Prírodovedecká fakulta

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) vznikla v roku 1940 a je vrcholnou vedecko-pedagogickou ustanovizňou s rozsiahlym pedagogickým a výskumným zameraním. V hodnotení Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA) sa dlhodobo drží na 2. – 3. mieste zo všetkých hodnotených fakúlt prírodovedného zamerania na Slovensku. Počtom študentov a zamestnancov patrí medzi najväčšie fakulty UK a je najväčšou prírodovedeckou fakultou na Slovensku. PriF UK je prvou fakultou na Slovensku, ktorej bakalársky študijný program chémia získal známku kvality Chemistry EUROBACHELOR®. Kvalita výskumu je porovnateľná s viacerými špičkovými univerzitami. 

 

Deň otvorených dverí

24. január 2020

 

Fakulta ponúka okrem učiteľstva 12 bakalárskych a 32 magisterských študijných programov a 2 bakalárske študijné programy v anglickom jazyku – Environmental Studies a Biological Chemistry.

Absolventi fakulty majú veľmi dobré uplatnenie. Niektorých známych absolventov PriF UK nájdeš tu: www.budprirodovedcom.sk.

Prírodovedecká špička na Slovensku

Na PriF UK pôsobí až 8 špičkových vedeckých tímov identifikovaných Akreditačnou komisiou. ARRA zaradila až 5 výskumných tímov PriF UK medzi 0,1 % najlepších na svete vo svojom odbore a niektoré ďalšie medzi najlepšie 1 %.

PriF UK je najúspešnejšou fakultou na Slovensku z hľadiska získavania projektov z fondov EÚ. Fakulta vedie k vedeckej činnosti aj všetkých svojich študentov od bakalárskeho až po doktorandský stupeň. Každoročne v apríli organizuje prehliadku výsledkov vedeckej práce študentov formou študentskej vedeckej konferencie, na ktorej sa zúčastňujú stovky študentov so svojimi príspevkami.

 

Akreditované študijné programy 1. stupňa

(forma štúdia: denná, dĺžka štúdia: 3 roky, titul: Bc.):

Program/predpokladaný počet prijatých

biológia 150
medicínska biológia 50
systematická biológia 50
environmentalistika 50
geológia 30
paleobiológia 20
geografia a geoekológia pre plánovanie krajiny 30
geografia, geoinformatika a kartografia 30
geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia 50
geografia a demografia v štátnej správe a samospráve 60
Environmental Studies v anglickom jazyku 20
Biological Chemistry v anglickom jazyku 20
chémia 50
biochémia 30
učiteľstvo predmetov biológia a chémia 50
učiteľstvo predmetov biológia a geografia 20
učiteľstvo predmetov biológia a environmentalistika 20
učiteľstvo predmetov biológia a matematika 20
učiteľstvo predmetov chémia a matematika 10
učiteľstvo predmetov chémia a anglický jazyk 15
učiteľstvo predmetov chémia a nemecký jazyk 10
učiteľstvo predmetov biológia a anglický jazyk 15
učiteľstvo predmetov biológia a nemecký jazyk 10
učiteľstvo predmetov geografia a matematika 10
učiteľstvo predmetov geografia a anglický jazyk 15
učiteľstvo predmetov geografia a nemecký jazyk 10

 

Akreditované študijné programy 2. stupňa:

Vzhľadom na veľký počet programov pozri na web: www.fns.uniba.sk/studium/uchadzaci-o-studium.

 

Vedeli ste, že...?

Vedcom PriF UK sa podarilo vyvinúť proces, ktorým možno výrazne skrátiť výrobu lieku proti chrípke, na ktorú ročne zomrie štvrť až pol milióna ľudí. Objavili tiež nový proteín Dbl2, ktorý umožňuje opraviť poškodenú genetickú informáciu (DNA). A podieľali sa aj na vyriešení trojrozmernej štruktúry enzýmu PatA, čím došlo k výraznému posunu v boji proti tuberkulóze.