Habilitačné konania 2013

Mgr. Ľubomír Batka, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ľubomír Batka, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19.09.2013
PracoviskoKatedra systematickej teológie, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostizoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor2.1.14. evanjelická teológia
Téma habilitačnej prácePorovnanie Lutherovho chápania slova Božieho v Operationes in Psalmos (1519-1521) a vo Výklade prvých 25 žalmov (1530)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovUchádzač stiahol svoju žiadosť o udelenie titulu docent listom zo dňa 24.10.2013
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR EBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR  EBF UKPrezenčná listina VR EBF UK
Zloženie VR EBF UKVR EBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Mária Bieliková, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Mária Bieliková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.10.2013
Pracovisko Fakulta humanitných vied UMB, Banská Bystrica, Katedra germanistiky s odd. prekladateľstva a tlmočníctva
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup z EPC
Študijný odbor 2.1.23 teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Téma habilitačnej práce Hermann Hesse and das Fremde. Der Einfluss der indischen Geistigkeit auf das Schaffen HErmann Hesses (Hermann Hesse a cudzosť. Vplyv indickej duchovnosti na tvorbu Hermanna Hesseho)
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania19.11.2013- stiahnutie žiadosti uchádzačkou

Mgr. Erika Brodňanská, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Erika Brodňanská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 5.6.2013
Pracovisko Inštitút románskych a klasických filológií, Filozofická fakulta, Prešovská Univerzita
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup z EPC
Študijný odbor 2.1.31 Klasické jazyky
Téma habilitačnej práce Gregor z Nazianzu: Listy vo veršoch
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby12.12.2013 o 9:00 na Filozofickej fakulte UK, Gondova 2, Bratislava (miestnosť 236)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Juraj Bujdák, DrSc.

Meno a priezviskoRNDr. Juraj Bujdák, DrSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 25.9.2012
Pracovisko Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.18. fyzikálna chémia
Téma habilitačnej práce Fyzikálnochemické vlastnosti hybridných materiálov ílových minerálov s organickými farbivami
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK z 22.2.2013
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11. február 2013, 13,30 hod., B1-322 (CPS+) / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.4.2013, udelenie titulu docent

RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17. 4. 2013
Pracovisko FiF UK Bratislava, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup z EPC
Študijný odbor 3.1.3 etnológia
Téma habilitačnej práce Nepriateľ zvnútra
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuBeňušková, Feglová, Krekovičová
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26. 9. 2013 o 11:00, FiF UK, Gondova 2, Bratislava, m. 236
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20. novembra 2012
Pracovisko Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor normálna a patologická fyziológia
Téma habilitačnej práce Príčiny a následky variability testosterónu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby22. 3. 2013 o 9.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

MUDr. Marek Čambal, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Marek Čambal, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29. novembra 2012
Pracovisko I. chirurgická klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor chirurgia
Téma habilitačnej práce Nové spôsoby aplikácie larválnej terapie.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.1.2013 o 9.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK  Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Aleš Dolný, Ph.D.

Meno a priezviskoRNDr. Aleš DOLNÝ, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie25.10.2012
PracoviskoKatedra biologie a ekologie, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.3.4. Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Téma habilitačnej práceBiologická diverzita, bioindikace a životní strategie vážek (Odonata) jako modelové skupiny hmyzu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh HK
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby07.05.2013, 11.00 h., prezentačné centrum AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.8.2013 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D.

Meno a priezviskoRNDr. Miloš FŇUKAL, Ph.D.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie19.11.2012
PracoviskoKatedra geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.1.35. Geografia
Téma habilitačnej práceTeritoriální politická organizace Západního Balkánu s úrazem na vývoj ve 20. století
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentixxx
Návrh habilitačnej komisiexxx
Oponentské posudky na habilitačnú prácuxxx
Rozhodnutie VR PriF UKxxx
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina 21.06.2013
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyxxx
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania21.6.2013 / OznámenieVýpis z uznesení VR PriF UK

PhDr. Mária Follrichová, CSc.

Meno priezviskoPhDr. Mária Follrichová, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13.8.2012
Pracovisko Filozofická fakulta UK- Katedra žurnalistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odborTeória a dejiny žurnalistiky
Téma habilitačnej práce Novinárska publicistika emocionálneho typu
Dátum prerušenia lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas  miesto habilitačnej prednášky  obhajoby 30. mája 2013 o 9.00 hod., na FIF UK, Gondova č. 2, II. poschodie, č.dv. 236
Dátum  dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Eliška Gálová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Eliška GÁLOVÁ, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie22.03.2013
PracoviskoKatedra genetiky PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.2.4. Genetika
Téma habilitačnej práceGenetické aspekty stresu rastlín
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh HK
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.09.2013/11,00 hod./AMOS/Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.11.2013 / udelenie vedecko-pedagogického titulu "docent"

RNDr. Martin Gera, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Martin GERA, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie31.10.2012
PracoviskoKatedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.1.36. Fyzická geografia a geoekológia
Téma habilitačnej práceVyužitie moderných metód na analýzu cirkulačných pomerov atmosféry
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisievrh HK
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.06.2013, 11.00 h., prezentačné centrum AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.8.2013 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Mgr. Vladimír Greif, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Vladimír Greif, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17.9.2012
Pracovisko Katedra inžinierskej geológie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.26. inžinierska geológia
Téma habilitačnej práce Mechanizmy porušenia a stabilita skalných svahov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11. februára 2013, 13,30 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.4.2013, udelenie titulu docent

RNDr. Jaroslav Guričan, CSc.

Meno a priezviskoRNDr. Jaroslav Guričan, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.7.2012
Pracovisko Katedra algebry, geometrie a didaktiky matematiky FMFI UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.1.1. matematika
Téma habilitačnej práce On some roblems in the theory of similattices and lattices
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby27. 3. 2013 o 14,00 hod. v posluchárni C FMFI UK v Mlynskej doline v Bratislave
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.06.2013

PaedDr. RNDr. Zuzana Haláková, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. RNDr. Zuzana HALÁKOVÁ, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie17.09.2012
PracoviskoKatedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor1.1.10. Odborová didaktika
Téma habilitačnej práceFenomén učebných úloh v didaktikách prírodných vied s aplikáciou do didaktiky chémie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby06.06.2013, 11.00 h., prezentačné centrum AMOS  / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.8.2013 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Ing. Viera Horváthová, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoIng. Viera HORVÁTHOVÁ, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie29.04.2013
PracoviskoKatedra biotechnológií FPV UCM, Trnava
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.2.7. Mikrobiológia
Téma habilitačnej práceMIKROBIÁLNE AMYLÁZY - VLASTNOSTI, PRODUCENTI, APLIKÁCIA
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh HK
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania25.11.2013 / na základe žiadosti uchádzačky

PharmDr. Anna Hrabovská, PhD.

Meno a priezviskoPharmDr. Anna Hrabovská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie8. 10. 2012
PracoviskoKatedra farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor7.3.2. farmakológa
Téma habilitačnej práceFormovanie, lokalizácia a funkcia cholínesteráz v striate.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis; Výpis - dodatok
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FaF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FaF UKPrezenčná listina VR FaF UK
Zloženie VR FaF UKVR FaF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyv utorok 11. júna 2013, Farmaceutická fakulta UK, Odbojárov 10, Bratislava; Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Miroslav Iliaš, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Miroslav ILIAŠ, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie11.06.2012
PracoviskoKatedra chémie, Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.1.21. Teoretická a počítačová chémia
Téma habilitačnej práceZahrnutie relativistických efektov vo výpočtoch vlastností chemických systémov - metódy a aplikácie
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh HK
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby05.04.2013, 13.00 h., prezentačné centrum AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.8.2013 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Ing. Marián Janek, PhD.

Meno a priezviskoIng. Marián Janek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20.9.2012
Pracovisko Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.1.18. fyzikálna chémia
Téma habilitačnej práce Fyzikálno-chemické a koloidné vlastnosti vybraných anorganických vrstevnatých zlúčenín
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11. februára 2013, 11,00 hod., B1-322 (CPS+) / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.4.2013, udelenie titulu docent

Mgr. Tomáš Jarmara, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Tomáš Jarmara, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13.2.2012
Pracovisko Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita a Vysoká škola baňská- Technická univerzita Ostrava
Profesijný životopis CV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor Politológia
Téma habilitačnej práce Politické strany: kapitoly z teorie a praxe politických stran
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisie Návrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácu OP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UK Rozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UK Prezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UK VR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25.apríla 2013, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Karel Kirchner, CSc.

Meno a priezviskoRNDr. Karel KIRCHNER, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie12.10.2012
PracoviskoÚstav geoniky AVČR, v.v.i. Ostrava - pobočka Brno
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.1.36. Fyzická geografia a geoekológia
Téma habilitačnej práceVýznam a aktuální problémy enviromentální geomorfologie - případové studie z Moravy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh HK
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby11.04.2013, 10.00 h., Mlynská dolina, miestnosť B1-322 (CPS+) / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.6.2013 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Mgr. Ing. Urban Kováč, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ing. Urban Kováč, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie14. 05. 2013
PracoviskoKatedra ekonómie a financií, FM UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceRiziko vo financiách: teória a aplikácia
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby19.09.2013 o 11.00hod, Odbojárov 10, Bratislava, miestnosť č. 14, 4. poschodie 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.12.2013

RNDr. František Križan, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. František KRIŽAN, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie13.11.2012
PracoviskoKatedra regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor4.1.35. Geografia
Téma habilitačnej práceGeografické aspekty výskumu maloobchodu
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh HK
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR  PriF UKPrezenčná listina VR  PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR  PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby29.05.2013, 10.00 h., Mlynská dolina miestnosť B1-501 / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.8.2013 / udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

PaedDr. Ľuboš Krišťák, PhD.

Meno a priezviskoPaedDr. Ľuboš Krišťák, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19. 04. 2013
Pracovisko Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovnej mechaniky, Technická univerzita vo Zvolene
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 4.1.13. Teória vyučovania fyziky
Téma habilitačnej práce Inovácia fyzikálneho vzdelávania na vysokých školách technického zamerania
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby03.10.2013 o 11,00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, Mlynská dolina, poslucháreň C
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.12.2013

MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Branislav KOLAROVSZKI, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie4.3.2013
PracoviskoNeurochirurgická klinika JLF UK a UNM v Martine
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiEPC
Študijný odbor7.1.7. chirurgia
Téma habilitačnej práceVýznam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v hodnotení intrakraniálnej dynamiky detského hydrocefalu.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR JLF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR JLF UKPrezenčná listina VR JLF UK
Zloženie VR JLF UKVR JLF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajobyHabilitačná prednáška: 9.10.2013 o 14.00 hObhajoba habilitačnej práce: 10.10.2013 o 10.00 hMiesto konania: zasadacia miestnosť VR, Dekanát JLF UK, Malá Hora 4A v Martine
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.11.2013/udelenie vedecko-pedagogického titulu docent

Mgr. Anna Lašáková, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Anna Lašáková, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie14.05.2013
PracoviskoKatedra manažmentu FM UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej prácePodstata, výzvy a trendy vedenia ľudí
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FMUK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby16.09.2013 10:00, Odbojárov 10, Bratislava, miestnosť č. 14, 4. poschodie 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01. 12. 2013

doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.

Meno a priezviskodoc. MUDr. Viera Lehotská, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie28.5.2013
PracoviskoII. rádiologická klinika LF UK a OÚSA v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odborrontgenológia a rádiológia
Téma habilitačnej práce3T MR-mamografia - multiparametrický prístup v diagnostickom zobrazovaní prsníkových lézií.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby13. decembra 2013 o 9.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

doc. RNDr. Bohdan Linda, PhD.

Meno a priezviskodoc. RNDr. Bohdan Linda, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie14. 05. 2013
PracoviskoÚstav matematiky a kvantitativních metod, Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.3.15. manažmént
Téma habilitačnej práceKvantitativní metody v manažerském rozhodování
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby10.10.2013 o 10:00hodFM UK, Odbojárov 10, Bratislava, miestnosť č. 14, 4. poschodie 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.12.2013

Mgr. Ján Mačutek, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Ján Mačutek, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 22.11.2012
Pracovisko Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.1.1. matematika
Téma habilitačnej práce Diskrétne rozdelenia pravdepodobnosti a ich aplikácie v kvantitatívnej lingvistike
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby5.4.2013 o 10,00 hod. v posluchárni C FMFI UK v Bratislave
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.06.2013

PhDr. Eva Rošková, CSc.

Meno a priezviskoPhDr. Eva Rošková, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 13. 3. 2013
Pracovisko FiF UK Bratislava, Katedra psychológie
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup z EPC
Študijný odbor 3.1.9 psychológia
Téma habilitačnej práce Rizikové správanie vodičov v cestnej doprave
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuDianiška, Ritomský, Štikar
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby26. 9. 2013 o 9:00, FiF UK, Gondova 2, Bratislava, m. 236
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Ľubomír Salanci, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Ľubomír Salanci, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 12.12.2011
Pracovisko Katedra základov vyučovania informatiky FMFI UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EVP
Študijný odbor 9.2.3. Teória vyučovania informatiky
Téma habilitačnej práce Didaktika programovania vo vzdelávaní učiteľov informatiky
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FMFI UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FMFI UKPrezenčná listina VR FMFI UK
Zloženie VR FMFI UKVR FMFI UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby3. októbra 2012 o 13:00 hod., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, poslucháreň C.
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01.03. 2013

PhDr. Paulína Stachová, PhD. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezviskoStachová Paulína, PhDr. PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie11.12.2013
PracoviskoFakulta managementu UK, Katedra ekonómie a financií
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceSociálno-ekonomická dimenzia aktuálneho vývoja spoločnosti
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkovHabilitačné konanie zastavené. Spätvzatie žiadosti zo dňa 20.12.2013
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.

Meno a priezviskoRNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 19.11.2012
Pracovisko Katedra genetiky PriF UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti EPC
Študijný odbor 4.2.4 genetika
Téma habilitačnej práce Oprava DNA poškodenia u fotoautotrofných organizmov: od štúdia mechanizmov po aplikácie v genotoxikológii
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR PriF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PriF UKPrezenčná listina VR PriF UK
Zloženie VR PriF UKVR PriF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby6. februára 2013, 11,30 hod., AMOS / Oznam
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania1.4.2013, udelenie titulu docent

MUDr. Emoke Šteňová, PhD.

Meno a priezviskoMUDr. Emoke Šteňová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 20. novembra 2012
Pracovisko I. interná klinika LF UK a UNB v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti
Študijný odbor vnútorné choroby
Téma habilitačnej práce Diferenciálna diagnostika sekundárnej osteoporózy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR LF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR LF UKPrezenčná listina VR LF UK
Zloženie VR LF UKVR LF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. 1. 2013 o 10.00 h v zasadacej miestnosti Vedeckej rady LF UK, Bratislava, Špitálska 24
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

Mgr. Jozef Tancer, PhD.

Meno a priezviskoMgr. Jozef Tancer, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 11.4.2013
Pracovisko Filozofická fakulta UK- Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odborTeória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
Téma habilitačnej práce Neviditeľné mesto. Bratislava/ Prešporok v cestopisnej literatúre
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov---
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby30. mája 2013 o 11.00 hod. na FIF UK, Gondova č. 2, II. poschodie, č.dv. 236
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Zlata Vašašová, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Zlata Vašašová, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie12.4.2011
PracoviskoKatedra psychológie PF UMB, Banská Bystrica
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.1.13. Sociálna psychológia a psychológia práce
Téma habilitačnej práceTvorivosť a jej súvislosti so zvládaním záťaže u vysokoškolákov
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov14.4.2011 - 19.11.2012
Habilitačná komisia a oponentiZoznam
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuprof. PhDr. Soňa Kariková, PhD.; doc. PhDr. Eva Urbanovská, PhD.; doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby14. mája 2013 o 10.00 v miestnosti č. B132 FSEV UK, Mlynské luhy 4
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Milan Žitný, CSc.

Meno a priezviskoPhDr. Milan Žitný, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 14.2.2013
Pracovisko Pedagogická fakulta UK- Katedra nemeckého jazyka a literatúry
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti Výstup EPC
Študijný odbor Prekladateľstvo a tlmočníctvo
Téma habilitačnej práce Severské literatúry v slovenskej kultúre
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR FiF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FiF UKPrezenčná listina VR FiF UK
Zloženie VR FiF UKVR FiF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. apríla 2013, Filozofická fakulta UK, Gondova 2 (miestnosť 236), Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania

PhDr. Dagmar Weberová, PhD.

Meno a priezviskoPhDr. Dagmar Weberová, PhD. 
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie14. 05. 2013
PracoviskoKatedra ekonómie a financií FM UK
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiPublikačná činnosť
Študijný odbor3.3.15. manažment
Téma habilitačnej práceProces efektívnej komunikácie v projektovom manažmente
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov-
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FM UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FM UKPrezenčná listina VR FM UK 
Zloženie VR FM UKVR FM UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby19.09.2013 o 09.00hod, Odbojárov 10, Bratislava, miestnosť č. 14, 4. poschodie 
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konaniaudelenie titulu docent s účinnosťou od 01. 12. 2013

JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM., MA

Meno a priezvisko JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM., MA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 21.05.2013
Pracovisko Katedra právnych dejín
Profesijný životopis CV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práce Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861: Monografická štúdia a historickoprávny komentár
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov -
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisie Návrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácu OP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UK Rozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UK Prezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK VR PraF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby 6.11.2013 o 14.00 hod., Iuridicum (m.č. 324, stará budova)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Výpis, 31.12.2013 udelenie titulu docent, dekrét

JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.

Meno a priezvisko JCDr. PaedDr. Róbert Brtko, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 17.05.2013
Pracovisko Katedra právnych dejín
Profesijný životopis CV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.2 Teória a dejiny štátu a práva
Téma habilitačnej práce Filozofickoprávne východiská prirdzeného práva v klasickom a justinánskom období rímskeho práva
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov -
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisie Návrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácu OP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UK Rozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UK Prezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK VR PraF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby 06.11.2013 o 11.00 hod.,
Iuridicum (m.č. 324, stará budova)  
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Výpis, 31.12.2013 udelenie titulu docent, dekrét

JUDr. Jozef Vozár, CSc. - späťvzatie žiadosti

Meno a priezvisko JUDr. Jozef Vozár, CSc.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 16.01.2012
Pracovisko Katedra obchodného, finančného a hospodárskeho práva, PraF UK
Profesijný životopis CV
Zoznam publikačnej činnosti Publikačná činnosť
Študijný odbor 3.4.10 Obchodné právo
Téma habilitačnej práce Právna ochrana pred nekalou súťažou
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov  
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisie Návrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácu OP 1, OP 2, OP 3
Rozhodnutie VR PraF UK Rozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR PraF UK Prezenčná listina VR PraF UK
Zloženie VR PraF UK VR PraF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby  
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania Habilitačné konanie zastavené. Späťvzatie žiadosti zo dňa 3.9.2013.

dr. Ewa Małgorzata Skorek

Meno a priezvisko dr. Ewa Małgorzata Skorek
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 29.09.2012
Pracovisko Univerzita Zielona Góra
Profesijný životopis: Životopis
Zoznam publikačnej činnosti: Publikácie
Názov študijného odboru: 1.1.8 Logopédia
Téma habilitačnej práce: Psychological and Social Problems of Stuttering Children. The Role of Speech Therapists in Complex Therapy.
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov: ---
Habilitačná komisia a oponenti Zoznam
Návrh habilitačnej komisie: Návrh
Oponentské posudky: Pos.1 Pos.2 Pos.3
Rozhodnutie Vedeckej rady PdF UK: Rozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady PdF UK: Prezenčná listina
Zloženie Vedeckej rady PdF UK: zloženie VR
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby: 21.02.2014 o 10:00 v budove dekanátu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Račianska 59, Bratislava)
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania: 01.04.2014, udelenie titulu docent

PhDr. Marian Groma, PhD.

Meno a priezvisko PhDr. Marian Groma, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 4.12.2012
Pracovisko PdF UK
Profesijný životopis: Životopis
Zoznam publikačnej činnosti: Publikácie
Názov študijného odboru: 1.1.6 Špeciálna pedagogika
Téma habilitačnej práce: Kariérové poradenstvo a možnosti facilitácie kariérového vývinu nepočujúcich
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov: ---
Údaje o oponentoch a členoch habilitačnej komisie: Výpis z uznesenia
Návrh habilitačnej komisie: Hodnotenie HK
Oponentské posudky: Pos.1   Pos.2   Pos.3
Rozhodnutie Vedeckej rady PdF UK: Rozhodnutie VR
Prezenčná listina zo zasadnutia Vedeckej rady PdF UK: prezenčná listina VR
Zloženie Vedeckej rady PdF UK: Zloženie VR
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby: 01.03.2013 o 12,00 hod., PdF UK – Račianska 59, Bratislava
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania: udelenie titulu docent

PhDr. Mgr. Irena Wagnerová, PhD., MBA

Meno a priezviskoPhDr. Mgr. Irena Wagnerová, PhD., MBA
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie6. 11.2012
PracoviskoInstitut řízení lidských zdrojů,  Jílovišťská 571, 155 31 Praha 5 – Lipenice, Česká republika
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnostiZoznam
Študijný odbor3.1.13. Sociálna psychológia a psychológia práce
Téma habilitačnej prácePsychologie práce a organizace
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov24.1.2014 pozastavenie z dôvodu žiadosti uchádzačky
Habilitačná komisia a oponentiVýpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR FSEV UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR FSEV UKPrezenčná listina VR FSEV UK
Zloženie VR FSEV UKVR FSEV UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania19.3.2014 stiahnutie žiadosti

Mgr. František Ábel, PhD.

Meno a priezviskoMgr. František Ábel, PhD.
Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie 
Pracovisko Katedra Novej zmluvy, EBF UK v Bratislave
Profesijný životopisCV
Zoznam publikačnej činnosti 
Študijný odbor 2.1.14. evanjelická teológia
Téma habilitačnej práce Pavlov univerzalizmus spásy
Dátum prerušenia a lehota na odstránenie nedostatkov
Habilitačná komisia a oponenti Výpis
Návrh habilitačnej komisieNávrh
Oponentské posudky na habilitačnú prácuOP 1, OP 2, OP3
Rozhodnutie VR EBF UKRozhodnutie
Prezenčná listina zo zasadnutia VR EBF UKPrezenčná listina VR EBFUK
Zloženie VR EBF UKVR EBF UK
Dátum, čas a miesto habilitačnej prednášky a obhajoby25. februára 2013 o 10:00 hod. v budove Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, Bartókova 8, Bratislava, aula fakulty
Dátum a dôvod skončenia habilitačného konania