Právnická fakulta

 

Deň otvorených dverí

5. 11. 2020

 www.flaw.uniba.sk
FB @flaw.uniba
studiumflaw.uniba.sk

 

Za hranicami slovenského práva

Na bakalárskom stupni sa u nás dá študovať aj právo a manažment v anglickom jazyku, na magisterskom stupni vám v angličtine ponúkame štúdium práva EÚ a medzinárodného práva. Na tieto študijné programy pritom môžete získať štipendium až do výšky školného.

Riešte praktické prípady

Takmer storočnú tradíciu právnického vzdelávania prepájame s inovatívnymi prístupmi. Základným štandardom je riešenie simulovaných prípadov (tzv. moot courts) či výučba klinických predmetov. Osobitným prepojením štúdia s praxou je projekt študentskej právnej poradne realizovaný v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou.

Kariéra v diplomacii? Žiadny problém!

Možnosť štúdia na Diplomatickej akadémii, programy BLC (British Law Centre Diploma), Základy rakúskeho súkromného práva či E.MA (European Master's in Human Rights and Democratisation) – to všetko vám na ceste na medzinárodný pracovný trh ponúka naša fakulta.

Stážujte počas štúdia

Našim študentom sprostredkúvame stáže na desiatkach inštitúcií (napr. Generálna prokuratúra SR, Národná rada SR, Kancelária prezidenta SR, takmer všetky ministerstvá, Najvyšší súd SR), kde získajú reálnu predstavu o práci právnika a nepochybnú výhodu na trhu práce.

Prijímacie konanie

PRIHLÁŠKA: Uchádzač podáva elektronickú prihlášku a všetky prílohy v elektronickej podobe, okrem overených fotokópií maturitných vysvedčení a iných dokladov o vzdelaní, ktoré nevydala UK alebo Ekonomická univerzita v Bratislave.

CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 70 €
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 30. 4. 2021
PRIJÍMACIE SKÚŠKY:  Bez prijímacej skúšky 

VIAC INFORMÁCIÍ