Fakulta telesnej výchovy a športu

Stále sa nevieš rozhodnúť, kam po skončení strednej školy? A čo tak spojiť príjemné s užitočným a vyskúšať štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK), najstaršej a najvýznamnejšej inštitúcii svojho druhu na Slovensku? Na FTVŠ UK totiž doslova každodenne žijeme športom. Naša fakulta má dlhodobú tradíciu a dosiahla mnoho významných úspechov v príprave kvalifikovaných odborníkov v oblasti športu, telesnej a športovej výchovy a v tvorivom rozvíjaní vied o športe. Vo svojej – dnes už takmer 60-ročnej – histórii fakulta vychovala mnoho špičkových trénerov, metodikov, učiteľov telesnej a športovej výchovy a desiatky reprezentantov v rozličných športoch.

 

Deň otvorených dverí

13. september 2019

5. november 2019

24. január 2020

 

Čo môžeme ponúknuť práve tebe?

Na Slovensku je podľa najnovších údajov ministerstva školstva riadiaceho aj šport uznaných 107 športov. Všetky ti, samozrejme, ponúknuť nemôžeme. Ale aj napriek tomu sa so zhruba jednou tretinou z nich budeš môcť stretnúť na našej fakulte – či už počas povinných predmetov, alebo v rámci povinne voliteľných kurzov. V študijnom programe trénerstvo ponúkame 33 športových špecializácií (od atletiky po zjazdové lyžovanie), t. j. športov, v ktorých sa môžeš stať trénerom s najvyššou kvalifikáciou, ktorá je uznávaná nielen na Slovensku, ale aj v krajinách EÚ.

Zaujímavý a obľúbený je aj študijný program kondičné trénerstvo. V rámci tohto študijného programu sa môžeš stať špecialistom na kondičnú prípravu vo vrcholovom i výkonnostnom športe. V ponuke máme aj študijný program trénerstvo v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy, resp. kondičné trénerstvo v kombinácii s učiteľstvom telesnej výchovy, pričom absolvent sa môže uplatniť nielen ako učiteľ, ale aj ako inštruktor voľnočasových aktivít s telovýchovným a športovým zameraním v školskom mimovyučovacom čase alebo v mimoškolských zariadeniach.

Na FTVŠ UK však možno učiteľstvo telesnej výchovy skombinovať aj s iným predmetom: biológiou, geografiou, históriou, slovenským, nemeckým alebo anglickým jazykom, resp. náboženskou výchovou. Špecialistov na šport pre všetkých zas pripravujeme v rámci študijného programu šport pre zdravie, ktorý možno tiež zlúčiť s učiteľstvom telesnej výchovy. Veľmi populárnym študijným programom na 1. (bakalárskom) stupni je aj športový manažment, ktorého pokračovanie sa na 2. (magisterskom) stupni štúdia volá organizácia a riadenie športu. Na 3. (doktorandskom) stupni štúdia fakulta ponúka dva študijné programy.

Študenti si počas štúdia môžu vybrať z veľkého množstva povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré im umožňujú orientovať sa na tú oblasť športu a telesnej a športovej výchovy, ktorá ich zaujíma a v ktorej sa chcú profilovať. Na fakulte tiež pôsobí folklórny súbor GymnikVysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi s viacerými sekciami, ktoré poskytujú študentom možnosť aktívneho využitia voľného času a ďalšie rozvíjanie ich pohybových schopností a zručností.

Disponujeme materiálnymi a personálnymi podmienkami pre vzdelávanie na úrovni akceptovateľnej aj z medzinárodného hľadiska. Moderné učebne a športoviská (Atletický štadión prof. Kuchena, Športová hala prof. Rovného, Golfové akademické centrum, ihriská na plážový volejbal, futbalové a minifutbalové ihrisko s umelou trávou, tenisové kurty, plaváreň, gymnastická telocvičňa, posilňovne atď.) sa nachádzajú priamo v areáli fakulty. Kurzovú formu výučby turistiky realizujeme v Štiavnických vrchoch v učebno-výcvikovom zariadení UK alebo v Tatrách. Lyžovanie, opäť kurzovou formou, zas v oblasti Nízkych Tatier.

Vedeli ste, že...?

Na FTVŠ UK pôsobí špecializované vedeckovýskumné pracovisko Diagnostické centrum profesora Hamara, zameriavajúce sa na vývoj nových diagnostických a tréningových metód a ich aplikáciu do oblasti športu, rehabilitácie či klinickej medicíny.