Filozofická fakulta

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (FiF UK) je najstaršou fakultou humanitného, spoločenskovedného a filologického zamerania na Slovensku. Vznikla v roku 1921 a mnohí  jej pedagógovia patria medzi absolútnu špičku na Slovensku v tradičných i novovznikajúcich vedných odboroch. Ponúka najviac akreditovaných študijných programov v oblasti humanitných a spoločenských vied na Slovensku – od tradičných cez nové až po jedinečné, ktoré v rámci Slovenska možno študovať len na tejto fakulte. Je to napr. japonský, čínsky a kórejský jazyk a kultúra, škandinávske jazyky, holandčina, arabčina či slovanské štúdiá.

 

Deň otvorených dverí

5. november 2019

25. január 2020

 

Myslenie nás baví

FiF UK má najvyšší počet študentov zo všetkých fakúlt UK. Každý rok prijíma okolo 1600 uchádzačov spolu na všetky stupne štúdia a jej brány opúšťa každoročne viac než 1000 absolventov. Študenti majú možnosť absolvovať rôzne formy odbornej praxe a stáží či ísť na zahraničný študijný pobyt na niektorú z takmer 200 partnerských univerzít po celom svete. Na fakulte pracujú celoslovensky i medzinárodne uznávaní vedci, pôsobí tu najviac špičkových vedeckých tímov v oblasti spoločenských a humanitných vied, čo znamená, že študenti majú prístup k najnovším poznatkom.

Škola pre jedinečné osobnosti

FiF UK ponúka najväčší výber akreditovaných študijných programov z humanitných a spoločenských vied vrátane cudzích jazykov na Slovensku. Táto rôznorodosť umožňuje poslucháčom navštevovať prednášky podľa individuálneho záujmu aj mimo ich hlavného študijného programu, vďaka čomu si môžu rozširovať svoj odborný profil.

Tradičné, nové i exkluzívne študijné programy

Medziodborové programy
Študent spozná dva rozličné odbory a neskôr, na magisterskom stupni, sa rozhodne, ktorému odboru sa bude venovať ďalej.

Cudzie jazyky a kultúry
Jednoodborové študijné programy sú zamerané na regióny a jazyky od strednej Európy po východnú Áziu a venujú sa jazyku, kultúre i histórii cudzej krajiny. V odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo je okolo 50 študijných programov pozostávajúcich z kombinácie dvoch jazykov. Sú medzi nimi aj jazyky, ktoré neponúka žiadna iná fakulta na Slovensku!

Umenie, kultúra, náboženstvá
Sedem jednoodborových študijných programov je zameraných na umenie, kultúru či náboženstvá celého sveta.

Vedy o fungovaní spoločnosti, jednotlivca či politike
Študijné programy filozofia, politológia, psychológia, sociológia sa zaoberajú fungovaním spoločnosti i jednotlivca a riešia aktuálne spoločenské alebo osobnostné témy. Učia kriticky myslieť, argumentovať a chápať súvislosti, vďaka čomu absolventi nachádzajú uplatnenie v rozmanitých oblastiach.

Dejiny
Archeológia, archívnictvo, história, muzeológia a kultúrne dedičstvo dávajú možnosť nazrieť do histórie rozličným spôsobom a získať bohaté poznatky o minulosti.

Vzdelávanie detí alebo dospelých
V ponuke je viacero učiteľských študijných programov alebo jednoodborové programy pedagogika a andragogika, ktorých absolventi nachádzajú uplatnenie napr. aj v oblasti ľudských zdrojov.

Žurnalistika, editorstvo, marketingová komunikácia, informačné štúdiá
Študenti, ktorých baví práca s informáciami či so slovom, si môžu vyberať z odborov, ktoré im pomôžu stať sa napríklad expertom v marketingovej komunikácii či špecialistom v modernom informačnom priemysle.

Fakulta má v súčasnosti akreditovaných takmer 150 študijných programov a špecializácií na jednotlivých stupňoch štúdia. V akademickom roku 2020/2021 bude na bakalárskom stupni otvárať 118 študijných programov, z toho 27 jednoodborových, 20 medziodborových, 47 programov v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo a 24 študijných programov v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo umelecko-výchovných predmetov. V magisterskom štúdiu ponúka študijné programy nadväzujúce na programy a špecializácie z bakalárskeho stupňa štúdia.

Vedeli ste, že...?

FiF UK ponúka svojim študentom bohatý študentský kultúrny život – na fakulte pôsobí niekoľko študentských divadiel a spolkov, prebiehajú tu diskusie o aktuálnych témach, podujatia, výstavy, premietajú sa filmy, študenti vydávajú svoj časopis. Na fakulte vzniká moderné akademické komunitné a kultúrne centrum UniverSaal, ktoré má byť dokončené najneskôr v roku 2021, keď fakulta oslávi sté narodeniny.