Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 

Dni otvorených dverí

10. 2. 2021 (maturanti)
9. 6. 2021 (stredoškoláci z nižších ročníkov)
 

www.fmph.uniba.sk
FB @MatFyzjeIn
prijimackyfmph.uniba.sk

 

Sme najlepší. Skromne

V slovenských rebríčkoch sme hodnotení ako najlepšia fakulta v oblasti prírodných vied a máme veľký vplyv na postavenie UK v celosvetových rebríčkoch. Disponujeme špičkovo zariadenými výskumnými pracoviskami, máme vlastné centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie, centrum komplexných systémov či astronomické a geofyzikálne observatórium.

U nás si vyberiete

Študujte biomedicínsku fyziku, obnoviteľné zdroje energie a environmentálnu fyziku, bioinformatiku, dátovú vedu, ekonomickú a finančnú matematiku alebo množstvo iných študijných programov.

Úrad práce? Nie, ďakujem

Naši absolventi si nehľadajú prácu, ale práca hľadá ich. Matfyzáci sa uplatňujú vo výskumných a vývojových tímoch, bankovníctve, svetových IT firmách, energetike aj reklame či kreatívnom priemysle. Viacerí naši absolventi astronómie to dotiahli do NASA.

S nami neskockatiete

Čaká vás pestrá ponuka aktivít vrátane netradičných športov ako headis, discgolf, jazda na kajaku či lezenie na umelej stene. Alebo sa prihláste do vokálno-inštrumentálnej skupiny Vocalatté. Staňte sa súčasťou Trojstenu, občianskeho združenia, ktoré organizuje súťaž Náboj, rôzne workshopy a letnú školu matematiky, fyziky a informatiky pre žiakov základných a stredných škôl.

Prijímacie konanie

PRIHLÁŠKA:
fakultná elektronická prihláška - prihláška sa netlačí a neposiela, potrebné je zaslanie dokumentov, ktoré potvrdzujú splnenie podmienok na prijatie - overená kópia maturitného vysvedčenia, školou potvrdený výpis známok.

univerzitná elektronická prihláška - prihlášku je nutné vytlačiť, podpísať a spolu s prílohami poslať na adresu fakulty.

CENA ZA PRIJÍMACIE KONANIE:
15 € (elektronická prihláška)
33 € (papierová prihláška) 

TERMÍN PODANIA PRIHLÁŠKY DO: 31. 3. 2021
PRIJÍMACIE SKÚŠKY: V závislosti od študijného programu
https://fmph.uniba.sk/prihlasky/

VIAC INFORMÁCIÍ