Farmaceutická fakulta

Na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) v súčasnosti študuje viac ako 1600 študentov zo Slovenska a iných krajín ako Grécko, Cyprus, Česko, Srbsko, Turecko, Irán či Izrael. Na FaF UK pôsobí 13 profesorov a 23 docentov, ktorí sú aktívni na 11 katedrách. Fakulta významne presadzuje získavanie skúseností svojich študentov v zahraničí.

 

Deň otvorených dverí:

5. november 2019

12. február 2020

 

Päťročný magisterský študijný program farmácia sa vyučuje v slovenskom a pre samoplatcov aj v anglickom jazyku. Absolventi majú rozsiahle vedomosti a praktické zručnosti. Ich uplatnenie je široké – nielen v regulovanom povolaní farmaceut, v lekárenstve či pri výrobe a distribúcii liekov, ale napr. aj v ďalších zdravotníckych oblastiach, v klinickej praxi, farmaceutickom priemysle, v poisťovniach a zdravotníckom školstve.

Absolvent trojročného bakalárskeho študijného programu zdravotnícke a diagnostické pomôcky je zdravotnícky pracovník s odbornosťou pre tento široký odbor. Uplatnenie nachádza v špecializovaných oddeleniach nemocníc a zdravotníckych zariadení, v predajniach a výdajniach zdravotníckych potrieb, distribučných firmách a poisťovniach.

Študenti našej fakulty sa zúčastňujú na študentských vedeckých konferenciách, kde pravidelne obsadzujú popredné miesta aj v konfrontácii s najlepšími prácami z farmaceutických fakúlt v Českej republike.Študijný program

Stupeň štúdia

Forma štúdia

Titul

Štandardná dĺžka štúdia

Predpokladaný počet prijatých

farmácia

magisterský

denná

Mgr.

5 rokov

250

zdravotnícke a diagnostické pomôcky

bakalársky

denná

Bc.

3 roky

40

Pharmacy
(English language, self-payers)

Master

internal

Mgr.

5 years

80

 

Prečo študovať u nás?

  • Tradícia – fakulta je hrdá na svoju 67-ročnú históriu a na svojich už 11-tisíc absolventov
  • Prestíž – FaF UK má dlhodobo postavenie lídra farmaceutického vzdelávania v našom regióne
  • Jedinečnosť – absolvent fakulty je originálnym odborníkom, ktorý ako jediný v spoločnosti vie o lieku všetko
  • Uplatnenie – farmácia patrí medzi odvetvia s najvyššími príjmami a absolventi FaF UK nie sú ohrození absolventskou nezamestnanosťou
  • Fakulta prevádzkuje dve vlastné lekárne, ktoré slúžia na výučbu a zároveň ako verejné zdravotnícke zariadenia. Okrem toho má vlastnú Záhradu liečivých rastlín, kde sa na ploche 1,5-hektára pestujú a uchovávajú liečivé rastliny pre výskum i výučbu, pričom genofond záhrady zahŕňa približne 850 rastlinných druhov

 

Prijímacie konanie

Prijímacia skúška pre magisterský študijný program farmácia pozostáva z testových otázok z biológie a chémie a z testu všeobecných študijných predpokladov (VŠP), pre bakalársky študijný program zdravotnícke a diagnostické pomôcky z testu z biológie a testu VŠP. Prijímacia skúška prebieha prostredníctvom spoločnosti realizujúcej porovnávacie skúšky v desiatich vybraných mestách na Slovensku vo viacerých termínoch od decembra 2019 do mája 2020. Skúšku je možné vykonať v daných termínoch aj opakovane, zohľadní sa najlepší získaný výsledok.

Fakulta ponúka aj možnosť prijatia bez testovania, a to buď víťazstvom v celoštátnom kole olympiády pre žiakov stredných škôl v predmete biológia alebo chémia, ale i uchádzačom s vynikajúcim prospechom na strednej škole (do 1,100) – viac informácií nájdete na: www.fpharm.uniba.sk/prijimacky.

 

Vedeli ste, že...?

Na FaF UK to žije – aj vďaka aktívnemu Slovenskému spolku študentov farmácie (SSŠF), ktorý každý semester pripravuje pre budúcich lekárnikov nespočetné množstvo akcií a aktivít, napr. v marci 2020 Týždeň farmaceutického vzdelávania a kariéry (TyFaVKa, jeho súčasťou sú i Kariérne dni farmaceutov), Beánia farmaceutov, teambuildingy FaF UK v lodenici UK, PharmaParty a mnoho ďalších. SSŠF vydáva aj ocenený časopis Farmakoviny.