Pedagogická fakulta

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK), najstaršia pedagogická fakulta na Slovensku, sa už vyše 70 rokov profiluje ako moderné vedeckovýskumné a vzdelávacie pracovisko pripravujúce budúcich učiteľov, ale aj ďalších odborníkov na pracovné pozície v školstve, zdravotníctve a sociálnych službách.

 

Deň otvorených dverí

25. január 2020

 

*DOD bude prebiehať na adrese Račianska 59, 813 34 Bratislava

Študuj u nás

Fakulta je výnimočná rôznorodosťou študijných programov s možnosťou ich kombinovania. Má akreditovaných 121 študijných programov, z toho 91 v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia v dennej i externej forme. Doktorandské štúdium realizujeme v 14 denných študijných programoch. Zároveň má fakulta právo habilitácií a inaugurácií v odboroch logopédia, odborová didaktika, predškolská a elementárna pedagogika, sociálna práca a špeciálna pedagogika.

V ponuke sú najpočetnejšie zastúpené študijné programy v odboroch učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov. Okrem štúdia slovenského jazyka a literatúry ponúka fakulta aj štúdium anglického, nemeckého jazyka a románskych jazykov – francúzštiny, taliančiny a španielčiny. Zastúpenie má aj štúdium učiteľstva pedagogiky, sociálnej pedagogiky a vychovávateľstva. V umelecky orientovaných odboroch sa pripravujú budúci učitelia hudby výtvarnej edukácie.

Fakulta ponúka aj zaujímavý študijný program predškolská pedagogika a tiež kvalitné vzdelávanie učiteľov pre prvý stupeň základnej školy učiteľstvo pre primárne vzdelávanie. Na trhu práce sú tiež žiadaní absolventi učiteľstva histórie, ale aj etickej a občianskej výchovy.

Súčasťou ponuky sú aj neučiteľské odbory – románske jazyky a kultúry, nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii, cudzie jazyky a kultúry – komparatistika, liečebná pedagogika a sociálna práca.

Ako jediná pedagogická fakulta na Slovensku pripravujeme odborníkov pre oblasť psychologického a kariérového poradenstva pre jednotlivcov s rôznym postihnutím, ako aj inkluzívneho vzdelávania. Rovnako jedinečným je aj štúdium logopédie.

V rámci Slovenska máme najširšiu ponuku študijných programov v odbore špeciálna pedagogika. Uchádzači si môžu vybrať z rozmanitej škály špecializácií s orientáciou na sluchové, zrakové, telesné a mentálne znevýhodnenia, ako aj problematiku vzdelávania detí s poruchami správania, komunikácie, detí s autizmom, ale i vzdelávania nadaných a talentovaných. Nový študijný program pedagogický asistent pre inkluzívne vzdelávanie pripravuje odborníkov na prácu s jednotlivcami s postihnutím na pozíciách asistent pedagóga a asistent vychovávateľa.

Stále sa zlepšujeme

Fakulta má snahu stále zlepšovať podmienky na štúdium a profiluje sa ako moderné pracovisko pripravujúce nielen budúcich učiteľov so zreteľom na využívanie najnovších trendov, stratégií, metód a foriem v oblasti vzdelávania. Ponuka študijných programov vychádza z požiadaviek pracovného trhu, konkurencieschopnosť absolventov na pracovnom trhu doma i v zahraničí sa zvyšuje možnosťami účasti na zahraničnom študijnom pobyte.

Viacerí pedagógovia sú vo svojom odbore jednotkami nielen na Slovensku. Pedagogická fakulta UK sa etabluje v európskom i mimoeurópskom vysokoškolskom vzdelávacom i vedeckovýskumnom priestore ako vyhľadávaný a rešpektovaný partner. Pedagógovia sa zapájajú do domácich aj zahraničných výskumných grantov, spolu so študentmi intenzívne využívajú možnosti zahraničných mobilít.

Sme moderná inkluzívna inštitúcia s významným odborným a vedeckovýskumným zázemím, s vlastnou akademickou knižnicou, centrom technických informácií, psychologickou a špeciálnopedagogickou poradňou a disponujeme aj odbornými koordinátormi pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami. Na fakulte pôsobí aj fakultný spevácky zbor Comenius, reprezentujúci fakultu i celú univerzitu na významných podujatiach a umeleckých súťažiach doma aj v zahraničí.

Vedeli ste, že...?

  • ponúkame jedinečné študijné programy, ktoré sa v rámci Slovenska dajú študovať iba u nás
  • sme výnimoční rôznorodosťou študijných programov s možnosťou ich kombinovania
  • v rámci špeciálnej pedagogiky ponúkame najširšiu ponuku špecializácií
  • pôsobí tu fakultný spevácky zbor Comenius
  • funguje tu European psycho-neuro-educational laboratory (EPSYNEL), špecializované laboratórium zaoberajúce sa neuro-psycho-pedagogickými intervenciami u detí s poruchami centrálneho nervového systému