Školné a poplatky spojené so štúdiom v akademickom roku 2017/2018

 

VP č. 10/2017

Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2017/2018.

Predpis je platný od 24. 04. 2017 a účinný od 01. 09. 2017.

Príloha č. 1-13