Prírodovedecká fakulta

Vážení uchádzači o bakalárske štúdium,
z dôvodu karanténnych opatrení na stredných školách a na univerzite je termín podávania prihlášok posunutý 31. 3. 2020

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) vznikla v roku 1940 a je vrcholnou vedecko-pedagogickou ustanovizňou s rozsiahlym pedagogickým a výskumným zameraním. V hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) sa dlhodobo drží na 2. – 3. mieste zo všetkých hodnotených fakúlt prírodovedného zamerania na Slovensku. Počtom študentov a zamestnancov patrí medzi najväčšie fakulty UK a je najväčšou prírodovedeckou fakultou na Slovensku. PriF UK je prvou fakultou na Slovensku, ktorej bakalársky študijný program chémia získal známku kvality Chemistry EUROBACHELOR®. Kvalita výskumu je porovnateľná s viacerými špičkovými univerzitami.

 

Deň otvorených dverí

24. január 2020

 

Fakulta ponúka okrem učiteľstva 12 bakalárskych a 32 magisterských študijných programov a 2 bakalárske študijné programy v anglickom jazyku – Environmental Studies a Biological Chemistry.

Absolventi fakulty majú veľmi dobré uplatnenie. Niektorých známych absolventov PriF UK nájdeš tu: www.budprirodovedcom.sk.

Prírodovedecká špička na Slovensku

Na PriF UK pôsobí až 8 špičkových vedeckých tímov identifikovaných Akreditačnou komisiou. ARRA zaradila až 5 výskumných tímov PriF UK medzi 0,1 % najlepších na svete vo svojom odbore a niektoré ďalšie medzi najlepšie 1 %.

PriF UK je najúspešnejšou fakultou na Slovensku z hľadiska získavania projektov z fondov EÚ. Fakulta vedie k vedeckej činnosti aj všetkých svojich študentov od bakalárskeho až po doktorandský stupeň. Každoročne v apríli organizuje prehliadku výsledkov vedeckej práce študentov formou študentskej vedeckej konferencie, na ktorej sa zúčastňujú stovky študentov so svojimi príspevkami.

 

Akreditované študijné programy 1. stupňa

(forma štúdia: denná, dĺžka štúdia: 3 alebo 4 roky, titul: Bc.):

Program

biológia
systematická biológia
medicínska biológia
environmentalistika
geológia
paleobiológia
geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
geografia, geoinformatika a kartografia
geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
ekonomická, sociálna a politická geografia
geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje
chémia (medzinárodný certifikát „EUROBAKALÁR“)
biochémia
environmental studies – v anglickom jazyku
biological chemistry – v anglickom jazyku
učiteľstvo predmetov biológia a chémia
učiteľstvo predmetov biológia a geografia
učiteľstvo predmetov biológia a environmentalistika
učiteľstvo predmetov biológia a matematika
učiteľstvo predmetov chémia a matematika
učiteľstvo predmetov geografia a matematika
učiteľstvo predmetov biológia a anglický jazyk
učiteľstvo predmetov biológia a nemecký jazyk
učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk
učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk
učiteľstvo predmetov geografia a nemecký jazyk

 

Akreditované študijné programy 2. stupňa:

Vzhľadom na veľký počet programov pozri na web: www.fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium.

 

Vedeli ste, že...?

Vedcom PriF UK sa podarilo vyvinúť proces, ktorým možno výrazne skrátiť výrobu lieku proti chrípke, na ktorú ročne zomrie štvrť až pol milióna ľudí. Objavili tiež nový proteín Dbl2, ktorý umožňuje opraviť poškodenú genetickú informáciu (DNA). A podieľali sa aj na vyriešení trojrozmernej štruktúry enzýmu PatA, čím došlo k výraznému posunu v boji proti tuberkulóze.