Evanjelická bohoslovecká fakulta

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (EBF UK) nadväzuje na vyše štyristoročnú tradíciu evanjelického teologického vzdelávania na území Slovenska. Jej činnosť je spätá predovšetkým s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku (ECAV). V akreditovaných študijných programoch zameraných na štúdium evanjelickej teológie, učiteľstva, ako i sociálnej pomoci vychováva budúcich farárov, diakonov a učiteľov aj pracovníkov v oblasti misie.

 

Mesiac otvorených dverí

Február 2020

(po individuálnej dohode)

 

Na EBF UK, ktorá záujemcom ponúka študijné programy na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, pestujeme teológiu pre 21. storočie. Naším cieľom je šíriť vzdelanosť a chrániť poznané, pestovať slobodné myslenie pomocou nezávislého vedeckého bádania v oblasti evanjelickej teológie. Patríme medzi najlepšie hodnotené teologické fakulty na Slovensku, sme progresívnou inštitúciou, ktorá inšpiruje pre kvalitné štúdium a ponúka miesto pre dobrý život ľuďom všetkých generácií.

Ponuka akreditovaných študijných programov

Evanjelická teológia

(5-ročný spojený magisterský študijný program v dennej forme)

Absolvent sa môže uplatniť ako duchovný v cirkevných zboroch ECAV či v iných protestantských cirkvách. Môže sa uchádzať o miesto učiteľa náboženskej výchovy, duchovného správcu v cirkevných školách, strediskách evanjelickej diakonie, v ozbrojených zložkách, v nemocniciach či domovoch sociálnych služieb.

Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc

(3-ročný bakalársky študijný program v dennej forme a 4-ročný bakalársky študijný program v externej forme)

Absolvent môže prevziať zodpovednosť za vedenie zariadení starostlivosti o deti, starších spoluobčanov a ľudí so špeciálnymi potrebami, ktoré sú zriadené cirkvami alebo inými zriaďovateľmi v rámci siete štátnych a neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb. Môže pôsobiť aj ako vychovávateľ či animátor voľného času.

Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci

(2-ročný magisterský študijný program v dennej forme a 3-ročný magisterský študijný program v externej forme)

Absolvent sa môže po získaní praktických skúseností uplatniť ako riadiaci pracovník v oblasti služieb sociálnej pomoci, v zariadeniach sociálnej pomoci štátnych, neštátnych i cirkevných subjektov či ako pracovník v orgánoch štátnej správy a samosprávy.

Učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii s:

  • učiteľstvom slovenského jazyka a literatúry
  • učiteľstvom anglického jazyka a literatúry
  • učiteľstvom nemeckého jazyka a literatúry
  • učiteľstvom maďarského jazyka
  • učiteľstvom histórie
  • učiteľstvom filozofie
  • učiteľstvom geografie
  • učiteľstvom telesnej výchovy

(3-ročné denné bakalárske štúdium a naň nadväzujúce 2-ročné denné magisterské štúdium)

Po ukončení magisterského stupňa je absolvent spôsobilý vyučovať predmety zvolenej aprobácie na základných a stredných školách (štátnych, cirkevných i súkromných) či pôsobiť ako špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania.

Ubytovanie a stravovanie

Fakulta ponúka študentom ubytovanie v príjemnom a tichom prostredí Teologického domova ECAV pri EBF UK, ktorý je súčasťou fakultného areálu. Jednotlivé izby sú moderne zariadené, s vlastným hygienickým zariadením a Wi-Fi pripojením na internet. Študenti môžu využívať plne vybavené kuchynky, spoločenskú miestnosť (klubovňu), ako i malú posilňovňu. Stravovanie študentov je zabezpečené v jedálni fakulty, rovnako bezproblémové je i parkovanie na vlastnom parkovisku. Ubytovacie zariadenie sa nachádza 10 minút cesty verejnou dopravou od centra mesta.

Vedeli ste, že...?

Na EBF UK pôsobí a sídli študentský Spolok Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý vydáva časopis Evanjelický teológ a organizuje viacero celofakultných podujatí, napr. Lutherfest, Fakultný majáles, Šachový turnaj, Vianočná kapustnica a pod. Študenti EBF UK majú aj vlastný spevácky zbor ICHTHYS, ktorý vystúpil na viacerých miestach na Slovensku i v zahraničí. EBF UK ponúka exkluzívny študentský balíček „all in one“: fakulta, ubytovanie, jedáleň a knižnica na jednom mieste.