Habilitačné konania 2016

Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD.

Meno a priezviskoIng. Mgr. Radim Bačuvčík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie7.4.2015
PracoviskoFakulta multimediálních komunikací, Univerzita T. Bati v Zlíne
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPČ
Študijný odborMasmediálne štúdiá
Téma habilitačnej práceHudba v televizní reklamě. Struktura hudební složky reklam v českých televizích
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiFUKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.10.2015 o 13.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G 236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 2. 2016 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Jozef Bartunek, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Jozef Bartunek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28. 1. 2016
Pracovisko Cardiovascular Center OLV Aalst
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Cardiac regenerative interventions in clinical translation.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VRLF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23.6.2016 o 15.00 h v zasadacej miestnosti VR LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby; Účinnosť od 01.08.2016

RNDr. PaedDr. Viktor Bielik, PhD.

Meno a priezvisko

RNDr. PaedDr. Viktor Bielik, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 9.12.2015
Pracovisko Katedra športovej kinantropológie, Fakulta telesnej výchovy a športu UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPČ
Študijný odbor 8.1.5. športová kinantropológia
Téma habilitačnej práce Kinematické ukazovatele behu elitných a rekreačných bežcov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby9.6.2016 o 9.00 hod., Aula prof. Stráňaia FTVŠ UK
 Dátum  a dôvod skončenia   habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.9.2016

Mgr. Andrea Bilková, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Andrea Bilková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti    o habilitačné konanie 29. júna 2015
Pracovisko Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikácií
Študijný odbor

7.3.2. farmakológia
Téma habilitačnej práce Izolácia, identifikácia a selekcia nových potenciálne terapeuticky účinných probiotických látok
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR Farmaceutickej fakulty UKPrezenčná listina VR Farmaceutickej fakulty UK
Zloženie VR fakulta UKVR Farmaceutická fakulta UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyOznámenie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore farmakológia; Účinnosť od 01.05.2016

Mgr. Pavol Bokes, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Pavol Bokes, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.04.2015
Pracovisko Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.1.1. matematika
Téma habilitačnej práce Modelling gene expression at low copy numbers
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23.11.2015 o 14:00hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.02.2016

Mgr. Andrzej Borkowski, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Andrzej Borkowski, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17. 2. 2016
Pracovisko Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce, Humanistická fakulta
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPČ
Študijný odbor slovanské jazyky a literatúry
Téma habilitačnej práce Labyrinty diskurzov v slovanských literatúrach epochy baroka. Náboženstvo - politika - spoločnosť
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 2 - preklad, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR fakulta UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28. 4. 2016 o 10.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 - G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 6. 2016 - udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Mgr. Waldemar Cudny, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Waldemar Cudny, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.07.2015
Pracovisko

Uniwersytet Łódzki - Instytut Turystyki i Rozwoju Gospodarczego, Polska

Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.37. humánna geografia
Téma habilitačnej práce

THE ROLE OF FESTIVALS IN THE DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY URBAN AREAS – THE EXAMPLE OF ŁÓDŹ. A COMMENTARY TO A SERIES OF ARTICLES
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov24.7.2015 - do ukončenia kontroly EPC / ukončenie prerušenia 19.8.2015
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby19. máj 2016, 11,00 hod., miestnosť B1-322 (CPS+)/Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania24. júna 2016 - neschválenie návrhu VR PriF UK
<output>neschválenie návrhu na vymenovanie Vedeckou radou FiF UK</output>

MUDr. Martin Černák, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Martin Černák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22. 9.2015
Pracovisko Očná klinika LF SZU a UN v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor oftalmológia
Téma habilitačnej práce Operácia diery makuly bez nutnosti pooperačného polohovania.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR fakulta UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.2.2016 o 13.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore oftalmológia; Účinnosť od 01.04.2016

RNDr. Dana Dojčáková, rod. Gabriková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Dana Dojčáková, rod. Gabriková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13.7.2015
Pracovisko Katedra biológie, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.4. genetika
Téma habilitačnej práce ANALÝZA GENOFONDU RÓMSKEHO ETNIKA NA SLOVENSKU
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov15.7.2015 - do ukončenia kontroly EPC / ukončenie prerušenia 18.8.2015
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12. februára 2016, 11.00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od1.4.2016

MUDr. Anton Dzian, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Anton Dzian, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 7.6.2016
Pracovisko Klinika hrudníkovej chirurgie JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 7.1.7 chirurgia
Téma habilitačnej práce Moderný manažment pľúcnych metastáz a faktory prežívania
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Verejná habilitačná prednáška dňa 12.10.2016 o 13.45 h a obhajoba habilitačnej práce dňa 13.10.2016 o 11.00 h na zasadnutí VR JLF UK v Martine

oznam

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.11.2016

RNDr. Vladimíra Džugasová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Vladimíra Džugasová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.11.2015
Pracovisko Katedra genetiky PriF UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.4. genetika
Téma habilitačnej práce Mnohonásobná rezistencia kvasiniek voči antifungálnym látkam – od štúdia génov k novým experimentálnym stratégiám
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10. jún 2016, 13,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.8.2016

Mgr. Michal Gallay, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Michal Gallay, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 9.11.2015
Pracovisko Ústav geografie, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.36. fyzická geografia e geoekológia
Téma habilitačnej práce Krajinné rozhrania a ich digitálne modelovanie v geografickom výskume
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov10.11.2015 - do ukončenia kontroly EPC / ukončenie prerušenia 30.11.2015
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby8. jún 2016, 11:00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.8.2016

Ing. Maroš Gregor, PhD.

Meno a priezviskoIng. Maroš Gregor, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.04.2016
Pracovisko Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.1. Fyzika
Téma habilitačnej práce Fyzikálne vlastnosti MgB2 a supravodičov na báze železa
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby19.09.2016 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.11.2016

PaedDr. et PhDr. Tomáš Gregor, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. et PhDr. Tomáš Gregor, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie31.3.2015
PracoviskoFakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPČ
Študijný odborPsychológia
Téma habilitačnej prácePsychológia športu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.10.2015 o 9.00 h, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 -  G236, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 2. 2016 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

RNDr. Michal Greguš, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Michal Greguš, PhD. 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26. 10. 2015
PracoviskoFakulta managementu UK, Katedra informačných systémov 
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceService Orientation of Enterprises - Aspects, Dimensions, Technologies  
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov15.11.2015, lehota 1 rok
Habilitačná komisia a oponentiVýpis 
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR fakulta UKVR FM UK 
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20. 05. 2016 o 11:00 hod., m.15, FM UK, Odbojárov 10, Bratislava POZVÁNKA
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment; Účinnosť od 01.06.2016

JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.10.2015
PracoviskoFakulta managementu UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceAspekty realizácie racionálneho marketingového manažmentu 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov15.11.2015, lehota 1 rok
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR fakulta UKVR FM UK 
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20. 05. 2016 o 11:00hod. FM UK, Odbojarov 10, Bratislava POZVÁNKA
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment; Účinnosť od 01.06.2016

RNDr. Jozef Hatok, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Jozef Hatok, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 24.5.2016
Pracovisko Ústav lekárskej biochémie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 7.1.28 lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
Téma habilitačnej práce Význam ABC transportných a apoptotických proteínov pri vzniku liekovej rezistencie nádorových buniek
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Verejná habilitačná prednáška dňa 12.10.2016 o 13.00 h a obhajoba habilitačnej práce dňa 13.10.2016 o 10.00 h na zasadnutí VR JLF UK v Martine

oznam

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.11.2016

JUDr. Radomír Jakab, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Radomír Jakab, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19.05.2016
Pracovisko

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

Právnická fakulta, Katedra ústavného práva a správneho práva

Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.4. správne právo
Téma habilitačnej práce Verejnoprávna regulácia porovnávacej reklamy.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 22.04.2016

VR PraF UK od 06.06.2016

VR PraF UK od 19.07.2016

VR PraF UK od 20.09.2016

 

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

25.10.2016 o 10.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324 stará budova) na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore správne právo s účinnosťou od 1. decembra 2016.

 

RNDr. Ľudmila Jašková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Ľudmila Jašková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.10.2015
Pracovisko Katedra základov a vyučovania informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.2.3. Teória vyučovania informatiky
Téma habilitačnej práce Vyučovanie informatiky pre nevidiacich žiakov nižších ročníkov sekundárneho vzdelávania
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby09.05.2016 o 14:00h., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentka s účinnosťou od 01.06.2016

MUDr. Tomáš Koller, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Tomáš Koller, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25. 9. 2015
Pracovisko V. interná klinika LF UK a UN v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Prognóza chronických chorôb pečene.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR fakulta UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.2.2016 o 14.45 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore vnútorné choroby; Účinnosť od 01.04.2016

PhDr. Viera Kováčová, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Viera Kováčová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 14. 12. 2015
Pracovisko Filozofická fakulta Katolíckej univerzity, Katedra slovenského jazyka a literatúry
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPČ
Študijný odbor Slovenský jazyk a literatúra
Téma habilitačnej práce Z problematiky archaizmov v slovenských nárečiach (s osobitným zreteľom na sotácke nárečia severovýchodného Zemplína)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. február 2016 o 9.00 h na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 4. 2016 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Otakar Kraft, Ph.D. MBA

Meno a priezviskoMUDr. Otakar Kraft, Ph. D., MBA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17. 12. 2015
Pracovisko Klinika nukleární medicíny LF OU a FN v Ostrave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor röntgenológia a rádiológia
Téma habilitačnej práce Sentinelová uzlina z pohledu nukleární medicíny
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR fakulta UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.10.2016 o 13.30 h v zasadacej miestnosti VR LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore röntgenológia a rádiológia; Účinnosť od 01.06.2016

RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.

Meno a priezviskoRNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 1.10.2015
Pracovisko Katedra geografie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, České Budějovice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.37. humánna geografia
Téma habilitačnej práce DOPRAVA A PROSTOROVÁ ORGANIZACE SPOLEČNOSTI: TEORETICKÁ VÝCHODISKA A APLIKACE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.04.2016, 10,00 hod., zasadačka Katedry HGaD, miestnosť CH1-08 / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.6.2016

PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.

Meno a priezvisko

PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16. 10. 2015
Pracovisko Farmaceutická fakulta UK Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 7.3.3. farmaceutická chémia
Téma habilitačnej práce Membránovoaktívne amfifilné zlúčeniny vo vzťahu k ich fyzikálnochemickým vlastnostiam a biologickým aktivitám
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR Farmaceutická fakultaUK
Zloženie VR fakulta UKVR Farmaceutickej fakulty UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyOznámenie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore farmaceutická chémia; Účinnosť od 01.08.2016

JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Tomáš Ľalík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné     konanie 17.07.2015
Pracovisko Katedra ústavného práva PraF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.3. ústavné právo
Téma habilitačnej práce    Ústavný súd a parlament v konštitučnej demokracii
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisie

Návrh

Návrh

Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 04.05.2015

VR PraF UK od 22.01.2016

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27. januára 2016 o 12.30 hod. v IURIDICU, m.č. 324 SB, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

 

Vydanie Dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore ústavné právo s účinnosťou od 1.apríla 2016.

 

Mgr. Andrej Pavlovič, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Andrej Pavlovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.05.2015
Pracovisko Katedra fyziológie rastlín PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.9. fyziológia rastlín
Téma habilitačnej práce

Cost/benefit model for the evolution of botanical carnivory: from molecules to ecology

 

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR fakulta UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29. október 2015, 11.00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou 1.2.2016

PhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. JUDr. Tomáš Peráček, PhD. 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26.10.2015
PracoviskoFakulta managementu UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment 
Téma habilitačnej práceZmluvy o cenných papieroch
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-----
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR fakulta UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14. 04. 2016 o 14:00 hod., FM UK Odbojárov 10, Bratislava, miestnosť č. 14, 4. poschodie Pozvánka 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment; Účinnosť od 01.06.2016

PhDr. Juraj Podoba, CSc.

Meno a priezviskoJuraj Podoba
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie15.6.2016
PracoviskoÚstav sociálnej antropológie FSEV UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti a citácií
Študijný odbor3.1.15 sociálna antropológia
Téma habilitačnej práceNezavŕšená modernita: Slovenská spoločnosť v „dlhom“ 20. storočí.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis 1, Výpis 2
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie, Uznesenie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby4.10.2016 o 9,00 hod. v A012 - budova FSEV UK, Mlynské luhy 4, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.11.2016 udelenie titulu docent

MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Štefan Sivák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 1.3.2016
Pracovisko Neurologická klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 7.1.11 neurológia
Téma habilitačnej práce Ľahké mozgové poranenie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Verejná habilitačná prednáška dňa 15.6.2016 o 13.30 h a obhajoba habilitačnej práce na zasadnutí VR JLF UK dňa 16.6.2016 o 10.00 h

oznam

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.8.2016

RNDr. Lívia Slobodníková, CSc.

Meno a priezviskoRNDr. Lívia Slobodníková, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.11.2015
Pracovisko Mikrobiologický ústav, Lekárska fakulta UK, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.7. mikrobiológia
Téma habilitačnej práce

Staphylococcus aureus v humánnej medicíne a možnosti prevencie a terapie stafylokokových infekcií 

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24.08.2016, 13,00 hod., B1-322 (CPS+) / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.11.2016

Ing. Zdenko Stacho, PhD.

Meno a priezviskoIng. Zdenko Stacho, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie05.10.2015
PracoviskoVysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýpis publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceMetodika komplexnej evaluácie úrovne interných atribútov inovatícneho podniku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov------
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR fakulta UKVR  FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12. 04. 2016 o 10:00 hod., FM UK, Odbojárov 10, Bratislava, miestnosť č. 14,. poschodie Pozvánka 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore manažment; Účinnosť od 01.06.2016

RNDr. Andrea Straková-Fedorková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Andrea Straková-Fedorková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.11.2015
Pracovisko Ústav chemických vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.18. fyzikálna chémia
Téma habilitačnej práce New Composite Cathodes for Li-ion Batteries 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.06.2016, 11:00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.11.2016

Mgr. Ján Škrobák, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ján Škrobák, PhD.    
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 08.04.2016
PracoviskoKatedra správneho a environmentálneho práva, PraF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti   
Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.4. správne právo
Téma habilitačnej práce Preskúmanie neprávoplatných rozhodnutí vydaných v správnom konaní.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK od 15.03.2016

VR PraF UK od 22.04.2016

VR PraF UK od 09.06.2016

VR PraF UK od 19.07.2016

VR PraF UK od 20.09.2016

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby06.10.2016 o 11.00 hod., IURIDICUM (m.č.324, SB), Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania 
Vydaním dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore správne právo s účinnosťou od 01.12.2016. 

RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Ľubomír Šnajder, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 06.10.2015
Pracovisko Oddelenie didaktiky informatiky a podporných technológií, Ústav informatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.2.3. Teória vyučovania informatiky
Téma habilitačnej práce Bádateľsky orientované vyučovanie informatiky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR fakulta UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.04.2016 o 14:00h., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.06.2016

RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Miroslava Šupolíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 4. apríl 2016
Pracovisko Katedra mikrobiológie a virológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.13. virológia
Téma habilitačnej práce Imunopatogenetické vlastnosti Myšieho herpetického vírusu, modelu na štúdium ľudských onkogénnych gamaherpesvírusov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30. september 2016, 10,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.11.2016

RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Jozef Tatiersky, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 9.2.2016
Pracovisko Katedra anorganickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.15. anorganická chémia
Téma habilitačnej práce Stereochémia vybraných komplexov vanádu(V)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.06.2016, 11:00 hod., B1-322 (CPS+) / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.8.2016

JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Meno a priezvisko                
JUDr. Jozef Tekeli, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 10.06.2016
Pracovisko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra ústavného práva a správneho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor 3.4.4. správne právo
Téma habilitačnej práce Kompetenčné právo v obecnej samospráve. Konfliktné oblasti.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR Praf UK

Vedecká rada PraF UK od 09.06.2016

Vedecká rada PraF UK od 19.07.2016

Vedecká rada PraF UK od 20.09.2016

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.10.2016 o 13.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova) na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore správne právo s účinnosťou od 1. decembra 2016. / 

RNDr. Mária Trnovská, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Mária Trnovská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.11.2015
Pracovisko Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.1.1. Matematika
Téma habilitačnej práce Conic Linear Optimization Duality, Methods and Applications
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.04.2016 o 14:00h., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentka s účinnosťou od 01.06.2016

PharmDr. Ján Vančo, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Ján Vančo, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16. 10. 2015
PracoviskoPrírodovedecká fakulta UP Olomouc, ČR
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 7.3.3. farmaceutická chémia
Téma habilitačnej práce Účinky vybraných skupín koordinačných zlúčenín na modelové systémy niektorých významných chorôb
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR Farmaceutickej fakulty UK
Zloženie VR fakulta UKVR Farmaceutickej fakulty UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyOznámenie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaVydanie dekrétu o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore farmaceutická chémia; Účinnosť od 01.08.2016

PaedDr. Klára Velmovská, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Klára Velmovská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 05.05.2015
Pracovisko Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.13. Teória vyučovania fyziky
Téma habilitačnej práce Rozvíjanie kritického myslenia na vyučovaní fyziky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
<output>Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.</output>
Habilitačná komisia a oponenti Výpis, Výpis2
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby01.02.2016 o 11:00hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentka s účinnosťou od 01.04.2016