Školné a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2022/2023

VP č. 27/2021 Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Predpis je platný a účinný od 23. 12. 2021.

Príloha Školné a poplatky spojené so štúdium na UK v akademickom roku 2022/23.