Fakulta managementu

Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave (FM UK) bola založená v roku 1991 a bola prvou fakultou na Slovensku, ktorá sa špecializovala na výučbu manažmentu. Poslaním fakulty je pripravovať kvalitných a konkurencieschopných absolventov, ktorí sú schopní pracovať v tímoch alebo zastávať manažérske pozície v organizáciách rôzneho typu a zamerania na základe nadobudnutých najnovších poznatkov z teórie manažmentu. K ich rozvíjaniu prispieva fakulta svojou vedeckovýskumnou činnosťou. Fakulta poskytuje vzdelávanie na troch stupňoch štúdia, pričom časť výučby prebieha okrem angličtiny aj v nemeckom či francúzskom jazyku.

 

Deň otvorených dverí

5. november 2019

 

Úspechy, ktoré fakulta hlavne z pohľadu hodnotenia vedomostí a schopností jej absolventov nezávislými ratingovými agentúrami a manažérskou praxou zaznamenáva, vychádzajú zo snahy uplatňovať nové a netradičné formy a metódy výučby, ktoré sa prioritne sústreďujú na rozvíjanie tvorivých schopností, pružnosti a prispôsobivosti jej študentov a absolventov. Dôraz sa kladie na analyticko-syntetické techniky, komunikačné schopnosti a zručnosti a nové trendy v teórii a praxi manažmentu.

Študuj v medzinárodnom prostredí 

Až 80 % denných študentov sa dostane aspoň na jeden semester na zahraničnú univerzitu na študijný pobyt alebo stáž v rámci programu Erasmus+, ktoré významne prispievajú k rozvoju vedomostí, schopností a celkovému formovaniu osobnosti. Fakulta zároveň každoročne prijíma na štúdium vyše 200 študentov z partnerských zahraničných univerzít, čo dotvára atmosféru štúdia v medzinárodnom prostredí priamo na našej pôde. Študenti navštevujú viaceré predmety spolu so zahraničnými študentmi, a tak sú po absolvovaní pripravení pre prácu aj v medzinárodnom prostredí.

Rozvíjaj vedomosti v praxi

Na fakulte pôsobia rôzne študentské organizácie, ako napríklad Poradenské a rozvojové centrum a Digital Marketing Club, ktoré majú za cieľ využiť a rozvíjať potenciál študentov. Na fakulte pôsobí tiež športový klub ŠK FAMA.

Sme silne orientovaní na spoluprácu s praxou. Fakulta má podpísané zmluvy o spolupráci s významnými partnermi z praxe, ako napr. ATOS Slovensko, Microsoft Slovakia, SAP Slovensko, Google, EuroCloud, Tayllor & Cox Slovensko. Partneri z praxe ponúkajú našim študentom množstvo príležitostí na prácu a prax už počas štúdia, ako aj ponuky tém pre záverečné práce. Následne je o našich absolventov veľký dopyt od najlepších zamestnávateľov.

Študuj u nás a výborne sa uplatníš na trhu práce

Viac ako 80 % študentov získava ešte počas štúdia praktické skúsenosti v oblasti, na ktorú sa špecializujú. Vo výsledku má až 70 % denných študentov zabezpečenú prácu alebo podnikanie ešte pred skončením štúdia. Absolventi fakulty nachádzajú výborné uplatnenie v manažérskych pozíciách na všetkých stupňoch riadenia v štátnej i komerčnej sfére. Nadobudnuté vedomosti a schopnosti v rámci všetkých stupňov štúdia vytvárajú dôležitú konkurenčnú výhodu pre našich absolventov pri obsadzovaní atraktívnych pozícií a prejavujú sa v ich kariérnom raste, o čom hovoria aj mnohé z nezávislých medzinárodných hodnotení. FM UK je každoročne od roku 2009 ako jediná slovenská fakulta v rámci fakúlt s ekonomickou a manažérskou orientáciou hodnotená rankingovou agentúrou Eduniversal ako Excellent Business School.

Pre fakultu je veľkým potešením, že eviduje najvyššie nástupné platy svojich absolventov spomedzi všetkých fakúlt ekonomického a manažérskeho zamerania na Slovensku a tiež dlhodobo najnižšiu mieru nezamestnanosti absolventov.

Vyberte si zo študijnej ponuky

Bakalárske študijné programy:

  • manažment, denná a externá forma
  • medzinárodný manažment, denná forma (francúzsky program, nemecký program)

Magisterské študijné programy:

  • manažment, denná a externá forma
  • medzinárodný manažment, denná forma

 

Vedeli ste, že...?

Štúdium na FM UK absolvovali aj: Michal Meško, ktorý je riaditeľom najväčšieho slovenského internetového kníhkupectva Martinus a manažér roka 2018, riaditeľ slovenskej pobočky internetového gigantu Google Rasťo Kulich či riaditeľ marketingu O2 Igor Tóth.