Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (RKCMBF UK) už viac ako osemdesiat rokov aktívne šíri kresťanskú vzdelanosť a napomáha bádaniu v oblasti katolíckej teológie a pastorácie. Sme tu preto, aby sme intelektuálne, ľudsky, duchovne a pastoračne formovali budúcich kandidátov kňazstva a po roku 1989 aj záujemcov z prostredia laickej verejnosti. Aby sme v časoch krízy ľudskej identity kvalitne formovali kresťanskú a kultúrnu totožnosť katolíkov, aktívne viedli dialóg s inými náboženstvami i kultúrami a efektívne pomáhali núdznym na periférii.

 

Deň otvorených dverí

13. máj 2020

 

Kto sme?

Sme teologickou fakultou, ktorá si udržiava a rozvíja identitu vzdelávacej a vedeckej ustanovizne nielen v rámci Univerzity Komenského, ale aj v sieti teologických fakúlt vo svete, ktoré schvaľuje a nad ktorými vykonáva dozor Kongregácia pre katolícku výchovu pri Svätej stolici v Ríme. Naším predmetom štúdia je Božie zjavenie literárne zachytené v Starom a Novom zákone, živá tradícia, učiteľský úrad katolíckej cirkvi a dejinné i kultúrne kresťanské dedičstvo. Štúdium u nás je charakteristické určitou autonómiou a voľbou takých cieľov výskumu, ktoré tvorivo konkurujú mainstreamovým spoločenským trendom.

Vzdelávaciu a vedeckú činnosť realizujeme na pôde fakulty v Bratislave a v kňazskom seminári v Nitre v študijnom programe katolícka teológia ako:

  • magisterské štúdium v študijnom odbore katolícka teológia (spojený 1. a 2. stupeň, 6-ročné štúdium, denná forma)
  • doktorandské štúdium vo vednom odbore katolícka teológia (3-ročné štúdium v dennej forme; 4-ročné štúdium v externej forme)

Magisterské štúdium katolíckej teológie

Vzdelávanie má za cieľ vzbudiť u bohoslovcov i laikov tvorivý záujem a hlbšie skúmanie Svätého písma a katolíckej teológie, čo sa konkrétne deje štúdiom filozofie, biblických vied, pedagogiky a početných teologických disciplín systematickej a praktickej povahy.

Absolventi sa uplatnia predovšetkým ako rímskokatolícki kňazi, ale aj ako učitelia náboženskej výchovy na základných a stredných školách, ako pracovníci v redakciách kresťanských médií, ako členovia farských rád či notári na cirkevnom tribunáli a pod.

Kandidáti na kňazstvo sú ubytovaní v Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave a v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. Podmienkou pre prijatie na štúdium je úspešná maturitná skúška a úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov. Kandidát kňazstva musí byť navyše prijatý aj do kňazského seminára.

Doktorandské štúdium katolíckej teológie 

Doktorandské štúdium sa zameriava na prípravu odborníkov v teologických disciplínach nielen z radov kňazov, ale i spomedzi laikov. Štúdium má dva stupne. Po licenciátskej skúške a obhajobe licenciátskej práce získava doktorand akademický titul „licenciát teológie“ (ThLic.) a pokračuje v štúdiu na druhom stupni. Po dizertačnej skúške a obhajobe dizertačnej práce je mu udelený akademický titul „doktor“ (PhD.).

A ako ďalej? 

Intenzívne a kvalitne pripravujeme absolventov s profilom mysliteľov a kvalitných vodcov malých či väčších kreatívnych spoločenstiev kresťanov katolíkov. Tie sú v globalizujúcom sa svete komunitami s pozitívnym smerovaním a preferenčnou úctou k ľudskému životu a dôstojnosti, k svedomiu a slobode človeka a k nadčasovým hodnotám evanjelia a kultúrneho dedičstva. Je pred nami úloha iniciovať aktívnejší vstup do spoločenského diskurzu, a preto absolventov zameriavame nielen na praktické vzdelávanie, ale i kreatívne uvažovanie, na vedenie osôb a aj na efektívne komunikovanie autentického svedectva náboženskej skúsenosti.

Vedeli ste, že...?

RKCMBF UK sídli v budove bývalého jezuitského kolégia postaveného kardinálom Petrom Pázmányom v rokoch 1629 – 1635. Práve tu začala v roku 1919 činnosť Univerzita Komenského. Bohu oddaní kňazi sa na fakulte formovali aj počas komunizmu, a to i napriek intenzívnemu štátnemu dohľadu, pričom bohoslovci prejavovali legitímnu občiansku neposlušnosť voči režimu aj hladovkami.