Pedagogická fakulta

 

 

Deň otvorených dverí

23. 1. 2021

www.fedu.uniba.sk
FB @fedu.uniba
sofedu.uniba.sk

  

Učenie pre lepšie učenie

Takmer 75 rokov ponúkame kvalitné študijné programy, v ktorých pripravujeme nielen budúcich učiteľov, ale aj ďalších odborníkov na prácu v školstve, zdravotníctve a sociálnych službách. Môžete u nás študovať napríklad predškolskú pedagogiku, učiteľstvo hudby a výtvarnú edukáciu, slovenčinu i cudzie jazyky, históriu či liečebnú pedagogiku a sociálnu prácu. Lepšie učenie = lepšie školstvo = lepší svet.

Záleží nám na odbornej príprave

Štúdium prepájame s reálnymi požiadavkami trhu práce. V príprave budúceho učiteľa nehľadáme skratky ani úľavy. Našim študentom zabezpečujeme široké možnosti kvalifikovanej pedagogickej alebo odbornej praxe, zahraničných stáží aj mobilít.

Sme jednotkou v špeciálnej pedagogike

Môžete si vybrať z najširšej ponuky špecializácií s orientáciou na sluchové, zrakové, telesné a mentálne znevýhodnenia či sa zamerať na problematiku vzdelávania detí s poruchami správania, komunikácie, detí s autizmom, ale i nadaných a talentovaných detí.

Zbierame hlasy

Sme hrdí na náš fakultný spevácky zbor Comenius, ktorý reprezentuje univerzitu na významných podujatiach a umeleckých súťažiach doma i v zahraničí. Ak máte spevácky talent, určite medzi nás zapadnete. 

Prijímacie konanie

PRIHLÁŠKA: Uchádzač si podáva prihlášku elektronicky a vytlačenú ju zasiela s požadovanými prílohami na adresu fakulty.

CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE: 60 €
TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 31. 3. 2021
PRIJÍMACIE SKÚŠKY: 
10. 5. 2021 - 14. 5. 2021 - talentové skúšky
7. 6. 2021 - 11. 6. 2021 - písomné skúšky
- niektoré študijne programy prijímajú aj bez prijímacích skúšok

VIAC INFORMÁCIÍ