Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (FMFI UK; Matfyz) je v slovenských rebríčkoch konzistentne hodnotená ako najlepšia fakulta v oblasti prírodných vied. Matfyz má tiež veľký vplyv na postavenie UK v celosvetových rebríčkoch univerzít.

 

Deň otvorených dverí

5. NOVEMBER 2019

12. FEBRUÁR 2020

10. JÚN 2020

 

 

Prečo ísť študovať na Matfyz?

Preto, lebo z vás sformuje jedinečnú osobnosť so širokým uplatnením a perspektívou flexibilného prispôsobenia sa budúcemu prostrediu s radikálne sa meniacimi technológiami a požiadavkami na schopnosti a zručnosti moderného človeka. Zdôrazňujeme individuálny prístup, novátorstvo, kreativitu. Neuznávame memorovanie, vyžadujeme porozumenie princípom a ich tvorivé aplikovanie, analýzu problémov a hľadanie originálnych riešení aj v rámci medzinárodne úspešných tímov.

Kto môže študovať na Matfyze? 

Ten, kto má kladný vzťah k matematike, fyzike či informatike. Neznamená to, že musí mať na strednej škole z týchto predmetov pravidelne samé jednotky. Známky veľakrát nehovoria o študentovi všetko.

Uplatnenie absolventov 

Dopyt po absolventoch ďaleko presahuje ich počty. Každý absolvent má nielen veľmi dobré znalosti zo svojho odboru a špecializácie, ale je aj maximálne flexibilný, vie sa orientovať v medziodborových problémoch a je schopný pracovať v tímoch. Vie využívať meraciu a výpočtovú techniku na profesionálnej úrovni a ovláda aktívne anglický jazyk. Matfyzáci sa uplatňujú nielen vo výskumných a vývojových tímoch, v najväčších svetových vedeckých laboratóriách, ale nájdete ich aj na vrcholových manažérskych pozíciách v bankovníctve, v najúspešnejších svetových informatických firmách, na najprestížnejších univerzitách, v novátorských technologických firmách a startupoch, v energetike, automobilovom priemysle, ale aj v reklame či kreatívnom priemysle.

 

Ponúkané bakalárske študijné programy

 

matematické

fyzikálne

informatické

učiteľské

matematika

fyzika

informatika

matematika – fyzika

ekonomická a finančná matematika

obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika

aplikovaná informatika

matematika – informatika

manažérska matematika

biomedicínska fyzika

bioinformatika

fyzika – informatika

poistná matematika

technická fyzika

dátová veda

deskriptívna geometria – matematika

 

 

 

informatika – biológia

 

 

 

informatika – anglický jazyk a literatúra

 

 

 

matematika – telesná výchova

 

Podmienky pre štúdium

  • Vzdelanie na FMFI UK poskytujú najlepší odborníci z oblasti matematiky, fyziky a informatiky
  • Počas štúdia sa poslucháči môžu zapájať do medzinárodných projektov, na ktorých sa podieľajú pracovníci fakulty
  • V rámci projektov bilaterálnych dohôd UK či fakulty môžu študenti absolvovať časť štúdia na popredných zahraničných univerzitách
  • Fakulta disponuje modernými laboratóriami, jej súčasťou je aj Astronomické a geofyzikálne observatórium UK v Modre-Harmónii, Centrum excelencie fyziky komplexných systémov či Laboratórium tandemového urýchľovača
  • Študentom sú k dispozícii počítačové učebne, rozsiahla fakultná počítačová sieť vrátane bezdrôtovej
  • Počas štúdia majú poslucháči možnosť zdokonaľovať sa v znalosti cudzích jazykov (anglický, nemecký, francúzsky, ruský)
  • Študenti majú možnosť ubytovania v internátoch Vysokoškolského mesta Ľudovíta Štúra – Mlyny UK (20 minút peši od fakulty). Stravovanie je možné priamo na fakulte aj v internátoch
  • Na fakulte pôsobí Podporné centrum pre zrakovo znevýhodnených študentov a sú tu vytvorené podmienky i pre štúdium telesne hendikepovaných študentov
  • Fakulta je známa vytváraním podmienok na športové aktivity študentov, ktorí sa veľmi úspešne zúčastňujú na akademických športových súťažiach, turnajoch, zápasoch a pod.

Vedeli ste, že...?

Matfyz expandoval aj do kozmu – vo vesmíre sa nachádzajú asteroidy pomenované po našich astronómoch: (24976) Jurajtoth, (23899) Kornoš, (213636) Gajdoš, (32008) Adriángalád, ako i po niekdajšom dekanovi FMFI UK: (123852) Jánboďa. Na FMFI UK tiež nájdete Centrum pre nukleárne a urýchľovačové technológie (CENTA), čo je špičkovo vybavené laboratórium tandemového urýchľovača iónov s potrebnou infraštruktúrou, ktoré slúži na výskum v oblasti nukleárnych a environmentálnych vied, alebo laboratórium počítačového videnia a virtuálnej reality Future Technologies Lab.