Habilitačné konania 2014

PharmDr. Adriana Adameová, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Adriana Adameová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie27. 5. 2013
PracoviskoKatedra farmakológie a toxikológie FaF UK
Profesný  životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor7.3.2. farmakológia
Téma habilitačnej prácePleiotropné účinky statínov: experimentálna evidencia kardioprotekcie a ďalšie perspektívy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce Termín a miesto
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Peter Bačík, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Peter Bačík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04.07.2013
Pracovisko Katedra mineralógie a petrológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.32. Petrológia
Téma habilitačnej práce Crystal chemistry and cation ordering in tourmaline-supergroup and gadolinite-datolite group minerals
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK 6.12.2013
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby2.12.2013, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.1.2014 - udelenie titulu docent

Mgr. Ľubomír Batka, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ľubomír Batka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie3.12.2013
PracoviskoKatedra systematickej teológie, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor2.1.14. evanjelická teológia
Téma habilitačnej prácePorovnanie Lutherovho chápania slova Božieho v Operationes in Psalmos (1519-1521) a vo Výklade prvých 25 žalmov (1530)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR EBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR EBF UKPrezenčná listina VR EBF UK
Zloženie VR EBF UKVR EBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyDátum habilitačnej prednášky: 24.4.2014 o 10:00 hod. v aule EBF UK Dátum obhajoby: 24.4.2014 o 11:00 hod. v zasadačke VR EBF UK Pozvánka
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 15.5.2014 Dekrét

Mgr. Daniel Berounský, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Daniel Berounský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 3.3.2014
Pracovisko Ústav jižní a centrální Asie, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor Orientálne jazyky a kultúry (do 1.6. 2014 orientálne jazyky a literatúry)
Téma habilitačnej práce The Tibetian Version of the Scripture on the Ten Kings and the Quest for Chinese Influence on the Tibetan Perception of the Afterlife
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3, OP3-preklad
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.9.2014 o 11:00 na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Peter Billik, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Peter Billik, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17.01.2014
Pracovisko Katedra anorganickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.15. anorganická chémia
Téma habilitačnej práce Mechanochemická syntéza nanokryštalických oxidov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby6. júna 2014, 10,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.8.2014 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

PhDr. Jarmila Boboková, CSc.

Meno a priezviskoPhDr. Jarmila Boboková, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17.10.2013
Pracovisko Filozofická fakulta UK v Bratislave, Katedra všeobecných dejín
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor 2.1.8 všeobecné dejiny
Téma habilitačnej práce M. M. Speranskij. Portrét reformátora.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3- originál,OP 3-preklad
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24.4.2014 o 11:00 na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Andrea Bokníková, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Andrea Bokníková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5.12.2013
Pracovisko Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Filozofická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor slovenský jazyk a literatúra
Téma habilitačnej práce Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia I. Portrétne štúdie a rekonštrukcie.Zo slovenskej poézie šesťdesiatych rokov 20. storočia II. Kaleidoskopy.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.3.2014 o 11:00, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Bronislava Brejová, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Bronislava Brejová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.07.2013
Pracovisko Katedra informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor9.2.1. informatika
Téma habilitačnej práce Algorithms for hidden Markov models with applications in bioinformatics
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis; Výpis-dodatok
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.03.2014 o 13,00 hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C a obhajoba sa uskutoční o 14, hod. v miestnosti M213.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentka s účinnosťou od 01.06.2014

PhDr. Jaroslav Buček, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Jaroslav Buček, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 14.1.2014
Pracovisko Katedra žurnalistiky, Filozofická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odborTeória a dejiny žurnalistiky
Téma habilitačnej práce Moderátor- hlavná, alebo vedľajšia postava mediálneho produktu?
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.5.2014 o 11:00 na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania---

Ing. Ľuboš Cibák, PhD., MBA

Meno a priezviskoIng. Ľuboš Cibák, PhD., MBA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie12.12.2013
PracoviskoVysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Ústav verejnej správy
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceStrategické oblasti manažérskych programov v podmienkach fungovania globálneho trhu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26. 03. 2014 o 10:00 hod., FM UK, Odbojárov 10, miestnosť č.14, 4. poschodie POZVANKA
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Ivan Cimrák, Dr.

Meno a priezviskoMgr. Ivan Cimrák, Dr.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.5.2013
Pracovisko Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.1.1. matematika
Téma habilitačnej práce Optimization methods for PDE-based models in electromagnetism
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby2. 12. 2013 o 14:00 hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, miestnosť F1
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.02.2014

PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Szilvia Czigle, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25. 11. 2013
PracoviskoKatedra farmakogózie a botaniky Farmacutickej fakulty UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor7.3.4. farmakognózia
Téma habilitačnej práceFarmakognostická analýza Ginkgo biloba L.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR Farmaceutickej fakulty UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyOznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Karol Dókuš, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Karol Dókuš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie27.1.2014
PracoviskoGynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor7.1.9. gynekológia a pôrodníctvo
Téma habilitačnej prácePerinatálna úmrtnosť - cesty k jej znižovaniu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Habilitačná prednáška: 18.6.2014 o 13.00 h

Obhajoba habilitačnej práce: 19.6.2014 o 10.30 h

Miesto konania: zasadacia miestnosť VR, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A v Martine

oznam

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.8.2014/udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.

Meno a priezviskoMUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28. novembra 2013
Pracovisko II. onkologická klinika LF UK a NOÚ v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor onkológia
Téma habilitačnej práce Infekčné komplikácie onkologických pacientov.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20. júna 2014 o 10.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Silvia Dulanská, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Silvia DULANSKÁ, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.10.2013
Pracovisko Katedra jadrovej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.20. jadrová chémia
Téma habilitačnej práce Viacrozmerná a regresná analýza rádiologických dát z odstavenej jadrovej elektrárne V1
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.3.2014, 10,30 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.6.2014 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.

Meno a priezviskoMUDr. Jana Dvořáčková, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie5.6.2013
PracoviskoÚstav patologie LF OU a FN Ostrava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odborpatologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma habilitačnej práceCytologie pankreatu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21. februára 2014 o 10.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Věra Eliašová, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Věra Eliašová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 27.3.2014
Pracovisko Katedra jazykov, Filozofická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor Pedagogika
Téma habilitačnej práce Tvorivé písanie a možnosti jeho využitia v edukačnom procese
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.9.2014 o 9:00 na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Michal Galamboš, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Michal Galamboš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.12.2013
Pracovisko Katedra jadrovej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.20. jadrová chémia
Téma habilitačnej práce Adsorpčné vlastnosti bentonitov ako súčasti multibariérového systému pre hlbinné ukladanie vyhoretého jadrového paliva a vysokorádioaktívneho odpadu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby18. júna 2014, 10,30 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.8.2014 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

RNDr. Jozef Hanč, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Jozef Hanč, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 04. 09. 2013
Pracovisko Katedra oddelenia didaktiky fyziky, Ústav fyzikálnych vied, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.13. teória vyučovania fyziky
Téma habilitačnej práce Nové prístupy k modelovaniu vo fyzikálnom vzdelávaní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis; Výpis-dodatok
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby17. 03. 2014 o 11,00 hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.06.2014

Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Róbert Gáfrik, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.10.2013
Pracovisko Pedagogická fakulta Trnavskej univerzityÚstav svetovej literatúry SAV
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup z EPC
Študijný odbor 2.1.23. teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Téma habilitačnej práce Od významu k emociám. Úvaha o prínose sanskritskej literárnej teórie do diskurzu západnej literárnej vedy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30.1.2014 o 9:00 na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA

Meno a priezviskoMUDr. Petr Hejna, Ph.D., MBA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17.12.2013
PracoviskoÚstav súdneho lekárstva LF UK a FN v Hradci Králové
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor7.1.21. patologická anatómia a súdne lekárstvo
Téma habilitačnej práceSebevražda střelnou zbraní soudnělékařská fenomenologie vybraných znaků
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Habilitačná prednáška: 18.6.2014 o 14.30 h

Obhajoba habilitačnej práce: 19.6.2014 o 12.30 h

Miesto konania: zasadacia miestnosť VR, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A v Martine

oznam

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.8.2014/udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

PhDr. Petr Hlaďo, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Petr Hlaďo, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.5.2014
Pracovisko Institut celoživotního vzdělávaní, Mendelova univerzita v Brne
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor Pedagogika
Téma habilitačnej práce Rozhodování žáků absolventských ročníků základních škol o další vzdělávací a profesní dráze
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30.10.2014 o 9:00 na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Ing. Viera Horváthová, PhD.

Meno a priezviskoIng. Viera HORVÁTHOVÁ, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25.11.2013
PracoviskoKatedra biotechnológií FPV UCM, Trnava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.2.1. Biológia
Téma habilitačnej práceMIKROBIÁLNE AMYLÁZY - VLASTNOSTI, PRODUCENTI, APLIKÁCIA
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh HK
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.9.2014, 9,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.11.2014/ udelenie vedecko-pedagogického titulu "docent"

Ing. Jakub Jirásek, Ph.D.

Meno a priezviskoIng. Jakub Jirásek, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.5.2014
Pracovisko Institut geologického inženýrství, VŠB-Technická univerzita, Ostrava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.27. ložisková geológia
Téma habilitačnej práce Metody stratigrafie a jejich příspěvek k poznání vývoje paralické molasy hornoslezské pánve
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. november 2014, 10.00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Miloš Klátik, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Miloš Klátik, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19.09.2013
PracoviskoKatedra systematickej teológie, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor2.1.14. evanjelická teológia
Téma habilitačnej práceEvanjelický príspevok k slovenskej národnej identite
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov14.11.2013 s lehotou 2 mesiace Ukončenie prerušenia: 4.12.2013
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR EBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR  EBF UKPrezenčná listina VR EBF UK
Zloženie VR EBF UKVR EBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Habilitačná prednáška: 29. 1. 2014 o 10:00 hod.

Obhajoba habilitačnej práce: 29. 1. 2014 o 13:30 hod.

Miesto konania: zasadacia miestnosť VR, Dekanát EBF UK, Bartókova 8, Bratislava

Pozvánka

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 1.3.2014 Dekrét

Ing. Jaroslava Kniežová, PhD.

Meno a priezviskoIng. Jaroslava Kniežová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie18.02.2014
PracoviskoKatedra infromačných systémov, Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, 820 05 Bratislava 25
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceMetódy softvérového inžinierstva a ich použitie v projekte tvorby softvéru pre podniky a organizácie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby07. 05. 2014 o 08:30Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, zasadacia miestnosť č. 14, 4. poschodie POZVANKA
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.08.2014 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Alexandra Kolenová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28. marca 2014
Pracovisko Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti 
Študijný odbor pediatria
Téma habilitačnej práce Akútne leukémie v detskom veku.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.októbra 2014 o 11.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Karol Kovařík, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Karol Kovařík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.5.2013
Pracovisko Institut für Theoretische Physik Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruhe v Nemecku
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.1. fyzika
Téma habilitačnej práce Higher-order corrections to dark matter relic density
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby24.10.2013 o 14,00hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, pavilon F2, miestnosť F2-125
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.02.2014

RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Leonard Kornoš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.6.2013
Pracovisko Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.1. fyzika
Téma habilitačnej práce Meteoroidy a ich materské telesá
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.02.2014 o 14,00 hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.06.2014

PaedDr. Vladislav Kukačka, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Vladislav Kukačka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie3.12.2013
PracoviskoKatedra výchovy ke zdraví, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budejoviciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor8.1.5. športová kinantropológia
Téma habilitačnej prácePohybové aktivity a vybrané ukazatele životního stylu u studentu Jihočeské univerzity
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby3.7.2014 o 9.00 hod. na FTVŠ UK, Nábrežie L. Svobodu 9, Bratislava (aula prof. Stráňaia)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania5.12.2014 udelenie titulu docent

doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21. 1. 2014
Pracovisko Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Endoskopická terapia benígnych stenóz žlčových ciest vzniknutých po cholecystektómii.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LFUK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby20. júna 2014 o 11.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Juraj Maďarič, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Juraj Maďarič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28. mája 2014
Pracovisko Klinika kardiológie a angiológie NÚSCH, a.s. v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Cell Therapy in Critical Limb Ischemia.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LFUKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12.12.2014 o 12.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PaedDr. Jana Labudová, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Jana Labudová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.5.2013
PracoviskoFakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor8.1.5. športová kinantropológia
Téma habilitačnej práceMotorické faktory športového výkonu v synchronizovanom plávaní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP1, OP2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby7.2.2014 o 9.00 hod. na FTVŠ UK, Nábrežie L. Svobodu 9, Bratislava (aula prof. Stráňaia)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.4.2014 udelenie titulu docent

Ryszard Makarowski, PhD.

Meno a priezviskoRyszard Makarowski, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 30.9.2014
Pracovisko Gdanská univerzita, Inštitút psychológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam
Študijný odbor sociálna psychológia a psychológia práce
Téma habilitačnej práce Vplyv stresu, rizika a agresie na prácu vodičov a pilotov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov14.10.2014, lehota do 13.10.2015
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania2.12.2014, stiahnutie žiadosti

PhDr. Branislav Malík, CSc.

Meno a priezviskoPhDr. Branislav Malík, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19.6.2013
Pracovisko Katedra etickej a občianskej výchovy, Pedagogická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor filozofia
Téma habilitačnej práce Mediomorfóza sveta: filozofické, antropologické, sociálne a politické aspekty súčasných médií.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.2.2014 o 11:00, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PharmDr. Ivan Malík, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Ivan Malík, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie30.januára 2014
PracoviskoKatedra farmaceuticej chémie Farmaceutickej fakulty UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikácií
Študijný odbor7.3.3. farmaceutická chémia
Téma habilitačnej práceSyntéza a štúdium derivátov kyseliny fenylkarbámovej s N-fenylpiperazínovým fragmentom v bázickej časti
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby7. 10. 2014 o 10.00 h Farmaceutická fakulta UK, Odbojárov 10, miestnosť č. 101, 1. posch., oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Katarína Maťašová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Katarína Maťašová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19.9.2013
PracoviskoNeonatologická klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor7.1.10. pediatria
Téma habilitačnej práceSplanchnická cirkulácia novorodencov– fyziológia a vybrané patologické stavy.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Habilitačná prednáška: 11.12.2013 o 13.00 h

Obhajoba habilitačnej práce: 12.12.2013 o 10.00 h

Miesto konania: zasadacia miestnosť VR, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A v Martine

oznam

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

1.1.2014/udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.11.2013
Pracovisko Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor rontgenológia a rádiológia
Téma habilitačnej práce Zobrazenie srdca magnetickou rezonanciou u pacientov s nekompaktnou ľavou komorou.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. apríla 2014 o 10.15 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26.5.2014
Pracovisko Katedra histórie, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor Všeobecné dejiny
Téma habilitačnej práce Kodex von Neutra
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30.10.2014 o 11:00 na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. František Okruhlica, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. František Okruhlica, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie07. 10. 2013
PracoviskoFakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra stratégie a podnikania
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceVlastnícka správa spoločnosti
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov----
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14. 01. 2014 09:00 hod. Fakulta managementu, Odbojárov 10, Bratislava, zasadacia miestnosť č. 14, 4.poschodie Pozvánka
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.04.2014 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Ing. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.

Meno a priezviskoIng. Mgr. Renáta Pakšiová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie07. 10. 2013
PracoviskoFakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, Katedra účtovníctva a audítorstva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceMajetková podstata podniku
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. 03. 2014 o 09:00hod. v miestnosti č. 14, 4. poschodie, FM UK, Odbojárov 10, Bratislava  POZVANKA
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.05.2014 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

RNDr. Martin Plesch, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Martin Plesch, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.02.2014
Pracovisko 1. Oddelenie komplexných fyzikálnych systémov, Fyzikálny Ústav SAV v Bratislave2. Fakulta informatiky, Masarykova univerzita v Brne
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.1. Fyzika
Téma habilitačnej práce Optimalizácia kvantových procesov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.09.2014 o 9,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.11.2014

Mgr. Marcel Polakovič, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Marcel Polakovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28.01.2014
Pracovisko Ústav informatiky a matematiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.1.1. Matematika
Téma habilitačnej práce Lineárne operátory v kvantovej mechanike a v kvantových štruktúrach
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.09.2014 o 13,30 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.11.2014

PaedDr. Peter Polakovič, PhD.

         Meno a priezviskoPaedDr. Peter Polakovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie12.02.2014
PracoviskoTechnická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra protipožiarnej ochrany
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup z EPC
Študijný odbor8.1.3. športová edukológia
Téma habilitačnej práceÚčinnosť silového tréningového zaťaženia hasičov záchranárov z hľadiska špecifického výkonu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby9.10.2014 o 9.00 hod. na FTVŠ UK, Nábrežie L. Svobodu 9, Bratislava (aula prof. Stráňaia)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania5.12.2014 udelenie titulu docent

MUDr. Zbynek Schroner, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Zbynek Schroner, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19.12.2013
PracoviskoIV. Interná klinika LF UPJŠ a FN v Košiciach
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor7.1.4. vnútorné choroby
Téma habilitačnej práceVzťah diabetes mellitus k vybraným endokrinným ochoreniam a niektoré genetické aspekty liečby diabetes mellitus 2. typu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Habilitačná prednáška: 18.6.2014 o 13.45 h

Obhajoba habilitačnej práce: 19.6.2014 o 11.30 h

Miesto konania: zasadacia miestnosť VR, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A v Martine

oznam

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.8.2014/udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

PhDr. Paulína Stachová, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Paulína Stachová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie24. 03. 2014
PracoviskoKatedra ekonómie a financií, Fakulta managmenetu Univerzity Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostivýpis publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceSociálno-ekonomická dimenzia aktuálneho vývoja spoločnosti
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov----
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby23.6.2014 o 15:00hod.Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti c. 14 na 4. poschodí POZVÁNKA
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.08.2014 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Jaroslav Šrank, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 1.7.2013
Pracovisko Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup z EPC
Študijný odbor 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra
Téma habilitačnej práce Individualizovaná literatúra (Slovenská poézia konca 20. a začiatku 21. storočia z perspektívy nastupujúcich autorov)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30.1.2014 o 11:00 na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Marketa Štefková, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Marketa Štefková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28.1.2014
Pracovisko Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, Filozofická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo
Téma habilitačnej práce Právny text v preklade
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.5.2014 o 9:00 na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Andrej Šteňo, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Andrej Šteňo, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28. februára 2014
Pracovisko Neurochirurgická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Mikrochirurgia difúznych gliómov elokventných oblastí mozgu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10. októbra 2014 o 12.30 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Marian Šuplata, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Marian Šuplata, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie26. 03. 2014
PracoviskoEkonomická fakulta, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostivýpis publikačnej činnosti
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceVplyvy manažmentu Europskej komisie na vybrané procesy v Slovenskej republike
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26.3.2014 o 16:30Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, v miestnosti č. 14 na 4.poschodí POZVÁNKA
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.08.2014 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

Meno a priezviskoIng. Zuzana Tatarková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie2.9.2013
PracoviskoÚstav lekárskej biochémie JLF UK v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor7.1.28. Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia 
Téma habilitačnej práceÚloha voľných radikálov v procese starnutia a pri ischemicko-reperfúznom poškodení srdca
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 12.2.2014 o 13.00 h, Obhajoba habilitačnej práce: 13.2.2014 o 10.00 h, Miesto konania: zasadacia miestnosť VR, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A v Martine, oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.4.2014/udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

PaedDr. Zdeněk Valjent, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Zdeněk Valjent, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie5.02.2014
PracoviskoÚstav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Prahe
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiVýstup z EPC
Študijný odbor8.1.4. športová humanistika
Téma habilitačnej práceSport na Českém vysokém učení technickém kdysi a dnes
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30.10.2014 o 9.00 hod. na FTVŠ UK, Nábrežie L. Svobodu 9, Bratislava (aula prof. Stráňaia)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Juraj Váňa, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Juraj Váňa, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie31.3.2014
PracoviskoChirurgické oddelenie FNsP v Žiline
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor7.1.7. chirurgia
Téma habilitačnej práceZriedkavé diagnózy v klinickej praxi chirurga
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby

Habilitačná prednáška: 22.10.2014 o 13.00 h

Obhajoba habilitačnej práce: 23.10.2014 o 10.00 h

Miesto konania: zasadacia miestnosť VR, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A v Martine

oznam

Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaUdelenie titulu docent s účinnosťou od 1.11.2014

RNDr. Pavol Vitovič, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Pavol Vitovič, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5.12.2013
Pracovisko1. Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania, Bratislava 2. KJFB FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.1. fyzika
Téma habilitačnej práce Monolayers - Considerable tool for the study of molecular interactions
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby22.09.2014 o 13,00 hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, miestnosť F1/364
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.11.2014

Mgr. Bohdan Ulašin, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Bohdan Ulašin, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 15.1.2014
Pracovisko Katedra romanistiky, Filozofická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor všeobecná jazykoveda
Téma habilitačnej práce Los eslavismos en espaňol (Slavizmy v španielčine)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3, OP3-preklad
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.3.2014 o 9:00, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie30.10.2013
PracoviskoInštitút kontextuálnej teológie, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor2.1.14. evanjelická teológia
Téma habilitačnej práceOsobná spiritualita ako psychofyziologický a psychosociálny fenomén
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR EBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR  EBF UKPrezenčná listina VR EBF UK
Zloženie VR EBF UKVR EBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Habilitačná prednáška: 11. 4. 2014 o 8:30 hod.
Obhajoba habil. práce: 11. 4. 2014 o 10:00 hod.
Miesto konania: EBF UK, aula, dekanát č. dv. 268, Bartókova 8, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 30.4.2014 Dekrét

MUDr. Zuzana Zelinková, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Zuzana Zelinková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23. novembra 2012
Pracovisko V. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Therapy tailoring in inflammatory bowel disease.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR  LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. 1. 2014 o 11.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Igor Zeman, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Igor Zeman, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.01.2014
Pracovisko Katedra biochémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.22. biochémia
Téma habilitačnej práce Kvasinkové mitochondriálne prenášače: od expresie génov po štúdium mechanizmu transportu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby21. novembra 2014, 11,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Arkadiusz Modrzejewski, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Arkadiusz Modrzejewski, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie29.5.2013
PracoviskoInštitút politológie Gdanskej Univerzity
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.1.8. teória politiky
Téma habilitačnej práceUniwersalisticzna wizja ladu swiatowego w personalistycznej optyce Karola Wojtyly - Jana Pawla II
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti19.6.2013, 2.10.2013
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR Fakulty sociálnych a ekonomických vied UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR Fakulty sociálnach a ekonomických vied UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR Fakulty sociálnych a ekonomických vied UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyOznámenie
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania9.4.2014 udelenie titulu doc.

RNDr. Karel Šilhán, Ph.D.

Meno a priezviskoRNDr. Karel ŠILHÁN, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie30.04.2013
PracoviskoKatedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.1.36. Fyzická geografia a geoekológia
Téma habilitačnej práceAplikace dendrogeomorfologie při studiu přírodních hazardú
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh HK
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby7.3.2014, 13,00 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.6.2014 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

RNDr. Karol Kasala, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Karol KASALA, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie23.11.2012
PracoviskoKatedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.1.35. Geografia
Téma habilitačnej práceTransformácia regionálnej geografie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentixxx
Návrh habilitačnej komisiexxx
Oponentské posudky na habilitačnú prácuxxx
Rozhodnutie VR PriF UKVýpis z uznesení VR PriF UK
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania20.6.2014 / ukončenie habilitačného konania v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. b) "Zásad habilitačného konania o udelenie titulu docent ..." / List 

RNDr. Mário Janda, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Mário Janda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 26. 03. 2013
Pracovisko Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.1. fyzika
Téma habilitačnej práce Diagnostika a aplikácie pulzných elektrických výbojov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.11.2013 o 13,00 hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.02.2014

PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Viera Haverlíková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25. 03. 2013
Pracovisko Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.13. teória vyučovania fyziky
Téma habilitačnej práce Význam žiackých prvotných predstáv a miskoncepcií vo vyučovaní fyziky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12.11.2013 o 11,30hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentka s účinnosťou od 01.02.2014

RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Gabriela Lovászová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22. 03. 2013
Pracovisko Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.2.3. Teória vyučovania informatiky
Téma habilitačnej práce Programovanie v sekundárnom vzdelávaní
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby28.10.2013 o 13,00hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava, Mlynská dolina, poslucháreň C  
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentka s účinnosťou od 01.02.2014

RNDr. Janka Raganová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Janka Raganová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19. 03. 2013
Pracovisko Katedra fyziky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.13 Teória vyučovania fyziky
Téma habilitačnej práce Rozvíjanie metód a prostriedkov aktívneho fyzikálneho poznávania
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12.11.2013 o 14,00 hod. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docentka s účinnosťou od 01.02.2014

Mgr. Erika Juríková, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Erika Juríková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 23.6.2014
Pracovisko Katedra klasických jazykov, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor Klasické jazyky
Téma habilitačnej práce Columba laureata. Panegyrické tlače z produkcie trnavskej univerzitnej tlačiarne
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27.11.2014 o 9:00 na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Zdenko Takáč, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Zdenko Takáč, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.03.2014
Pracovisko Oddelenie matematiky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.1.1. Matematika
Téma habilitačnej práce FUZZY Množiny Typu 2
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov14.04.2014 - neschválenie žiadosti
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania14.04.2014 -neschválenie žiadosti o začatie habilitačného konania (fakulta v danej oblasti nerealizuje výskum)

PhDr. Zuzana Slušná, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Zuzana Slušná, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 28.1.2014
Pracovisko Katedra kulturológie, Filozofická fakulta UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor Kulturológia
Téma habilitačnej práce Aspekty a trendy súčasnej kultúry
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania28.3.2014- stiahnutie žiadosti uchádzačkou

Ryszard Makarowski, PhD.

Meno a priezviskoRyszard Makarowski, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie5.11.2013
PracoviskoInštitút psychológie, Gdanská univerzita
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor3.1.13. sociálna psychológia a psychológia práce
Téma habilitačnej práce
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov18.12.2013 (žiadosť bez príloh)28.2.2014
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania14.3.2014 dokumentácia bez výpisu publikačne činnosti z datbázy UK 

JUDr. Martin Vernarský, PhD.

Meno a priezviskoJUDr. Martin Vernarský, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie28.11.2013
PracoviskoFakulta verejnej správy, UPJŠ Košice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostipublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.4. Správne právo
Téma habilitačnej práceProcesné zásady daňového konania
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR  PraF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR  PraF UKVR PraF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby4.6. 2014, 11:00 hod., Iuridicum, PraF UK
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Martin Pach, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoMgr. Martin Pach, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie14.11.2013
PracoviskoFakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športov v prírode a plávania
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor8.1.5. športová kinantropológia
Téma habilitačnej práceŠpecifiká udržiavania rovnováhy v snowboardingu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovHabilitačné konanie zastavené 26.6.2014
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FTVŠ UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FTVŠ UKPrezenčná listina VR FTVŠ UK
Zloženie VR FTVŠ UKVR FTVŠ UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Meno a priezviskoJUDr. Jozef Vozár, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie29.11.2013
PracoviskoKatedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva, PraF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.4.10  Obchodné právo
Téma habilitačnej prácePrávo proti nekalej súťaži
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UKRozhodnutie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UKPrezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UKVR PraF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.4.2014 o 11:00 Iuridicum
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania 30.4.2014 potvrdenie, dekrét, ukončené habilitačné konanie udelením titulu docent

RNDr. Viliam Malcher, CSc.

Meno a priezviskoRNDr. Viliam Malcher, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie08. 10. 2013
PracoviskoFakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra informačných systémov
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceLogistický manažment a kvantové algoritmy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov----
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14.01.2014 11:00 hod., Fakulta managementu UK, Odbojárov 10, Bratislava, zasadacia miestnosť č.14, 4. poschodie   Pozvánka
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.04.2014 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Ing. Zuzana Stoličná, PhD.

Meno a priezviskoIng. Zuzana Stoličná, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie07. 10. 2013
PracoviskoFakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra ekonómie a financií
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceVývoj hospodárskej politiky SR od transformačného obdobia 1989 až po súšasnosť
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13.12.2013 o 10.00 hod. FM UK, Odbojárov 10, Bratislava, miestnosť č. 14, 4. poschodie Pozvánka
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.01.2014 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Mgr. Emil Wojčák, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Emil Wojčák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie07. 10. 2013
PracoviskoFakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra manažmentu
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceFlexibilné formy organizácie práce
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.12.2013 o 09.00 hod. FM UK, Odbojárov 10, Bratislava, miestnosť č. 14, 4. poschodie Pozvánka
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania01.01.2014 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent