Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

 

Deň otvorených dverí

25. 4. 2021 

www.frcth.uniba.sk
FB @rkcmbf
sdfrcth.uniba.sk

 

Vychovávame nielen kňazov

Naši absolventi sa uplatnia predovšetkým ako rímskokatolícki kňazi, ale aj ako učitelia náboženskej výchovy, pracovníci redakcií v kresťanských médiách, členovia farských rád či ako notári na cirkevnom tribunáli a pod. Takmer tretinu absolventov v uplynulom akademickom roku tvorili ženy.

Študujte kráľovskú disciplínu

Naším cieľom je vzbudiť u bohoslovcov i laikov tvorivý záujem a hlbšie skúmanie Svätého písma a katolíckej teológie, a to prostredníctvom štúdia filozofie, biblických vied, pedagogiky a početných teologických disciplín systematickej a praktickej povahy, ako i biblickej hebrejčiny a gréčtiny.

Pestrá ponuka voľnočasových aktivít

Mládežnícke letné tábory MINFA, celoslovenský bohoslovecký turnaj vo futsale o pohár Konferencie biskupov Slovenska, vydávanie vlastných časopisov bohoslovcami kňazských seminárov, športové kluby Pelikán, Blackmen a Slovenský Orol – aj tým žijú naši študenti. Každý kňazský seminár má svoju vlastnú scholu, ktorá má v repertoári gregoriánske spevy i moderné náboženské piesne.

Preverení dejinami

Na fakulte odznela vo februári a marci 1939, kritickom období dejín v slovenskom i celosvetovom meradle, séria profesorských prednášok proti rasizmu a antisemitizmu. Počas komunizmu sa tu napriek intenzívnemu štátnemu dohľadu pripravovalo na kňazské povolanie takmer 1100 bohoslovcov.

Prijímacie konanie

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku iba elektronicky. 
CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 45 €
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 30. 4. 2021
PRIJÍMACIE SKÚŠKY:  Prebieha písomnou a ústnou formou, uchádzač bude na skúšku pozvaný. 

VIAC INFORMÁCIÍ