Doktorandská škola Univerzity Komenského v Bratislave

Legislatíva

Vnútorný predpis č. 3/2024 Doktorandská škola Univerzity Komenského v Bratislave

Doktorandská škola UK

Vytvorenie Doktorandskej školy UK je súčasťou snahy UK o zvyšovanie kvality doktorandského štúdia. V súlade so Stratégiou ľudských zdrojov vo výskume na UK má doktorandská škola zároveň prispieť k profesionálnemu rozvoju doktorandov a doktorandiek. Prvé aktivity pre doktorandov odštartujú v zimnom semestri 2024/2025.

CIEĽ DOKTORANDSKEJ ŠKOLY

Cieľom Doktorandskej školy UK je rozvíjať a  organizačne zabezpečovať ponuku aktivít (napr. semináre/workshopy/kurzy/mentoring a iné) pre rozvoj doktorandského štúdia v rámci celej Univerzity Komenského. Kurzy a aktivity zastrešované doktorandskou školou budú dopĺňať vzdelávanie v rámci akreditovaných doktorandských programov tak, aby podporili rozvoj zručností potrebných pre uplatnenie absolventov a absolventiek PhD štúdia v akademickom prostredí aj mimo neho.

Postupne je cieľom rozvíjať celé spektrum zručností v troch oblastiach:

  • Zručnosti pre akademickú kariéru ako napr. publikovanie, otvorená veda, zodpovedná veda, pedagogická činnosť atď.
  • Prenosné a mäkké zručnosti potrebné pre uplatnenie naprieč sektormi ako napr. projektový manažment, prezentačné zručnosti a komunikácia, prenos poznatkov, manažment kariéry atď. 
  • Zručnosti pre interdisciplinárny výskum v témach a oblastiach zameraných na výzvy spoločenskej a hospodárskej praxe

V súlade s Dlhodobým zámerom rozvoja UK ako aj cieľmi univerzitnej aliancie ENLIGHT je ambíciou postupne ponúknuť paletu aktivít, ktoré pokryjú čo najširšie spektrum zručností definovaných v Európskom kompetenčnom rámci pre výskumníkov (Research-Comp).

ÚVODNÁ FÁZA DOKTORANDSKEJ ŠKOLY

Úvodné kroky v budovaní Doktorandskej školy UK sú realizované vďaka rozvojovému projektu „HRS4RUK v praxi: Doktorandská škola UK“, ktorý je financovaný zo zdrojov MŠVVaM SR. Výsledkom dvoch rokov realizácie projektu budú:

  • Vytvorenie spoločnej informačnej platformy pre doktorandov UK: vznikne spoločná online platforma, v ktorej nájdu doktorandi a doktorandky na jednom mieste praktické informácie týkajúce sa doktorandského štúdia na UK (od administrácie štúdia, cez publikačnú činnosť až po podporu mobility), ponuku školení a aktivít realizovaných doktorandskou školu, ako aj ponuku interdiciplinárnych doktorandských kurzov  realizovaných fakultami UK
  • Realizácia pilotných školení: V pilotnej fáze budovania doktorandskej školy budú realizované aktivity a školenia zamerané predovšetkým na oblasť publikovania, otvorenej vedy, komunikácie výskumu a jeho dopadu a spolupráce s neakademickým sektorom. Prvé tri školenia sa uskutočnia už v zimnom semestri akademického roka 2024/2025.
  • Séria sprievodných aktivít: okrem školení ponúkne doktorandská škola aj ďalšie typy aktivít, ako sú napr. informačné webináre, networkingové stretnutia a podobne.
  • Aktivity zamerané na podporu školiteľov a školiteliek: doktorandská škola bude hľadať nástroje a prístupy ako pomôcť začínajúcim aj skúseným školiteľom a školiteľkám rozvíjať zručnosti potrebné pre vedenie doktorandov.
  • Budovanie profesionálnych kapacít pre podporu doktorandského štúdia: doktorandská škola podporí aj ďalšie vzdelávanie administratívneho a odborného personálu zapojeného do podpory doktorandského štúdia.

Zámerom doktorandskej školy je aj posilniť internacionalizáciu doktorandského štúdia na UK a prispieť k lepšej integrácii zahraničných PhD študentov a študentiek do akademickej obce UK, a preto bude významná časť jej aktivít realizovaná v anglickom jazyku.

Rozvojový projekt taktiež umožní zadefinovanie rámca pre dlhodobé fungovanie doktorandskej školy. V úvodnej fáze bude doktorandská škola zakotvená v štruktúre UK a vytvoria sa jej koordinačné mechanizmy. V ďalšom kroku poskytne projekt platformu pre dlhodobé nastavenie fungovania doktorandskej školy so zapojením všetkých fakúlt a ďalších relevantných aktérov na UK.

KOORDINÁCIA DOKTORANDSKEJ ŠKOLY

Odborným garantom budovania Doktorandskej školy UK je prorektor pre vedu a doktorandské štúdium.

Realizáciu rozvojového projektu zabezpečuje koordinátorka doktorandskej školy a pracovná skupina tvorená zamestnancami a zamestnankyňami Úseku pre vedu a doktorandské štúdium.

Zapojenie fakúlt je v pilotnej fáze zabezpečené prostredníctvom Riadiaceho výboru pre HRS4R UK

Predpokladá sa taktiež vytvorenie päťčlenného Poradného výboru Doktorandskej školy.

,,Rozvojový projekt 003UK-2-1-2023 HRS4RUK v praxi: Doktorandská škola UK (HDUK) je financovaný zo zdrojov MŠVVaM SR."

 

Kontakt na koordinátorku doktorandskej školy: Mgr. Janka Kottulová, PhD., e-mail: phd@uniba.skjanka.kottulovauniba.sk