Habilitačné konania 2015

RNDr. Libuša Révészová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Libuša Révészová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17. 04. 2015
Pracovisko Katedra aplikovanej matematiky a hospodárskej informatiky, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.2.3. teória vyučovania informatiky
Téma habilitačnej práce Informačné systémy vo vzdelávaní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania5.10.2015 - súhlas s ukončením habilitačného konania na základe stiahnutia žiadosti uchádzačkou.

PhDr. Elena Melušová, CSc.

Meno a priezviskoPhDr. Elena Melušová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie24.11.2014
PracoviskoFakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPČ
Študijný odborVšeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práceLingvodidaktické využitie politického diškurzu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania29.1.2015- žiadosť nespĺňa podmienky podľa § 76 ods. 1, 3, 4 a 6 zákona o VŠ      

Dr. Techn. Safeeullah Soomro

Meno a priezviskoDr. Techn. Safeeullah Soomro
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.01.2015
Pracovisko Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.2.1. Informatika
Téma habilitačnej práce Program Analysis and Verification Using Specification Knowledge
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov16.03.2015 - neschválenie žiadosti
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby---
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania16.03.2015 - neschválenie žiadosti o začatie habilitačného konania (nesplnenie Kritérií FMFI UK - Čl.5, ods.7,8)

MUDr. Regina Demlová, Ph. D.

Meno a priezviskoMUDr. Regina Demlová, Ph. D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19. decembra 2014
Pracovisko Farmakologický ústav LFUM v Brne
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor klinická farmakológia
Téma habilitačnej práce Koncepty klinické farmakologie v éře personilozavné medicíny
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby15. 10. 2015 o 13.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Martin Černák, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Martin Černák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 7. októbra 2014
Pracovisko Očná klinika LF SZU a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor oftalmológia
Téma habilitačnej práce Operácia diery makuly bez nutnosti pooperačného polohovania.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaStiahnutie žiadosti uchádzačom dňa 30.4.2015

Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Miroslav Lysý, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie1.10.2014
PracoviskoKatedra právnych dejín PraF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.2. Teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práceMoravania, Mojmírovci a Franská ríša. Štúdie k etnogenéze, politickým inštitúciám a ústavnému zriadeniu na území Slovenska vo včasnom stredoveku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.2. 2015 o 11:00 hod. Iuridicum, miestnosť 324SB
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Potvrdenie o úspešnej habilitácii
Dekrét

od 1.mája 2015 udelený vedecko-pedagogický titul docent

PhDr. Helena Orieščíková, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Helena Orieščíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 18.6.2014
Pracovisko Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 1.1.6. Špeciálna pedagogika
Téma habilitačnej práce Analýza zamestnanosti jednotlivcov s mentálnym postihnutím
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina
Zloženie VR PdF UKVR
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania20.11.2015 - žiadosť nespĺňa podmienky podľa § 76, odst. 6 Zákona o vysokých školách

PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Daniel Klimovský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.3.2015
PracoviskoÚVP FSEV UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEvipub
Študijný odbor Teória politiky
Téma habilitačnej práce Inter- Municipal Cooperation in Slovakia: The Case of Regions with Highly Fragmented Municipal
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov25.3.2015 (prerušenie konania), 24.4.2015 (termín na odstránenie nedostatkov), 31.3.2015 (pokračovanie konania)
Habilitačná komisia a oponenti

Výpis 1,

Výpis 2

Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby7.9.2015 o 13,00 hod. v zasadačke A012 FSEV UK
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.11.2015 udelenie titulu docent

PhDr. Jaroslav Stahl, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Jaroslav Stahl, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie20.3.2015
PracoviskoFilozofická fakulta UK- Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPČ
Študijný odborPrekladateľstvo a tlmočníctvo
Téma habilitačnej práceČo sa odohráva v hlave tlmočníka? Simultánne tlmočenie. Teoretické otázky a praktické odpovede.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

28. máj 2015 o 11:00 na FiF UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. 8. 2015 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

PhDr. Alexandra Kastelová, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Alexandra Kastelová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.11.2014
Pracovisko Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor 1.1.6. Špeciálna pedagogika
Téma habilitačnej práce Špeciálnopedagogická diagnostika jednotlivcov so špeciálnymi edukačnými potrebami v ranom a predškolskom veku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina VR PdF UK
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.04.2015 o 12:30 na PdF UK v Bratislave - Račianska 59, 1. poschodie, číslo dverí 125
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. júna 2015 udelený vedecko-pedagogický titul docent

Mgr. Ing. Olga Jurášková, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ing. Olga Jurášková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.2.2015
PracoviskoFakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáši Bati v Zlíne
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPČ
Študijný odborMasmediálne štúdiá
Téma habilitačnej prácePublic relations ... how relationships can create brands that people trust
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30. apríl 2015 o 11:00 na FiF UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Dipl. Ing., Dr. Techn. Natalia Kryvinska

Meno a priezviskoDipl. Ing., Dr. Techn. Natalia Kryvinska
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 14.12.2014
PracoviskoFakulta managementu - Katedra informačných systémov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPČ
Študijný odbor 3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práce 

SOA and its Business Value in Requirements, Features, Practices and Methodologies

Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov--
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR fakulta UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.03.2015 13:00 miestnosť č. 14 - zasadačka VR, FM UK, Odbojárov 10, Bratislava 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

doc. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

Meno a priezviskodoc. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.12.2014
Pracovisko Fakulta managementu UK - Katedra stratégie a podnikania
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPČ
Študijný odbor 3.3.15. manažement
Téma habilitačnej práce Podnikanie na Slovensku: aktivita, inkluzivita, prostredie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov--
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR fakulta UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobydňa 30.03.2015 o 13:00hod., FM UK, Odbojárov 10, Bratislava, miestnosť č. 14 - zasadačka dekana, 4. poschodie 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Katarína Stachová, PhD.

Meno a priezviskoIng. Katarína Stachová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.12.2014
Pracovisko VŠEMvs Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiĚPČ
Študijný odbor 3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práce Návrh súboru funkcií riadenia ľudských zdrojov ako nástroja pre tvorbu organizačnej kultúry v kontexte udržateľného rozvoja 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov--
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR fakulta UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobydňa 30.03.2015 o 11:00hod., FM UK, Odbojárov 10, Bratislava, miestnosť č. 14 - zasadačka dekana, 4. poschodie 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Jozef Krajčovič, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Jozef Krajčovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 4.2.2015
Pracovisko Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 7.1.21 patologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma habilitačnej práce Hodnotenie vybraných rizikových faktorov samovražednosti zo súdnolekárskeho hľadiska
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

 

Verejná habilitačná prednáška dňa 14.10.2015 o 13.00 h, obhajoba habilitačnej práce dňa 15.10.2015 o 11.30 h na Dekanáte JLF UK v Martine

oznam

 

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.12.2015

Mgr. Alena Bohunická, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Alena Bohunická, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie21.1.2014
PracoviskoFilozofická fakulta UK- Katedra slovenského jazyka
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup EPČ
Študijný odborSlovenský jazyk a literatúra
Téma habilitačnej práceMetaforika činnostného aspektu jazyka
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26. marec 2015 o 11:00 na FiF UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Ondrej Prostredník, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ondrej Prostredník, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25.11.2014
PracoviskoKatedra Novej zmluvy, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor2.1.14. evanjelická teológia
Téma habilitačnej práceCirkev ako charizmatické spoločenstvo podľa 1K 12
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR EBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR EBF UKPrezenčná listina VR EBF UK
Zloženie VR EBF UKVR EBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Habilitačná prednáška: 26.5.2015 o 10:00 hod.

Obhajoba habilitačnej práce: 26.5.2015 o 11:00 hod.

Miesto konania: EBF UK, aula, Bartókova 8, Bratislava

Pozvánka

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.7.2015 Dekrét

RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.

Meno a priezviskoRNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 4. decembra 2014
Pracovisko Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Vplyv antihypertenzívnych a antioxidačných látok na kardiovaskulárny systém pri experimentálnej hypertenzii.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. júna 2015 o 15.40 h v zasadacej miestnosti VR LF UK , Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Boris Šteňo, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Boris Šteňo, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27. novembra 2014
Pracovisko II. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor ortopédia
Téma habilitačnej práce Revízne operácie acetabulárneho komponentu s použitím modulárnych implantátov z trabekulárneho titánu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR fakulta UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. júna 2015 o 13.15 h v zasadacej miestnosti VR LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Tomáš Derka, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Tomáš DERKA, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.11.2014
Pracovisko Katedra ekológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.3.4. všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Téma habilitačnej práce Vodný hmyz tečúcich vôd Guyanskej vysočiny
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17.09.2015, 10,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Juraj Majtán, PhD.

Meno a priezviskoIng. Juraj MAJTÁN, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5.11.2014
Pracovisko Lekárska fakulta SZU, Ústav mikrobiológie, Bratislava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.7. mikrobiológia
Téma habilitačnej práce ANTIBAKTERIÁLNE A IMUNOMODULAČNÉ ÚČINKY VČELIEHO MEDU
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania27.2.2015, nesplnenie kritérií 

Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

Meno a priezviskoIng. Vladimír Frecer, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie13. októbra 2014
PracoviskoFarmaceutická fakulta UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor7.3.3. farmaceutiká chémia
Téma habilitačnej práceMolekulový dizajn a jeho využite pri navrhovaní biologicky účinných látok liečiv.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR Farmaceutickej fakulty UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR Farmaceutickej fakulty UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14. 5. 2015 o 10.30 h, Farmaceutická fakulta UK, Odbojárov 10, Bratislava - oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Meno a priezviskoJUDr. Renata Veselá, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.09.2013
Pracovisko Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita Brno
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor 3.4.2 teória a dejiny  štátu a práva
Téma habilitačnej práce Vybrané historické zdroje současného rodinného práva
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovprerušenie dňa 10.10.2013, pokračovanie dňa 10.10.2014
Habilitačná komisia a oponenti Výpis z uznesení zo dňa 10.12. 2014
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR  PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK do 15.2. 2015,
VR PraF UK od 16.2. 2015

VR PraF UK od 04.05.2015

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby19. mája 2015 (utorok) o 11.00 hod. v Iuridicu
(m. č. 324 stará budova), PraF UK
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

 

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore teória a dejiny štátu a práva s účinnosčou od 1.12.2015.

Mgr. Marcela Chovancová, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoMgr. Marcela Chovancová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28. 10. 2013
Pracovisko Katedra fyziky, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.13. Teória vyučovania fyziky
Téma habilitačnej práce Motivácia a Tvorivosť vo fyzike
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovkonanie prerušené od 14.04.2014 - do 02.06.2014
Habilitačná komisia a oponenti Výpis; Výpis-dodatok
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby02.03.2015 o 11:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentka s účinnosťou od 01.05.2015

RNDr. Beáta Stehlíková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Beáta Stehlíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.03.2014
Pracovisko Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.1.1. Matematika
Téma habilitačnej práce Approximate analytical solutions in short rate models
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.10.2014 o 13,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.01.2015

Mgr. Richard Kollár, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Richard Kollár, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 14.05.2014
Pracovisko Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.1.1. Matematika
Téma habilitačnej práce Stability of nonlinear waves, Krein signature, and Evans function
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21.11.2014 o 13:00 hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.01.2015

Mgr. Peter Vďačný, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Peter Vďačný, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17.7.2014
Pracovisko Katedra zoológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.5. zoológia
Téma habilitačnej práce Monograph of the Dileptids (Protista, Ciliophora, Rhynchostomatia)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby3.3.2015, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PaedDr. Jana Javorčíková, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Jana Javorčíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 4.8.2014
Pracovisko Katedra anglistiky a amerikanistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Téma habilitačnej práce Žánrové paralely v dramatickej tvorbe Eugena O'Neilla
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26. marec 2015 o 9:00 na FiF UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Meno a priezviskoRNDr. Josef Kunc, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19.8.2014
Pracovisko Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.37. humánna geografia
Téma habilitačnej práce TRANSFORMACE Českého maloobchodu s důrazem na zmĚny a trendy v dojížďce za nákupy a nákupním chování: modelové území brněnské aglomerace
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17. február 2015, 10,30 hod., B1-322 (CPS+) / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Peter Matúš, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Peter Matúš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.8.2014
Pracovisko Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.17. analytická chémia
Téma habilitačnej práce Frakcionácia vybraných chemických prvkov v prírodných materiáloch s využitím spojenia extrakčných techník a spektometrických metód
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28. január 2015, 13.00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Peter Šoltés, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Peter Šoltés, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.8.2014
Pracovisko Historický ústav SAV; Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor Slovenské dejiny
Téma habilitačnej práce Tri jazyky, štyri konfesie. Etnická a konfesionálna pluralita na Zemplíne, Spiši a Šariši
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26. február 2015 o 11:00 na FiF UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Tomáš Pleceník, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Tomáš Pleceník, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 08.09.2014
Pracovisko Katedra experimentálnej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.1. fyzika
Téma habilitačnej práce Využitie rastrovacích sondových metód pri štúdiu a modifikácii povrchov tuhých látok
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby02.02.2015 o 12,45 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, presklená miestnosť F1
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.05.2015

PhDr. Zuzana Meszárosová, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Zuzana Meszárosová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 10.9.2014
Pracovisko FÓRUM inštitút pre výskum menšín
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor Sociológia
Téma habilitačnej práce Sociológia Maďarov na Slovensku, 1. zväzok: Slovenský a Maďar
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30. apríl 2015 o 9:00 na FiF UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Michal Pitoňák, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Michal Pitoňák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.9.2014
Pracovisko Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.21. teoretická a počítačová chémia
Téma habilitačnej práce Využitie kvantovo-chemických metód na presný popis nekovalentných komplexov atómov a molekúl
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby6. február 2015, 10,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Štefan Janeček, DrSc.

Meno a priezviskoIng. Štefan Janeček, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.9.2014
Pracovisko Katedra biológie FPV, Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.3. molekulárna biológia
Téma habilitačnej práce ALFA-AMYLÁZA - UNIKÁTNY ENZÝM V KLASIFIKÁCII GLYKOZIDOVÝCH HYDROLÁZ
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.9.2015, 10.00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Vladimír Ferianec, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Vladimír Ferianec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17. 9. 2014
Pracovisko II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor gynekológia a pôrodníctvo
Téma habilitačnej práce Sonograficky riadené intrauterinné výkony.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21. mája 2015 o 14.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA

Meno a priezviskoMUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.9.2014
PracoviskoPôrodnícko-gynekologická klinika LF OU a FN Ostrava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo
Téma habilitačnej práceHELLP syndrom - etiologie, diagnostika a léčba 
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

oznam

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 1.1.2015

PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Meno a priezvisko PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie16.9.2014
PracoviskoOstravská univerzita v Ostrave, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky
Profesijný životopisŽivotopis
Zoznam publikačnej činnostiPublikácie
Študijný odbor1.1.6. Špeciálna pedagogika
Téma habilitačnej práceDeterminanty edukace sociálně vyloučených žáků z pohledu speciální pedagogiky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PdF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PdF UKPrezenčná listina
Zloženie VR PdF UKVR PdF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.04.2015 o 10:30, PdF UK v Bratislave - Račianska 59, 1. poschodie, číslo dverí 125
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1. júna 2015 udelený vedecko-pedagogický titul docent

Mgr. Júlia Halamová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Júlia Halamová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 8.9.2014
Pracovisko Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam
Študijný odbor Sociálna psychológia a psychológia práce
Téma habilitačnej práce Psychologický zážitok komunity
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis; Výpis2
Návrh habilitačnej komisieNávrh HK
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17.12.2014, o 11.00 hod. v Aule FSEV UK
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.2.2015 udelený titul docent

MUDr. Stanislav Šutovský, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Stanislav Šutovský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3. októbra 2014
Pracovisko I. neurologická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor neurológia
Téma habilitačnej práce Vybrané kapitoly z problematiky demencií
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.marca 2015 o 13.15 h v zasadacej miestnosti VR LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Juraj Vačok, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28.1. 2015
Pracovisko Katedra správneho a environmentálneho práva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.4 Správne právo
Téma habilitačnej práce Vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom konaní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR Praf UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK, VR PraF UK od 04.05.2015

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby   
18.05.2015 o 13.00 hod. v Zasadačke Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave (1.poschodie, Stará budova), Šafárikovo nám.6, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

 

 

 

udelený vedecko-pedagogický titul docent

s účinnosťou od 01.07.2015

Ing. Jiří Koleňák, Ph.D.

Meno a priezviskoIng. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie07.04.2015
PracoviskoNewton College, Brno, Česká republika
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceMetody osobnostního rozvoje pro zvýšení kvality manažerské práce
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov--
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR fakulta UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR fakulta UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR fakulta UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20.05.2015, 13:00, zasadacia miestnosť č. 14, 4. posch., FM UK Obdojárov 10, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie vedecko-pedagogického titulu docent s účinnosťou od 01.12.2015

JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie15.04.2015
PracoviskoKatedra finančného práva PraF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.10. obchodné a finančné právo
Téma habilitačnej práce Trhová transparentnosť a zneužívanie kapitálového trhu v korelácii poskytovania investičných služieb, výkonu investičných činností a organizovania regulovaného trhu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK

VR PraF UK od 04.05.2015

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby09. septembra 2015 o 09.00 hod. v IURIDICU, m.č. 324 SB, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám.č.6
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

 

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo s účinnosťou od 1.12.2015

JUDr. Michal Ďuriš, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Michal Ďuriš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.04.2015
Pracovisko Katedra medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov PraF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.10. obchodné a finančné právo
Téma habilitačnej práce Voľba práva pre zmluvy v medzinárodnom obchode.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK

VR PraF UK

VR PraF UK od 04.05.2015

Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.júla 2015 0 10.00 hod. v IURIDICU, m. č. 324, SB, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6 Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

 

Udelenie vedecko-pedagogického titulu docent v odbore obchodné a finančné právo s účinnosťou od 1.12.2015.