Školné a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2022/2023 a 2023/2024

VP č. 27/2021 Smernica rektora UK Dodatok č. 1 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Predpis je platný a účinný od 23. 12. 2021.

Príloha Školné a poplatky spojené so štúdium na UK v akademickom roku 2022/23.

Školné a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2023/2024

VP č. 35/2022 Smernica rektora UK Dodatok č. 4 k VP č. 17/2021 Smernici rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK.

Predpis je platný a účinný od 22. 12. 2022.

Príloha Školné a poplatky spojené so štúdium na UK v akademickom roku 2023/24.