Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine (JLF UK) je už 50 rokov významnou súčasťou bohatého kultúrno-spoločenského a športového života Turca. V komfortnom vzdelávacom prostredí spolu s Univerzitnou nemocnicou v Martine vytvára fakulta kvalitné podmienky pre bakalárske, magisterské, doktorské a doktorandské vysokoškolské štúdium.

 

Deň otvorených dverí

3. február 2020

 

V rámci pregraduálneho štúdia JLF UK poskytuje možnosť štúdia v študijnom programe všeobecné lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku, v študijnom programe zubné lekárstvo (spojený 1. a 2. stupeň štúdia) a v nelekárskych študijných programoch ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia a verejné zdravotníctvo (bakalárske aj magisterské štúdium). Neoddeliteľnou súčasťou aktivít fakulty je tiež vytváranie kvalitných podmienok pre doktorandské a špecializačné štúdium a príťažlivej náplne študijných programov celoživotného vzdelávania na univerzite tretieho veku a na letnej detskej univerzite.

 

Prečo študovať práve u nás? 

Prestíž a rešpekt 

 • Sme niekoľkoročným lídrom rebríčka slovenských medicínskych fakúlt v rámci hodnotenia Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (ARRA)
 • Absolventmi našej fakulty sú mnohí úspešní lekári a vedci pôsobiaci vo vedúcich pozíciách na významných pracoviskách doma i v zahraničí
 • Ako prvá fakulta na Univerzite Komenského sme zaviedli a používame systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2016
 • Zaznamenávame veľa úspechov vo vede a výskume

Kvalitné štúdium od založenia samostatnej fakulty v roku 1969

 • Zameriavame sa na praktickú výučbu, využívame aj výborné možnosti výučby v simulačnom výučbovom centre
 • Intenzívne podporujeme vedu a vytvárame tak výborné podmienky pre doktorské aj doktorandské štúdium
 • V rokoch 2017, 2018 a 2019 sa víťazmi celoslovenskej súťaže Medik roka stali naši študenti

Prísne prijímacie skúšky, ale vysoká úspešnosť pri štúdiu na špičkovom pracovisku

 • Patríme medzi menšie fakulty (na JLF UK každoročne študuje približne 1600 študentov), čo našim pedagógom umožňuje uplatňovať pri výučbe individuálny prístup. Kvalitu výučby zvyšujú aj opatrenia prijaté v súvislosti s každoročným anonymným hodnotením predmetov a vyučovacieho procesu študentmi
 • Naše moderné teoretické a predklinické ústavy poskytujú výborné zázemie pre študentov a pedagógov fakulty
 • Univerzitná nemocnica v Martine tvorí dôležitú základňu pre výučbu klinických predmetov a intenzívne sa pripravuje vybudovanie novej univerzitnej nemocnice v blízkosti univerzitného kampusu

Využitie pohodlia elektronických zdrojov pre výučbu

 • Disponujeme modernou audiovizuálnou technikou, ktorá umožňuje zabezpečovať 3D priame prenosy alebo záznamy z operácií či z rôznych diagnostických a liečebných postupov, alebo videokonferenčné prenosy z domácich i zahraničných konferencií 

Otvorenosť svetu

 • Na fakulte v súčasnosti študuje viac ako 600 zahraničných študentov. Naši študenti každoročne v rámci bilaterálnych výmenných pobytov navštevujú zahraničné univerzity

Spokojný študent a zamestnaný absolvent

 • Podľa študentského hodnotenia výučby sú študenti na fakulte spokojní a všetci absolventi našej fakulty nájdu uplatnenie na trhu práce

Ďalšie výhody a vízia do budúcnosti

 • Príjemné a dostupné ubytovanie, ako i dopravné spojenie s výhodami malého mesta
 • Pestrá ponuka športových aktivít v rámci fakulty i malebného prostredia Turca
 • Budúcnosť fakulty vidíme v nastupujúcej mladej generácii vysoko vzdelaných lekárov, vedeckých a vedecko-pedagogických pracovníkov, ktorí budú napĺňať jej poslanie, reprezentovať profesionálnu kvalitu, ľudskosť, rozvíjať a šíriť vzdelanosť doma i v zahraničí

 

Vedeli ste, že...?

 • Fakulta disponuje moderným výskumným pracoviskom – je ním Martinské centrum pre biomedicínu JLF UK, ktoré umožňuje realizáciu výskumu v štyroch hlavných oblastiach (onkológia, molekulová biológia, neurovedy a respirológia) na špičkovej úrovni
 • Na JLF UK bolo takmer pred 10 rokmi vybudované Akademické informačné centrum, ktorého súčasťou je aj knižnica s rozsiahlymi študovňami a špičkové Simulačné výučbové centrum, ktoré začalo fungovať ako prvé spomedzi lekárskych fakúlt na Slovensku a je k dispozícii nielen študentom, ale v rámci popularizačných akcií aj širokej verejnosti
 • Na fakulte tiež pôsobí Martinský klub medikov, ktorý organizuje rôzne aktivity pre študentov i širokú verejnosť