Právnická fakulta

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) spája 98-ročnú tradíciu právnického vzdelávania s inovatívnymi prístupmi, ktorých cieľom je pripraviť absolventov štúdia do praxe.

 

Deň otvorených dverí

5. november 2019

 

Základným štandardom sa preto stáva riešenie simulovaných prípadov (tzv. moot courts), výučba klinických, ako i cudzojazyčných predmetov (ich počet v súčasnosti prevyšuje číslo 50 a stále vzrastá), ktoré poskytujú možnosť špecializácie v oblasti právnickej terminológie a právnych inštitútov v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. Osobitným zvýraznením prepojenia štúdia s praxou je projekt študentskej právnej poradne realizovaný v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou.

Jednou z priorít fakulty je medzinárodná spolupráca, čo sa odráža v bohatej škále medzinárodných kontaktov a bilaterálnej spolupráce s desiatkami zahraničných univerzít, vďaka čomu môžu naši študenti absolvovať časť štúdia v zahraničí – napríklad program Erasmus+ im umožňuje študovať či stážovať na vyše sedemdesiatich partnerských univerzitách v EÚ a Turecku. 

 

Ponuka študijných programov

PraF UK, ktorej výsledky využívajú aj iné vysoké školy, vedecké ustanovizne, štátne inštitúcie či súkromná sféra, záujemcom ponúka tri stupne vysokoškolského štúdia organizované v kreditovom systéme. Na štúdium bakalárskych i magisterských študijných programov sa pritom môžu za rovnakých podmienok, ako majú slovenskí študenti, prihlásiť aj uchádzači zo zahraničia.

Bakalárske* študijné programy:

  • právo – denná (3 roky) a externá forma štúdia (4 roky)
  • ekonómia a právo – denná (3 roky) a externá forma štúdia (4 roky)

Magisterské** študijné programy:

  • právo – denná (2 roky) a externá forma štúdia (3 roky)
  • právo a ekonómia – denná forma štúdia (2 roky)
  • právo v anglickom jazyku – denná forma štúdia (2 roky)
    program sa zameriava na právo Európskej únie a medzinárodné právo

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je:

*získanie úplného stredoškolského vzdelania ukončeného maturitnou skúškou
**absolvovanie daného študijného programu na 1. stupni vysokoškolského štúdia

Doktorandské štúdium

Absolventi vysokoškolského vzdelania 2. stupňa v odbore právo sa môžu prihlásiť na doktorandský študijný program v dennej (3 roky) alebo externej forme štúdia (5 rokov) v siedmich akreditovaných odboroch: teória a dejiny štátu a práva, ústavné právo, správne právo, trestné právo, medzinárodné právo, obchodné a finančné právo, občianske právo, pracovné právo.

A čo ešte ponúkame?

Inštitút medzinárodných vzťahov Karola Rybárika ponúka možnosť postgraduálneho 2-ročného štúdia na Diplomatickej akadémii, ktoré je vhodné najmä pre záujemcov o kariéru v diplomatických a konzulárnych službách či európskych inštitúciách, pracovníkov štátnej správy, prekladateľov a tlmočníkov špecializovaných na terminológiu európskeho práva a diplomacie, expertov pre rozvojovú pomoc, vládny a mimovládny sektor.

Program BLC – British Law Centre Diploma umožňuje získať Diploma in English Law and Practical Legal Skills.

Základy rakúskeho súkromného práva je program realizovaný v spolupráci s Výskumným inštitútom pre právo strednej a východnej Európy na Ekonomickej univerzite vo Viedni.

E.MA – European Master's in Human Rights and Democratisation je ročný magisterský program organizovaný prostredníctvom Európskeho medziuniverzitného centra EIUC v Benátkach.

Bohaté možnosti rozšírenia odborných vedomostí vysokoškolsky vzdelaných právnikov aj absolventov iných vysokých škôl poskytujú programy celoživotného vzdelávania.

Ponuka viac ako 25 stáží na rôznych inštitúciach (Národná rada Slovenskej republiky, ministerstvá, Kancelária prezidenta SR či Najvyšší súd SR).

52 klinických predmetov vrátane príprav na medzinárodné simulované súdne konania (tzv. moot courts) a 17 predmetov v cudzom jazyku.

Na fakulte už vyše 25 rokov pôsobí Európske združenie študentov práva (The European Law Students' Association – ELSA Bratislava), ktoré je súčasťou medzinárodnej siete ELSA, najväčšej organizácie študentov práva a mladých právnikov v 44 krajinách sveta s pokrytím 375 právnických fakúlt.

Právnická fakulta UK spolu s Centrom odbornej certifikácie pre skúšky TOLES ponúka možnosť vykonania skúšok TOLES FOUNDATION a TOLES HIGHER

 

Vedeli ste, že...?

Okrem nadobudnutia teoretických poznatkov z oblasti práva môžu študenti v rámci študijných programov absolvovať stáže, pričom majú na výber z viac ako 25 odborných stáží na rôznych inštitúciach ako Najvyšší súd SR, Kancelária prezidenta SR či Úrad pre verejné obstarávanie SR.