Lekárska fakulta

Medicínske štúdium je výnimočné. Jeho podstatou a cieľom je vychovať lekárov, ktorých práca nie je len zamestnaním, ale poslaním, a ktorí majú v rukách zdravie a životy svojich pacientov. Tieto úlohy plní Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK), ktorá bola v roku 1919 založená ako prvá lekárska fakulta na Slovensku.

 

Deň otvorených dverí

5. november 2019

 

V rámci pregraduálneho štúdia na LF UK môžete študovať dva študijné programy –všeobecné lekárstvo alebo zubné lekárstvo, a to v slovenskom aj v anglickom jazyku. Oba študijné programy sa vyučujú len vo forme denného 6-ročného štúdia.

V prvých troch ročníkoch sa poslucháči LF UK vzdelávajú v teoretických a predklinických predmetoch, ktoré na seba plynulo nadväzujú. Výučba klinických predmetov a praktické stáže sa uskutočňujú na viacerých klinických pracoviskách bratislavských nemocníc a v špecializovaných ústavoch.

V rámci postgraduálneho štúdia poskytuje LF UK možnosť absolvovať špecializačnú prípravu v 36 študijných programoch a štyroch programoch certifikovanej pracovnej činnosti.

Všeobecné lekárstvo

Štúdium poskytuje všeobecné prírodovedné vzdelanie, ktoré sa opiera o humanitný a etický základ. Obsahom výučby sú teoretické základy anatomickej stavby organizmu a jeho fyziologických funkcií. Na tejto báze je postavená ďalšia výučba základných princípov etiológie a patogenézy chorôb a spôsobov ich liečby. Štúdium je zavŕšené komplexnou výučbou zameranou na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku, terapiu a prevenciu chorôb.

Zubné lekárstvo

Zubné lekárstvo je samostatný medicínsky odbor, ktorého náplňou je diagnostika, prevencia a liečba chorobných stavov ústnej dutiny a chrupu. Úroveň vedomostí a schopností absolventa, ktorý pri svojej činnosti uplatňuje multidisciplinárny medicínsky prístup vychádzajúci zo štúdia všeobecno-medicínskych klinických predmetov, je v súlade s európskou smernicou 2005/36/EC, čo mu umožňuje praktizovať povolanie zubného lekára vo všetkých členských krajinách EÚ.

Stále váhaš, či ísť študovať na LF UK?

Lekárska fakulta UK vznikla na základoch viac než 600-ročnej tradície Karlovej univerzity v Prahe. Pedagogický zbor fakulty má vedecké kontakty s renomovanými zahraničnými partnermi a pracoviskami z najvýznamnejších európskych a amerických univerzít. Už vyše dvadsať rokov poskytuje vzdelávanie študentom aj zo zahraničia v anglickom jazyku. Hlásia sa sem študenti z Nemecka, Japonska, Poľska, Ukrajiny, Veľkej Británie, z Grécka a iných krajín.

Lekárska fakulta UK sa uberá moderným smerom, nasledujúc tak súčasné vzdelávacie trendy. Dôkazom je aj Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK, ktorý je nesmiernym prínosom pre prípravu lekárov a zdravotníckych pracovníkov na každodennú klinickú prax – okrem iného sa tu totiž realizuje aj simulačná výučba na sofistikovaných pacientskych simulátoroch. Ústav má aj vlastnú 3D biotlačiareň, ktorá dokáže vytlačiť živé bunky. Tento unikátny prístroj, ktorý je budúcnosťou regeneratívnej medicíny, mohli medici LF UK využívať ako prví na Slovensku. Anatomický ústav LF UK ako jediný na Slovensku disponuje 3D virtuálnou pitevňou.

Naši študenti sú aktívni aj v rámci Bratislavského spolku medikov (www.bsm.sk), získavajú rôzne granty a žnú úspechy v celoštátnych i medzinárodných súťažiach. Všetci naši absolventi sa uplatňujú na trhu práce a robia nám dobré meno doma i v zahraničí.

Vedeli ste, že...?

  • Na LF UK je 18 teoretických ústavov a 57 kliník
  • Na LF UK pôsobí Future Medical Leaders Academy, jedinečný vzdelávací projekt z dielne študentov LF UK, ktorý je raritou nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Akadémia učí medikov praktickým zručnostiam a skúsenostiam v oblastiach, akými sú komunikácia, empatia, time management, práca v tíme, kritické myslenie či vodcovstvo. Viac informácií na: www.fmla.sk
  • Na LF UK študuje 3200 študentov, približne 2200 v slovenskom jazyku a asi 1000 v anglickom jazyku
  • LF UK ročne vychová 300 lekárov v odbore všeobecné lekárstvo a 40 zubných lekárov
  • Na LF UK študuje až 150 študentov zo zahraničia v jednom ročníku