Školné a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2018/2019

 

VP č. 10/2018

Smernica rektora UK Úplné znenie VP č. 26/2017 Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2018/2019 v znení dodatku č. 1.

 

Predpis bol vydaný dňa 29. 05. 2018.

Príloha č. 1-13