústav LF UK Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Autonómny nervový systém a autoimunita
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

habilitačná prednáška: dňa 19.10.2017 o 11.30 h v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

obhajoba habilitačnej práce: dňa 19.10.2017 o 15.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore normálna a patologická fyziológia; Účinnosť od 01.12.2017

RNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Tatiana Jajcayová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.02.2017
PracoviskoKatedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor9.2.1. Informatika
Téma habilitačnej práceAutomata Theoretic Methods and Algorithmic Algebra
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby18.9.2017 o 15:00hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň  C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentka s účinnosťou od 01.11.2017

MUDr. Ivana Kacířová, Ph. D.

Meno a priezvisko

MUDr. Ivana Kacířová, Ph. D.

Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 24.11.2016
Pracovisko Ústav klinické farmakologie LFOU v Ostrave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor klinická farmakológia
Téma habilitačnej práce Terapeutické monitorování antiepileptik jako součást personalizované farmakoterapie v těhotenství
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15. 6. 2017 o 13.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore klinická farmakológia; Účinnosť od 01.08.2017

JUDr. Rudolf Kasinec, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Rudolf Kasinec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 07.09.2017
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva a sociálnch ved
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.2. teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práce Občan verzus štátna moc: justičný omyl, občianska neposlušnosť,právo na odpor.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 11.07.2017

VR PraF Uk od 15.09.2017

VR PraF UK od 22.09.2017

VR PraF UK od 05.10.2017

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

09.11.2017 o 13.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,  IURIDICUM (m. č. 324, stará budova), Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie Vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 1. decembra 2017.

JUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.

Meno a priezviskoJUDr. Marek Kordík, PhD., LL.M.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.09.2017
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra trestného práva, kriminológie a kriminalistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor 3.4.7. trestné právo
Téma habilitačnej práce Právny styk s cudzinou.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3, OP 4
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 15.09.2017

VR PraF UK od 22.09.2017

VR PraF UK od 05.10.2017

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15.11.2017 o 15.00 hod., IURIDICUM (m.č. 324, stará budova), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore trestné právo s účinnosťou od 1. decembra 2017.

 

JUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M.

Meno a priezviskoJUDr. Alexandra Kotrecová, PhD., LL.M.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 31.01.2017
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.11. občianske právo
Téma habilitačnej práce Uznesenie v systéme súdnych rozhodnutí v civilnom procese.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 10.11.2016

VR PraF UK od 08.03.2017

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.03.2017 o 11.00 hod., na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, v AMFITEÁTRI (stará budova, 2. poschodie)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

 

Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore občianske právo s účinnosťou od 26.04.2017.

 

RNDr. Marianna Kováčová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Marianna Kováčová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 7.4.2017
Pracovisko Katedra geológie a paleontológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.23. geológia
Téma habilitačnej práce Aplikácia peľovej analýzy v geológii
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24. augusta 2017, 13,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.11.2017 - udelenie titulu docent

PharmDr. Peter Křenek, PhD.

Meno a priezvisko  PharmDr. Peter Křenek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23. júna 2016
Pracovisko Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor farmakológia
Téma habilitačnej práce Komplexný účinok blokátorov L-typu vápnikových kanálov na kardiovaskulárny systém u normotenzných potkanov a v experimentálnych modeloch hypertenzie a hypertrofie myokardu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulty UKPrezenčná listina VR Farmaceutická fakulta UK
Zloženie VR fakulta UKVR Farmaceutickej fakulty UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyOznámenie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore farmakológia; Účinnosť od 01.05.2017

MUDr. Otto Lang, Ph. D.

Meno a priezviskoMUDr. Otto Lang, Ph. D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30. marca 2017
Pracovisko Klinika nukleární medicíny 3. LFUK Praha
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor

röntgenológia a rádiológia

Téma habilitačnej práce

Zátěžová perfuzní scintigrafie myokardu u pacientů a ICHS se zaměřením na prognostický význam metody po koronární revaskularizaci pomocí angioplastiky s implantací stentů

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov18.4.2017 do 31.8.2017
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania19.12.2017 - na základe oznámenia uchádzača o späť vzatie žiadosti.

RNDr. Tatiana Matáková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Tatiana Matáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 2.3.2017
Pracovisko Ústav lekárskej biochémie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 7.1.28 lekárska, klinická a  farmaceutická biochémia
Téma habilitačnej práce Biomarkery náchylnosti na kolorektálny karcinóm
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21.6.2017 o 13.00 h a 22.6.2017 o 11.00 h v zasadacej miestnosti VR JLF UK   oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentky s účinnosťou od 1.8.2017

PhDr. Barbora Mesárošová, CSc.

Meno a priezviskoPhDr. Barbora Mesárošová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie28. 6. 2017
PracoviskoKatedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborpsychológia
Téma habilitačnej práceVplyv médií na vývin psychiky detí a dospievajúcich
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF  UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF  UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26. 10. 2017 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 12. 2017 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Michal Minár, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Michal Minár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 7. 2. 2017
Pracovisko II. neurologická klinika LF UK a UNB Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Prevalencia a etiopatogenéza sekundárneho syndrómu nepokojných nôh
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

habilitačná prednáška: 19.10.2017 o 11.00 h v posluchárni I. neurologickej kliniky LF UK a UNB, Mickiewiczova 13, Bratislava

obhajoba habilitačnej práce: 19.10.2017 o 13.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore neurológia; Účinnosť od 01.12.2017

PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Daniela Mináriková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15. 3. 2017
Pracovisko Farmaceutická fakulta UK Bratislava, Katedra organizácie a riadenia farmácie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor lekárenstvo-sociálna farmácia
Téma habilitačnej práce Spokojnosť pacientov ako indikátor kvality lekárenskej starostlivosti.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácu
OP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR farmaceutickej fakulty UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR  farmaceutickej fakulty UKPrezenčná listina VR farmaceutickej fakulty UK
Zloženie VR farmaceutickej fakulty UKVR farmaceutickej fakulty UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyOznámenie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore lekárenstvo-sociálna farmácia; Účinnosť od 01.08.2017

RNDr. Andrej Mojzeš, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Andrej Mojzeš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.03.2017
Pracovisko Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.30. aplikovaná geofyzika
Téma habilitačnej práce Rádiometrické metódy prieskumu rádioaktivity hornín - rušivé vplyvy a aplikácie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby22.09.2017, 13,00 hod., B1-322 (CPS+) / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.11.2017 - udelenie titulu docent

Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Gabriela Múcsková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26. 4. 2017
PracoviskoKatedra slovenského jazyka, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborslovenský jazyk a literatúra
Téma habilitačnej práceJazykové zmeny v historickom vývine gramatických tvarov z aspektu gramatikalizácie (na príklade vývinu slovenského préterita)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29. 6. 2017 o 11.30 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 8. 2017 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

JUDr. Marianna Novotná, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Marianna Novotná, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 06.06.2017
Pracovisko

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Katedra občianskeho a obchodného práva

Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor 3.4.11. občianske právo
Téma habilitačnej práce

Zodpovednosť prevádzkovateľa ubytovacích

služieb za vnesené veci (Český pohľad).

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 08.03.2017

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaSpäťvzatie žiadosti o začatie habilitačného konania dňa 10.07.2017.

PhDr. Eva Palkovičová, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Eva Palkovičová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie24. 3. 2017
PracoviskoKatedra romanistiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborprekladateľstvo a tlmočníctvo
Téma habilitačnej práceHispanoamerická literatúra na Slovensku: optikou dejín prekladu a recepcie inojazyčných literatúr
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29. 6. 2017 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 8. 2017 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Jana Radošinská, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Jana Radošinská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3. 2. 2017
Pracovisko Fyziologický ústav LF UK Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Úloha matrixových metaloproteináz a deformability erytrocytov v patogenéze kardiovaskulárnych ochorení
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

habilitačná prednáška : 19.10.2017 o 11.00 h v knižnici Ústavu patologickej fyziológie LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

obhajoba habilitačnej práce:19.10.2017 o 14.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore normálna a patologická fyziológia; Účinnosť od 01.12.2017

JUDr. Romana Smyčková, PhD.

Meno a priezvisko                                                                                                        JUDr. Romana Smyčková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 31.01.2017
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra občianskeho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.11. občianske právo
Téma habilitačnej práce Civilné mimosporové konanie. Konania v niektorých statusových veciach.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR  PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 10.11.2016

VR PraF UK od 08.03.2017

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.03.2017 o 14.00 hod., na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, v AMFITEÁTRI (stará budova, 2. poschodie)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

 

Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore občianske právo s účinnosťou od 26.04.2017.

Mgr. Mária Spišiaková, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Mária Spišiaková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie24. 4. 2016
PracoviskoKatedra románskych a slovanských jazykov, Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPC
Študijný odborvšeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práceEl español actual. La unidad y la variedad
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3, OP 3 - preklad
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26. 10. 2017 o 11.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 12. 2017 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Juraj Staník, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Juraj Staník, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30. júna 2015
Pracovisko I. detská klinika LF UK a DFNsP
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor pediatria
Téma habilitačnej práce Monogénový diabetes mellitus na Slovensku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15.12.2016 o 14.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore pediatria; Účinnosť od 01.02.2017

RNDr. Jana Ščevková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Jana Ščevková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 9.2.2017
Pracovisko Katedra botaniky PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.6. botanika
Téma habilitačnej práce Aeropalynologická analýza vo vzťahu k prevencii škodlivých účinkov aerospór na ľudské zdravie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24. august 2017, 9,30 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.11.2017 - udelenie titulu docent

RNDr. Elena Šikudová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Elena Šikudová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.02.2017
PracoviskoKatedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor9.2.1. Informatika
Téma habilitačnej práceFeatures, Dynamic Range and Attention in Computer Vision
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby4.9.2017 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentka s účinnosťou od 01.11.2017

Mgr. Ivan Šimkovic, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ivan Šimkovic, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3.11.2016
Pracovisko Katedra pedológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.34. pedológia
Téma habilitačnej práce Transmisná FTIR spektroskopia pôd: detekcia a kvantitatívna predikcia vybraných vlastností
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.03.2017, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore pedológia; Účinnosť od 01.06.2017

JUDr. Ivana Šošková, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Ivana Šošková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17.03.2017
Pracovisko

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici,

Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva

Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práce Manželstvo a manželsko-právne vzťahy vo svetle prvej rekodifikácie československého rodinného práva 1949.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK od 08.03.2017
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

18.05.2017 o 11.00 hod. v IURIDICU (m.č.324, stará budova) na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagodického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 01.08.2017.

RNDr. Martin Takáč, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Martin Takáč, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie04.11.2016
PracoviskoKatedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEVP
Študijný odbor9.2.1. Informatika
Téma habilitačnej práceComputational Structures for Knowledge Representation and Language Acquisition
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.03.2017 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.7.2017

RNDr. Juraj Tóth, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Juraj Tóth, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 07.09.2016
Pracovisko Katedra astronómie, fyziky zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.1. Fyzika
Téma habilitačnej práce Meteory a meteority a ich súvis s asteroidmi a kométami
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.02.2017 o 13:30hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.04.2017

JUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Mgr. Martin Turčan, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.10.2016
Pracovisko Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra teórie práva a sociálnych vied
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práce Metódy argumentácie v práve
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti

Výpis

Výpis 2

Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF  UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF  UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 20.09.2016

VR PraF UK od 10.11.2016

VR Praf UK od 08.03.2017

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.03.2017 o 11.00 hod. na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, v IURIDICU, m. č. 324, stará budova.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

 

Vydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosťou od 26.04.2017.

MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Barbara Ukropcová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 8. júna 2016
Pracovisko Ústav patologickej fyziológie LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Kostrový sval a diabetes 2. typu: patomechanizmy a možnosti prevencie a liečby cvičením
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15.12.2016 o 13.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore normálna a patologická fyziológia; Účinnosť od 01.02.2017

Mgr. Tomáš Vinař, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Tomáš Vinař, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.09.2016
Pracovisko Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.2.1. Informatika
Téma habilitačnej práce Evolution of Genes and Genomes: Algorithms and Models
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30.01.2017 o 13:00hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.04.2017

MUDr. Desanka Výbohová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Desanka Výbohová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19.5.2017
Pracovisko Ústav anatómie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 7.1.2 anatómia, histológia a embryológia
Téma habilitačnej práce Kvantitatívne Morfologické Hodnotenie Krvných A Lymfatických Mikrociev Plexus Subpapillaris V Zdravej Koži A Kožných Léziách Psoriasis Vulgaris A Lichen Ruber Planus
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.10.2017 o 13.00 h a 12.10.2017 o 10.00 h, zasadacia miestnosť VR JLF UK, Malá Hora 4A v Martine  oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentky s účinnosťou od 1.11.2017